วิธีใช้ HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

คู่มือผู้ใช้

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

คูมือผูใช

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

หามทําการผลิตซํ้า ดัดแปลงหรือแปลโดยไมไดรับ
อนุญาตอยางเป็นลายลักษณอักษร ยกเวนตามที่
อนุญาตภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์

ขอมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

การรับประกันเพียงอยางเดียวสําหรับผลิตภัณฑและ
บริการของ

HP ปรากฏอยูในรายละเอียดการรับ

ประกันที่แสดงไวอยางชัดแจงและมาพรอมกับ
ผลิตภัณฑและบริการ และไมมีขอความอื่นใดที่จะถูก
กลาวอางวาเป็นการรับประกันเพิ่มเติม

HP จะไมรับ

ผิดตอขอผิดพลาดทางดานเทคนิคหรือการแกไขหรือ
การละเวนเนื้อหาใด

หมายเลขชิ้นสวน

: CF079-90933

Edition 2, 9/2011

ผูมีสวนเกี่ยวของในเครื่องหมายการคา

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

และ

PostScript

®

เป็นเครื่องหมายการคาของ

Adobe

Systems Incorporated

Corel® เป็นเครื่องหมายการคาหรือ
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ

Corel

Corporation หรือ Corel Corporation Limited

Intel® Core™ เป็นเครื่องหมายการคาของ Intel

Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่
อื่นๆ

Java™ เป็นเครื่องหมายการคาในสหรัฐอเมริกาของ

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ

Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการคาจด
ทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft

Corporation

UNIX

®

เป็นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ

The

Open Group

ENERGY STAR

®

และเครื่องหมาย

ENERGY

STAR

®

เป็นเครื่องหมายการคาจดทะเบียนใน

สหรัฐอเมริกา

background image

คําอธิบายที่ใชในคูมือเลมนี้

คําแนะนํา:

เคล็ดลับจะใหขอมูลหรือทางลัดที่เป็นประโยชน

หมายเหตุ:

หมายเหตุจะใหขอมูลที่สําคัญเพื่ออธิบายถึงหลักการหรือเพื่อดําเนินการใหเสร็จสมบูรณ

ขอควรระวัง:

ขอควรระวังจะแจงใหคุณทราบถึงขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียขอมูลหรือทําใหเครื่องเสีย

หาย

คําเตือน!

คําเตือนจะชวยแจงเตือนการดําเนินการบางอยางที่คุณควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ การสูญเสียขอมูลที่

สําคัญจํานวนมาก หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องอยางรายแรง

THWW

iii

background image

iv

คําอธิบายที่ใชในคูมือเลมนี้

THWW

background image

สารบัญ

1 พื้นฐานผลิตภัณฑ ...................................................................................................................... 1

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

............................................................................................................... 2

คุณลักษณะทางสิ่งแวดลอม

.............................................................................................................. 4

คุณสมบัติการเขาใชงาน

................................................................................................................. 5

มุมมองเครื่องพิมพ

....................................................................................................................... 6

ดานหนาของผลิตภัณฑ

................................................................................................... 6

ดานหลังของผลิตภัณฑ

.................................................................................................... 7

พอรตอินเตอรเฟซ

......................................................................................................... 8

ตําแหนงของหมายเลขผลิตภัณฑและหมายเลขรุน

..................................................................... 8

2 เมนูของแผงควบคุม ................................................................................................................... 9

ลักษณะแผงควบคุม

.................................................................................................................... 10

วิธีใชแผงควบคุม

........................................................................................................ 10

เมนูของแผงควบคุม

.................................................................................................................... 12

เมนู ลงชื่อเขาใช

........................................................................................................................ 13

เมนู กูงานคืนจาก

USB ................................................................................................................ 14

เมนู กูงานคืนจากหนวยความจําอุปกรณ

............................................................................................ 15

เมนู อุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................................................................. 16

เมนู ถาด

................................................................................................................................. 18

เมนู การดูแลระบบ

..................................................................................................................... 19

เมนู รายงาน

.............................................................................................................. 19

เมนู การตั้งคาทั่วไป

..................................................................................................... 19

เมนู กูคืนจากการตั้งคา

USB ........................................................................................... 23

เมนู การตั้งคาการพิมพ ทั่วไป

......................................................................................... 24

