HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - ภาพตลับหมึกพิมพ์

background image

ภาพตลับหมึกพิมพ

3

1

2

1

ชิลดพลาสติก

2

ดรัมสงภาพ

3

แท็กหนวยความจําตลับหมึกพิมพ

100

บท

7 ตลับหมึกพิมพ, ชุดรวบรวมผงหมึก และอุปกรณสิ้นเปลืองอื่นๆ

THWW