HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Replace fuser kit (Thay bộ cuộn sấy)

background image

Replace fuser kit (Thay bộ cuộn sấy)

Mô tả

Sản phẩm cho biết bộ cuộn sấy đã hết thời gian sử dụng dự kiến. Thời gian sử dụng còn lại thực tế
của nguồn cung cấp có thể khác với ước tính. Có sẵn bộ cuộn sấy thay thế để lắp vào khi chất lượng
in không còn chấp nhận được. Không cần thay thế bộ cuộn sấy ngay bây giờ trừ khi chất lượng in không
còn chấp nhận được. Sau khi bộ cuộn sấy đã hết, Bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP cho bộ cuộn sấy
đó sẽ chấm dứt.

Hành động được đề xuất

CẢNH BÁO!

Cuộn sấy có thể nóng trong khi đang sử dụng sản phẩm. Hãy chờ cho cuộn sấy nguội

trước khi xử lý cuộn sấy.

Thay bộ cuộn sấy. Hướng dẫn được kèm theo bộ cuộn sấy.