เมนู ตัวเลือกการพิมพเริ่มตน

.......................................................................................... 25

เมนู การตั้งคาหนาจอ

................................................................................................... 26

เมนู จัดการอุปกรณสิ้นเปลือง

.......................................................................................... 26

เมนู จัดการถาด

.......................................................................................................... 27

เมนู การตั้งคาเครือขาย

................................................................................................. 28

เมนู การแกปัญหา

...................................................................................................................... 32

เมนู บํารุงรักษาเครื่องพิมพ

........................................................................................................... 34

THWW

v

background image

เมนู สํารอง

/เรียกคืนขอมูล ............................................................................................. 34

เมนู ปรับเทียบ

/ทําความสะอาด ....................................................................................... 34

เมนู การอัปเกรดเฟิรมแวร

USB ...................................................................................... 35

เมนูบริการ

................................................................................................................ 35

3 ซอฟตแวรสําหรับ Windows .................................................................................................... 37

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Windows ....................................................... 38

การเลือกไดรเวอรเครื่องพิมพที่ถูกตองสําหรับ

Windows ....................................................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) .................................................................................. 39

โหมดการติดตั้ง

UPD .................................................................................... 40

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพสําหรับ

Windows ........................................................................... 41

ลําดับความสําคัญของการตั้งคาการพิมพสําหรับ

Windows ...................................................... 41

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร

........................ 41

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................................ 41

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

................................................................................... 42

ลบไดรเวอรเครื่องพิมพออกจาก

Windows ....................................................................................... 43

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ

Windows ................................................................................................ 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
HP Embedded Web Server ....................................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

ซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการอื่น

................................................................................................ 45

4 การใชเครื่องพิมพรวมกับ Mac .................................................................................................... 47

ซอฟตแวรสําหรับ

Mac ............................................................................................................... 48

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอรเครื่องพิมพสําหรับ

Mac ............................................... 48

การติดตั้งซอฟตแวรสําหรับระบบปฏิบัติการ

Mac .................................................................. 48

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac ที่เชื่อมตอโดยตรงกับเครื่องพิมพ ............. 48

ติดตั้งซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac ในระบบเครือขายแบบใชสาย ................. 49

กําหนดคา

IP แอดเดรส ................................................................... 49

ติดตั้งซอฟตแวร

........................................................................... 50

ถอดไดรเวอรเครื่องพิมพออกจากระบบปฏิบัติการ

Mac ........................................................... 51

การเปลี่ยนแปลงการตั้งคางานพิมพสําหรับ

Mac ................................................................... 51

ลําดับความสําคัญของการตั้งคาการพิมพสําหรับ

Mac ............................................... 51

การเปลี่ยนการตั้งคางานพิมพที่ตองการพิมพทั้งหมดจนกวาจะปิดโปรแกรมซอฟตแวร

......... 51

การเปลี่ยนการตั้งคาเริ่มตนสําหรับงานพิมพทั้งหมด

................................................. 51

การเปลี่ยนการกําหนดคาของเครื่อง

.................................................................... 52

ซอฟตแวรสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร

Mac .......................................................................... 52

ยูทิลิตี้เครื่องพิมพ

HP สําหรับ Mac .................................................................... 52

การเปิด

HP Printer Utility .............................................................. 52

คุณสมบัติของ

HP Printer Utility ....................................................... 52

vi

THWW

background image

ยูทิลิตีที่สนับสนุนสําหรับ

Mac ......................................................................................... 53

HP Embedded Web Server ........................................................................ 53
HP ePrint ................................................................................................. 53
AirPrint ................................................................................................... 54

งานพิมพพื้นฐานโดยใช

Mac ........................................................................................................ 55

การยกเลิกงานพิมพดวย

Mac ......................................................................................... 55

เปลี่ยนขนาดและประเภทกระดาษโดยใช

Mac ...................................................................... 55

การปรับขนาดเอกสารหรือพิมพในขนาดกระดาษแบบกําหนดเองดวย

Mac .................................... 55

การสรางและใชคาลวงหนาสําหรับการพิมพดวย

Mac ............................................................. 56

การพิมพหนาปกดวย

Mac ............................................................................................ 56

การใชลายนํ้าดวย

Mac ................................................................................................. 56

