HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - การเทียบสี PANTONE®

background image

การเทียบสี

PANTONE®

PANTONE มีระบบการเทียบสีหลายระบบ PANTONE MATCHING SYSTEM® ไดรับความนิยมมาก ซึ่งใชหมึกใน
ลักษณะขี้ผึ้งมาผสมเพื่อใหสีเดี่ยวผสมกันเพื่อใหไดสีตางๆ มากมาย โปรดดูที่

www.hp.com/go/

lj500colorM551_software

สําหรับรายละเอียดวิธีใชสี

PANTONE รวมกับเครื่องพิมพนี้

หมายเหตุ:

สี

PANTONE ที่ไดอาจไมตรงกับมาตรฐานที่กําหนดโดย PANTONE หากตองการดูสีที่ถูกตอง โปรดดูใน

เอกสารเกี่ยวกับ

PANTONE

THWW

จับคูสีกับหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ

161

background image

162

บท

9 สี

THWW