HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Đặt hàng các bộ phận, phụ kiện và nguồn cung cấp

background image

Đặt hàng các bộ phận, phụ kiện và nguồn cung cấp

Đặt hàng nguồn cung cấp và giấy

www.hp.com/go/suresupply

Đặt hàng các bộ phận hoặc phụ kiện HP chính hãng

www.hp.com/buy/parts

Đặt hàng qua các nhà cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ

Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ được HP ủy
quyền.

Đặt hàng bằng cách sử dụng phần mềm HP

Sử dụng máy chủ web nhúng của HP thuộc trang 172

222

Phụ lục A Hàng cung cấp và phụ tùng

VIWW