การการพิมพแบบหลายหนาในหนาเดียวดวย

Mac ................................................................. 57

การพิมพบนหนากระดาษทั้งสองดาน

(การพิมพงานสองดาน) ดวย Mac ........................................ 57

การจัดเก็บงานดวย

Mac ............................................................................................... 58

การตั้งคาตัวเลือกสีดวย

Mac .......................................................................................... 59

การใชเมนู

Services (การบริการ) ดวย Mac ....................................................................... 59

แกไขปัญหากับ

Mac .................................................................................................................. 60

5 เชื่อมตอเครื่องพิมพกับ Windows ............................................................................................... 61

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน

......................................................................... 62

เชื่อมตอกับ

USB ....................................................................................................................... 63

การติดตั้งจากแผนซีดี

................................................................................................... 63

เชื่อมตอกับเครือขายผาน

Windows ............................................................................................... 64

โปรโตคอลเครือขายที่สนับสนุน

....................................................................................... 64

ติดตั้งเครื่องพิมพในเครือขายแบบใชสายผาน

Windows ......................................................... 66

กําหนดคา

IP แอดเดรส .................................................................................. 66

ติดตั้งซอฟตแวร

.......................................................................................... 67

กําหนดคาการตั้งคาเครือขายกับ

Windows ........................................................................ 68

ดูหรือเปลี่ยนการตั้งคาเครือขาย

......................................................................... 68

ตั้งหรือเปลี่ยนรหัสผานเครือขาย

........................................................................ 68

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv4 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม ................................. 68

กําหนดคาพารามิเตอร

IPv6 TCP/IP ดวยตนเองจากแผงควบคุม ................................. 69

การตั้งคาความเร็วในการเชื่อมตอและการพิมพสองดาน

............................................ 70

6 กระดาษและวัสดุพิมพ ............................................................................................................... 71

ทําความเขาใจการใชกระดาษ

......................................................................................................... 72

คําแนะนําสําหรับกระดาษพิเศษ

....................................................................................... 72

เปลี่ยนไดรเวอรเครื่องพิมพใหตรงกับประเภทและขนาดกระดาษใน

Windows .............................................. 74

ขนาดกระดาษที่ใชได

.................................................................................................................. 75

ประเภทกระดาษที่สนับสนุน

........................................................................................................... 78

THWW

vii

background image

ความจุของถาดกระดาษและถาดรับกระดาษออก

................................................................................... 80

การใสกระดาษในถาด

................................................................................................................. 81

ใสถาด

1 .................................................................................................................. 81

การพิมพซองจดหมาย

.................................................................................... 82

ใสถาด

2 .................................................................................................................. 83

ใสถาดกระดาษ

500 แผนและวัสดุพิมพที่มีนํ้าหนักมาก (ถาด 3) ................................................ 84

ใสกระดาษขนาดมาตรฐานในถาด

3 .................................................................. 85

ใสกระดาษขนาดที่กําหนดเองในถาด

3 ............................................................... 86

การวางแนวกระดาษสําหรับถาดปอนกระดาษ

....................................................................... 88

ถาด

1 ...................................................................................................... 89

ถาด

2 หรือถาดเสริม 3 .................................................................................. 91

กําหนดคาถาดกระดาษ

................................................................................................................ 93

กําหนดคาถาดเมื่อปอนกระดาษ

....................................................................................... 93

กําหนดคาถาดกระดาษเพื่อใหตรงกับการตั้งคางานพิมพ

........................................................... 93

กําหนดคาถาดจากแผงควบคุม

......................................................................................... 93

การรับรูแผนใสสําหรับโอเวอรเฮดอัตโนมัติ

(โหมดรับรูอัตโนมัติ) ................................................ 94

การตั้งคารับรูโดยอัตโนมัติ

.............................................................................. 94

เลือกกระดาษตามแหลงปอนกระดาษ ประเภท หรือขนาด

......................................................... 94

ถาดตนทาง

................................................................................................ 94

ประเภทและขนาด

........................................................................................ 95

7 ตลับหมึกพิมพ, ชุดรวบรวมผงหมึก และอุปกรณสิ้นเปลืองอื่นๆ .................................................................... 97

การปฏิเสธความรับผิดชอบการใชงานเครื่องพิมพรวมกัน

......................................................................... 98

ขอมูลอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................................................................ 99

ภาพอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................................................................... 100

