HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - USB usputno štampanje

background image

USB usputno štampanje

Ovaj proizvod pruža mogućnost USB usputnog štampanja, što znači da možete brzo da štampate

datoteke bez potrebe da ih šaljete sa računara. USB port uređaja sa prednje strane prihvata standardne

USB memorije. Možete da štampate sledeće tipove datoteka:

NAPOMENA:

Morate omogućiti ovu funkciju pomoću menija kontrolne table ili pomoću ugrađenog

HP Web servera pre nego što budete mogli da je koristite.

Da biste omogućili ovu funkciju pomoću menija kontrolne table, pristupite meniju Administration

(Administracija), te podmeniju General Settings (Opšte postavke), zatim podmeniju Retrieve

From USB Settings (Postavke preuzimanja sa USB-a), a potom izaberite stavku Enable

(Omogući). Da biste omogućili ovu funkciju pomoću ugrađenog HP Web servera, pristupite kartici Print

(Odštampaj).

.pdf

.prn

.pcl

.ps

.cht

1.

Umetnite USB memoriju u USB port uređaja.

NAPOMENA:

Možda ćete morati da skinete

poklopac sa USB porta.

NAPOMENA:

Ako uređaj ne prepoznaje

USB dodatak, probajte sa nekom drugom

vrstom USB uređaja. Zbog raulika u USB

specifikacijama, uređaj ne prepoznaje sve

tipove USB dodataka.

2.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli

uređaja.

3.

Otvorite meni Retrieve Job From USB

(Preuzmi zadatak iz USB memorije).

4.

Izaberite ime dokumenta koji želite da

odštampate.

5.

Ako je potrebno podešavanje broja kopija,

izaberite opciju Copies (Kopije), a zatim

unesite broj kopija.

6.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste

odštampali dokument.

164

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW