HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์

background image

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

ตรวจสอบตลับหมึกพิมพแตละตลับและเปลี่ยนหากจําเป็น หากคุณประสบปัญหาตางๆ ดังนี้

:

งานพิมพจางมาก หรือจางเฉพาะบริเวณ

หนาที่พิมพมีบริเวณที่ไมไดพิมพเล็กๆ

หนาที่พิมพเป็นริ้วลายหรือแถบ

หากคุณตั้งใจวาจะเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ ใหพิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองเพื่อหาหมายเลขชิ้นสวนที่ถูกตองสําหรับ
ตลับหมึกพิมพ

HP ของแท

200

บท

11 การแกไขปัญหา

THWW

background image

ประเภทตลับหมึกพิมพ

ขั้นตอนในการแกปัญหา

ตลับหมึกพิมพแบบเติมหรือผลิตใหม

Hewlett Packard Company ไมแนะนําใหใชอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP ไมวาจะเป็น
อุปกรณใหมหรือนํามาผลิตใหม เนื่องจากผลิตภัณฑเหลานั้นไมใชผลิตภัณฑของ

HP ทาง HP จึงไม

สามารถควบคุมการออกแบบหรือคุณภาพได หากคุณใชตลับหมึกพิมพที่เติมใหมหรือผลิตใหม และ
ไมพอใจกับคุณภาพการพิมพ ใหเปลี่ยนตลับหมึกพิมพดวยตลับหมึกพิมพ

HP ของแท

ตลับหมึกพิมพ

HP ของแท

1.

แผงควบคุมของเครื่องพิมพหรือสถานะวัสดุสิ้นเปลือง แสดงสถานะ เหลือนอยมาก เมื่อตลับหมึก
พิมพหมดอายุการใชงานที่ประมาณไวแลว เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากคุณภาพการพิมพไมเป็น
ที่พอใจอีกตอไป

2.

ตรวจสอบดวยสายตาหาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตลับหมึกพิมพ โปรดดูคําแนะนําตอไปนี้
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพหากจําเป็น

3.

หากหนาที่พิมพมีรอยซํ้าๆ กันหลายครั้ง เป็นระยะเทาๆ กัน ใหพิมพหนาทําความสะอาด หาก
การดําเนินการนี้ไมสามารถแกปัญหาได ใหใชเครื่องมือวัดขอบกพรองในเอกสารนี้เพื่อระบุ
สาเหตุของปัญหา