ภาพตลับหมึกพิมพ

.................................................................................................... 100

การจัดการตลับหมึกพิมพ

............................................................................................................ 101

เปลี่ยนแปลงการตั้งคาสําหรับตลับหมึกพิมพ

....................................................................... 101

พิมพเมื่อตลับหมึกพิมพหมดอายุหรือใกลหมดอายุการใชงาน

..................................... 101

เปิดหรือปิดตัวเลือก การตั้งคาตํ่ามาก จากแผงควบคุม

............................................. 101

จัดเก็บและนําอุปกรณสิ้นเปลืองกลับมาใชใหม

..................................................................... 102

รีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลือง

.................................................................................. 102

การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ

.............................................................................. 102

นโยบายของ

HP เกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP .......................................... 102

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ

HP ................................................................................ 102

คําแนะนําในการเปลี่ยน

............................................................................................................. 103

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

............................................................................................. 103

เปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก

............................................................................................ 105

แกไขปัญหากับอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................................................................... 107

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

......................................................................................... 107

viii

THWW

background image

ตรวจสอบความเสียหายของตลับหมึกพิมพ

.......................................................... 107

รอยดางซํ้าๆ

............................................................................................. 108

พิมพหนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................ 109

ทําความเขาใจขอความบนแผงควบคุมสําหรับอุปกรณสิ้นเปลือง

................................................ 109

10.XX.YY หนวยความจําอุปกรณสิ้นเปลืองผิดพลาด ............................................. 109
ชุดฟิวเซอรนอย

......................................................................................... 110

ชุดฟิวเซอรนอยมาก

.................................................................................... 110

ชุดรวบรวมผงหมึกใกลเต็ม

............................................................................ 110

ตลับหมึกผิดในชอง

<color> ......................................................................... 110

ตลับหมึกพิมพสี

<สี> ที่ใชรวมกันไมได ............................................................. 111

ตลับหมึกสีดําเหลือนอย

................................................................................ 111

ตลับหมึกสีดําเหลือนอยมาก

........................................................................... 111

ตลับหมึกสีนํ้าเงินเหลือนอย

............................................................................ 111

ตลับหมึกสีนํ้าเงินเหลือนอยมาก

....................................................................... 112

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือนอย

............................................................................ 112

ตลับหมึกสีเหลืองเหลือนอยมาก

....................................................................... 112

ตลับหมึกสีแดงเหลือนอย

.............................................................................. 112

ตลับหมึกสีแดงเหลือนอยมาก

......................................................................... 113

ติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมสนับสนุน

............................................................... 113

ฟิวเซอรที่ใชงานรวมกันไมได

........................................................................ 113

อุปกรณสิ้นเปลืองอยูผิดตําแหนง

...................................................................... 114

อุปกรณสิ้นเปลืองเหลือนอย

........................................................................... 114

อุปกรณสิ้นเปลืองเหลือนอยมาก

...................................................................... 114

เปลี่ยนชุดฟิวเซอร

...................................................................................... 114

เปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก

............................................................................. 115

เปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก

............................................................................. 115

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

<color> ....................................................................... 115

เปลี่ยนอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................................... 116

ใชอุปกรณสิ้นเปลืองใชแลว

............................................................................ 116

8 งานพิมพ .......................................................................................................................... 117

ยกเลิกงานพิมพดวย

Windows ................................................................................................... 118

งานพิมพพื้นฐานโดยใช

Windows ............................................................................................... 119

เปิดไดรเวอรเครื่องพิมพโดยใช

Windows ....................................................................... 119

ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับตัวเลือกการพิมพโดยใช

Windows ................................................. 120

เปลี่ยนจํานวนสําเนางานพิมพโดยใช

Windows ................................................................. 120

บันทึกการตั้งคาการพิมพที่กําหนดเองเพื่อใชอีกครั้งกับ

Windows ............................................ 120

ใชช็อตคัทสําหรับการพิมพกับ

Windows .......................................................... 120

สรางช็อตคัทสําหรับการพิมพ

......................................................................... 122

ปรับปรุงคุณภาพการพิมพโดยใช

Windows ..................................................................... 124

