HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Khay 2 hay Khay 3 tùy chọn

background image

Khay 2 hay Khay 3 tùy chọn

Loại giấy

Hướng hình

Chế độ in hai mặt Cách nạp giấy

Alternative Letterhead
Mode (Chế độ in sẵn đầu
đề luân phiên)= Disabled
(Đã tắt)

Cách nạp giấy

Alternative Letterhead
Mode (Chế độ in sẵn đầu
đề luân phiên)= Enabled (Đã
bật)

In sẵn hoặc tiêu đề
thư

Chân dung

In 1 mặt

Mặt quay lên

Cạnh trên ở bên phải của khay

Mặt quay lên

Cạnh trên ở bên phải của khay

in

2

mặt

Mặt quay xuống

Cạnh trên ở bên trái của khay

Mặt quay xuống

Cạnh trên ở bên trái của khay

Ngang

In 1 mặt

Mặt quay lên

Cạnh trên hướng về phía sau sản
phẩm

Mặt quay lên

Cạnh trên hướng về phía sau sản
phẩm

VIWW

Nạp giấy vào các khay

97

background image

Loại giấy

Hướng hình

Chế độ in hai mặt Cách nạp giấy

Alternative Letterhead
Mode (Chế độ in sẵn đầu
đề luân phiên)= Disabled
(Đã tắt)

Cách nạp giấy

Alternative Letterhead
Mode (Chế độ in sẵn đầu
đề luân phiên)= Enabled (Đã
bật)

in

2

mặt

Mặt quay xuống

Cạnh trên hướng về phía trước
sản phẩm

Mặt quay xuống

Cạnh trên hướng về phía trước
sản phẩm

Dập lỗ trước

Dọc hoặc ngang

In 1 hoặc 2 mặt

Các lỗ hướng về phía sau sản
phẩm

Không áp dụng

98

Chương 6 Giấy và phương tiện in

VIWW