HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Thay đổi cài đặt loại giấy cho Mac

background image

Thay đổi cài đặt loại giấy cho Mac

1.

Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm vào tùy chọn Print (In).

2.

Trên menu Copies & Pages (Bản sao & Trang), hãy bấm nút Page Setup (Cài đặt trang).

VIWW

Cải thiện chất lượng in

205

background image

3.

Chọn kích thước từ danh sách Paper Size (Kích thước giấy) thả xuống, sau đó bấm nút

OK

.

4.

Mở menu Finishing (Kết thúc).

5.

Chọn một loại từ danh sách Media-type (Loại giấy) thả xuống.

6.

Bấm nút Print (In).