THWW

ix

background image

เลือกขนาดกระดาษโดยใช

Windows .............................................................. 124

เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเองโดยใช

Windows ............................................... 124

เลือกประเภทกระดาษโดยใช

Windows ............................................................ 125

เลือกถาดกระดาษโดยใช

Windows ................................................................ 125

เลือกความละเอียดของงานพิมพ

...................................................................... 125

พิมพทั้งสองดาน

(การพิมพสองดาน) โดยใช Windows ........................................................ 125

พิมพทั้งสองดาน

(การพิมพสองดาน) ดวยตนเองโดยใช Windows ............................. 125

พิมพทั้งสองดานอัตโนมัติโดยใช

Windows ....................................................... 127

พิมพหลายหนาในหนาเดียวโดยใช

Windows ................................................................... 129

เลือกการวางแนวกระดาษโดยใช

Windows ...................................................................... 131

เลือกตัวเลือกสีโดยใช

Windows ................................................................................... 133

ใช

HP ePrint ......................................................................................................................... 134

งานพิมพเพิ่มเติมโดยใช

Windows ............................................................................................... 135

พิมพขอความสีเป็นสีดํา

(โทนสีเทา) โดยใช Windows .......................................................... 135

พิมพลงบนกระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอรมโดยใช

Windows ................................... 135

การพิมพบนกระดาษพิเศษ ฉลาก หรือแผนใสดวย

Windows ................................................. 137

พิมพหนาแรกหรือหนาสุดทายบนกระดาษชนิดอื่นโดยใช

Windows ......................................... 140

ปรับขนาดเอกสารใหพอดีกับขนาดหนากระดาษดวย

Windows ............................................... 142

การเพิ่มลายนํ้าในเอกสารดวย

Windows ......................................................................... 144

จัดทําหนังสือเลมเล็กโดยใช

Windows ............................................................................ 144

การใชคุณลักษณะการจัดเก็บงานดวย

Windows ................................................................ 146

การสรางงานที่จัดเก็บดวย

Windows ............................................................... 146

การพิมพงานที่จัดเก็บไว

............................................................................... 147

การลบงานที่จัดเก็บไว

.................................................................................. 148

การตั้งคาตัวเลือกการจัดเก็บงานดวย

Windows .................................................. 148

การพิมพหนึ่งสําเนาเพื่อตรวจกอนทําการพิมพสําเนาทั้งหมด

...................... 148

การจัดเก็บงานสวนตัวในเครื่องพิมพและพิมพงานนั้นในภายหลัง

................. 148

การจัดเก็บงานในเครื่องพิมพชั่วคราว

................................................. 149

การจัดเก็บงานในเครื่องพิมพอยางถาวร

.............................................. 149

การกําหนดใหงานที่จัดเก็บเป็นงานสวนตัวอยางถาวรเพื่อที่ผูใดก็ตามที่ตองการ
พิมพงานนี้จะตองปอนรหัส

PIN กอน ................................................. 149

การรับการแจงเตือนเมื่อมีผูพิมพงานที่จัดเก็บ

........................................ 150

การตั้งชื่อผูใชสําหรับงานที่จัดเก็บ

..................................................... 150

การระบุชื่อใหงานที่จัดเก็บ

.............................................................. 150

การพิมพงานพิเศษดวย

Windows ................................................................................. 151

การพิมพกราฟิกสําหรับธุรกิจหรือเอกสารสงเสริมการขาย

........................................ 151

กระดาษมันที่ใชได

...................................................................... 151

การตั้งคาการจัดระยะการพิมพสองดาน

............................................... 152

พิมพแผนที่กันนํ้าและปายสัญญาณกลางแจง

........................................................ 152

กระดาษเนื้อหยาบที่ใชได

............................................................... 152

x

THWW

background image

การพิมพที่เครื่องดวย

USB .......................................................................................................... 153

9 สี ................................................................................................................................... 155

ปรับสี

/การตั้งคาสี .................................................................................................................... 156

เปลี่ยนชุดรูปแบบสีสําหรับงานพิมพ

................................................................................. 156

เปลี่ยนตัวเลือกสี

....................................................................................................... 156

ตัวเลือกการเลือกสีดวยตนเอง

........................................................................................ 157

ใช

HP EasyColor .................................................................................................................. 159

จับคูสีกับหนาจอคอมพิวเตอรของคุณ

.............................................................................................. 160

การจับคูสีของหนังสือตัวอยาง

........................................................................................ 160

