HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - ตลับหมึกสีเหลืองเหลือน้อย

background image

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือนอย

คําอธิบาย

ตลับหมึกพิมพใกลหมดอายุการใชงานที่ประมาณไว

วิธีปฏิบัติที่แนะนํา

เครื่องพิมพจะแสดงเมื่อปริมาณหมึกมีระดับตํ่ามาก อายุการใชงานจริงของตลับหมึกพิมพที่เหลืออยูอาจแตกตางกัน โปรด
พิจารณาการเตรียมตลับหมึกสําหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพไมสามารถยอมรับได ไมจําเป็นตองเปลี่ยนตลับ
หมึกพิมพในขณะนี้