HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nhận trợ giúp dành cho tùy chọn in bằng Windows

background image

Nhận trợ giúp dành cho tùy chọn in bằng Windows

1.

Nhấp vào nút Help (Trợ giúp) để mở Trợ giúp

trực tuyến.

VIWW

Thao tác in cơ bản bằng Windows

127