พิมพตัวอยางสี

......................................................................................................... 160

การเทียบสี

PANTONE® ........................................................................................... 161

10 จัดการและบํารุงรักษา ........................................................................................................... 163

พิมพหนาขอมูล

....................................................................................................................... 164

ใช

HP Embedded Web Server ................................................................................................ 166

เปิด

HP Embedded Web Server โดยใชการเชื่อมตอเครือขาย ............................................. 166

คุณสมบัติ

HP Embedded Web Server ........................................................................ 167

แถบ

Information (ขอมูล) ............................................................................ 167

แถบ ทั่วไป

.............................................................................................. 167

แถบ

Print (พิมพ) ...................................................................................... 168

แถบ การแกปัญหา

..................................................................................... 169

แถบ

Security (การรักษาความปลอดภัย) ........................................................... 169

แถบ

HP Web Services ............................................................................. 169

แถบ

Networking (เครือขาย) ....................................................................... 169

รายการ

Other Links (ลิงคอื่นๆ) ..................................................................... 170

ใช

HP Web Jetadmin ............................................................................................................ 171

คุณลักษณะดานการรักษาความปลอดภัยของเครื่องพิมพ

....................................................................... 172

คําประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัย

........................................................................... 172

IP Security ............................................................................................................ 172
การรักษาความปลอดภัยใหกับ

HP Embedded Web Server ................................................ 172

การสนับสนุนการเขารหัส

: HP High-Performance Secure Hard Disk (สําหรับรุนที่มีฮารดดิสกที่เขา

รหัส

) .................................................................................................................... 172

ลบขอมูลงาน

........................................................................................................... 173

ลบขอมูลงาน

............................................................................................ 173

ขอมูลที่ไดรับผลกระทบ

................................................................................ 173

การรักษาความปลอดภัยใหกับงานที่จัดเก็บไว

..................................................................... 173

ล็อคเมนูแผงควบคุม

................................................................................................... 174

ล็อคแผงเสียบหนวยความจํา

......................................................................................... 174

การตั้งคาการประหยัด

............................................................................................................... 175

THWW

xi

background image

ความเร็วสูงสุดหรือการใชพลังงาน

................................................................................. 175

โหมด

Powersave (ประหยัดพลังงาน) ............................................................................. 175

การปิดหรือเปิดโหมดพักเครื่อง

....................................................................... 175

ตั้งเวลาพักเครื่อง

........................................................................................ 176

ตั้งคากําหนดเวลาพักเครื่อง

............................................................................ 176

ทําความละอาดเครื่องพิมพ

.......................................................................................................... 177

ทําความสะอาดชองกระดาษผาน

.................................................................................... 177

อัพเดตสําหรับผลิตภัณฑ

............................................................................................................. 178

11 การแกไขปัญหา ................................................................................................................. 179

การชวยเหลือตนเอง

.................................................................................................................. 180

รายการตรวจสอบสําหรับการแกปัญหาทั่วไป

..................................................................................... 181

ปัจจัยที่มีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องพิมพ

.................................................. 182

เรียกคืนการตั้งคาจากโรงงาน

....................................................................................................... 183

ทําความเขาใจขอความที่แผงควบคุม

.............................................................................................. 184

ประเภทขอความบนแผงควบคุม

..................................................................................... 184

ขอความที่แผงควบคุม

................................................................................................ 184

ปอนกระดาษไมถูกตอง หรือกระดาษติด

.......................................................................................... 185

เครื่องพิมพไมดึงกระดาษ

............................................................................................ 185

เครื่องพิมพดึงกระดาษหลายแผน

.................................................................................... 185

การปองกันกระดาษติด

............................................................................................... 185

แกปัญหากระดาษติด

................................................................................................................. 187

ตําแหนงที่กระดาษติด

................................................................................................. 187

การแกปัญหากระดาษติดในบริเวณถาดกระดาษออก

............................................................. 188

การแกปัญหากระดาษติดในถาด

1 .................................................................................. 188

การแกปัญหากระดาษติดในถาด

2 .................................................................................. 190

การแกปัญหากระดาษติดในฝาดานขวา

............................................................................ 190

การแกปัญหากระดาษติดในถาดกระดาษเสริม

500 แผนและวัสดุพิมพที่มีนํ้าหนักมาก (ถาด 3) .......... 194

การแกปัญหากระดาษติดออกในฝาปิดดานขวาลาง

(ถาด 3) ..................................................... 194

การเปลี่ยนการแกไขกระดาษติด

.................................................................................... 195

กระดาษไมถูกปอนเขาโดยอัตโนมัติ

............................................................................................... 196

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

........................................................................................................... 197

ใชการตั้งคาประเภทกระดาษที่ถูกตองในไดรเวอรเครื่องพิมพ

................................................... 197

เปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับ

Windows .............................................. 197

เปลี่ยนการตั้งคาประเภทกระดาษสําหรับ

Mac ..................................................... 197

ปรับการตั้งคาสีในไดรเวอรเครื่องพิมพ

............................................................................. 198

เปลี่ยนชุดรูปแบบสีสําหรับงานพิมพ

.................................................................. 198

เปลี่ยนตัวเลือกสี

........................................................................................ 198

ใชกระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดของ

HP .............................................................. 199

พิมพหนาทําความสะอาด

............................................................................................. 200

xii

THWW

background image

ปรับเทียบเครื่องพิมพเพื่อปรับสี

...................................................................................... 200

การตรวจสอบตลับหมึกพิมพ

......................................................................................... 200

ใชไดรเวอรเครื่องพิมพที่ตรงกับงานพิมพของคุณมากที่สุด

...................................................... 201

เครื่องพิมพไมพิมพงานหรือพิมพชา

............................................................................................... 203

เครื่องพิมพไมพิมพงาน

............................................................................................... 203

เครื่องพิมพพิมพงานชา

............................................................................................... 203

การแกปัญหาการพิมพที่เครื่องดวย

USB .......................................................................................... 204

เมนู กูคืนจากการตั้งคา

USB ไมเปิดเมื่อคุณเสียบอุปกรณ USB ................................................. 204

ไฟลไมพิมพจากอุปกรณเสริมที่จัดเก็บแบบ

USB ................................................................. 204

ไฟลที่คุณตองการพิมพแสดงในเมนู เปิดจาก

USB ............................................................... 205

การแกปัญหาการเชื่อมตอ

.......................................................................................................... 206

การแกปัญหาการเชื่อมตอโดยตรง

.................................................................................. 206

การแกปัญหาเครือขาย

................................................................................................ 206

การเชื่อมตอไมดี

........................................................................................ 206

เครื่องคอมพิวเตอรกําลังใช

IP แอดเดรสที่ไมถูกตองสําหรับเครื่องพิมพ ........................ 206

เครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ

............................................... 207

เครื่องพิมพใชการตั้งคาลิงคและ

Duplex สําหรับเครือขายไมถูกตอง ........................... 207

โปรแกรมซอฟตแวรใหมอาจทําใหเกิดปัญหาการใชงานรวมกัน

................................. 207

คอมพิวเตอรหรือเวิรคสเตชั่นอาจตั้งคาไมถูกตอง

.................................................. 207

เครื่องพิมพถูกปิดใช หรือการตั้งคาเครือขายอื่นไมถูกตอง

........................................ 207

แกปัญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Windows .................................................................................. 208

ไมมีไดรเวอรของเครื่องพิมพปรากฏอยูในโฟลเดอร

Printer (เครื่องพิมพ) .................................... 208

เกิดขอความแสดงขอผิดพลาดขึ้นระหวางการติดตั้งซอฟตแวร

.................................................. 208

เครื่องพิมพอยูในโหมดพรอม แตไมมีงานพิมพออกมา

........................................................... 208

แกปัญหาซอฟตแวรเครื่องพิมพกับ

Mac ......................................................................................... 210

ชื่อเครื่องพิมพไมปรากฏในรายการเครื่องพิมพในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) ................ 210

ไดรเวอรเครื่องพิมพไมไดตั้งคาเครื่องพิมพที่คุณเลือกไวในรายการ

Print & Fax (พิมพและโทรสาร) โดย

อัตโนมัติ

................................................................................................................ 210

งานพิมพไมไดถูกสงไปยังเครื่องพิมพที่ตองการ

................................................................... 210

เมื่อเชื่อมตอกับสายเคเบิล

USB เครื่องพิมพจะไมปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพและโทรสาร) หลัง

จากเลือกไดรเวอร

..................................................................................................... 210

คุณใชไดรเวอรเครื่องพิมพทั่วไปเมื่อใชการเชื่อมตอ

USB ....................................................... 211

ภาคผนวก

A วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณเสริม ....................................................................................... 213

สั่งซื้อชิ้นสวน อุปกรณเสริม และอุปกรณสิ้นเปลือง

............................................................................... 214

หมายเลขอะไหล

...................................................................................................................... 215

อุปกรณเสริม

........................................................................................................... 215

ตลับหมึกพิมพและชุดรวบรวมผงหมึก

.............................................................................. 215

สายเคเบิลและอินเทอรเฟส

........................................................................................... 215

ชุดบํารุงรักษา

.......................................................................................................... 216

THWW

xiii

background image

ภาคผนวก

B บริการและการสนับสนุน ............................................................................................... 217

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ

Hewlett-Packard ............................................................ 218

การรับประกันการคุมครองของ

HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet ........................... 219

การรับประกันอยางจํากัดสําหรับชุดฟิวเซอร ชุดรวบรวมผงหมึก และชุดอุปกรณสงของ

Color LaserJet ................ 220

ขอมูลที่เก็บบนตลับหมึกพิมพ

....................................................................................................... 221

ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย

............................................................................ 222

OpenSSL ............................................................................................................................. 224
บริการรับประกันโดยใหลูกคาซอมแซมดวยตนเอง

.............................................................................. 225

การสนับสนุนลูกคา

................................................................................................................... 226

ภาคผนวก

C ขอกําหนดจําเพาะผลิตภัณฑ ........................................................................................... 227

ขอกําหนดรายละเอียดทางกายภาพ

................................................................................................. 228

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

................................................................. 229

ขอกําหนดดานสภาพแวดลอม

...................................................................................................... 230

ภาคผนวก

D ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ ................................................................................................ 231

ขอกําหนดของ

FCC ................................................................................................................. 232

แผนการควบคุมผลิตภัณฑมิใหทําลายสิ่งแวดลอม

................................................................................ 233

การคุมครองสิ่งแวดลอม

.............................................................................................. 233

การกอกาซโอโซน

..................................................................................................... 233

การสิ้นเปลืองพลังงาน

................................................................................................. 233

การใชกระดาษ

......................................................................................................... 233

พลาสติก

................................................................................................................ 233

อุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับงานพิมพของ

HP LaserJet ............................................................. 233

คําแนะนําในการสงคืนและการรีไซเคิล

............................................................................. 234

สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก

......................................................................... 234

การสงคืนจํานวนมาก

(ตลับหมึกพิมพมากกวาหนึ่งตลับ) ........................... 234

สงคืนครั้งเดียว

........................................................................... 234

การจัดสง

................................................................................. 234

การสงคืนนอกสหรัฐฯ

.................................................................................. 235

กระดาษ

................................................................................................................ 235

ขอจํากัดของวัสดุ

...................................................................................................... 235

การทิ้งอุปกรณที่ไมใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป

........................................ 236

สารเคมี

................................................................................................................. 236

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ

(MSDS) .......................................................... 236

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม

................................................................................................. 236

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ

.......................................................................................... 237

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย

..................................................................................................... 239

ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร

................................................................................. 239

ขอบังคับ

DOC ของประเทศแคนาดา .............................................................................. 239

xiv

THWW

background image

ประกาศ

VCCI (ญี่ปุน) ............................................................................................... 239

คําแนะนําเกี่ยวกับสายไฟ

............................................................................................. 239

ประกาศเกี่ยวกับสายไฟ

(ญี่ปุน) ...................................................................................... 239

ประกาศ

EMC (เกาหลี) .............................................................................................. 240

ประกาศเรื่องเลเซอรของประเทศฟินแลนด

......................................................................... 240

ประกาศ

GS (เยอรมนี) ............................................................................................... 241

ตารางสสาร

(จีน) ...................................................................................................... 241

ประกาศขอจํากัดเกี่ยวกับสารอันตราย

(ตุรกี) ...................................................................... 241

ประกาศการจํากัดการใชสารอันตราย

(ยูเครน) .................................................................... 241

ดัชนี

................................................................................................................................... 243

THWW

xv

background image

xvi

THWW