HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Podešavanje rasporeda mirovanja

background image

Podešavanje rasporeda mirovanja

Koristite funkciju rasporeda mirovanja da biste smanjili potrošnju energije kada uređaj nije aktivan.

Možete da podesite odgovarajuće vreme u toku dana kada će uređaj ući u režim mirovanja ili izaći iz

njega. Možete da prilagodite ovaj raspored za svaki dan u nedelji. Da biste podesili raspored spavanja,

koristite HP ugrađeni Web server.

1.

Otvorite ugrađeni HP Web server tako što ćete uneti IP adresu uređaja u polje za adresu Veb

pregledača.

2.

Kliknite na karticu General (Opšte).

3.

Kliknite na vezu Date and Time (Datum i vreme), a zatim podesite trenutni datum i vreme.

4.

Kliknite na dugme Apply (Primeni).

5.

Kliknite na vezu Sleep Schedule (Raspored mirovanja), a zatim kliknite na dugme Add

(Dodaj) da biste otvorili postavke rasporeda.

6.

Podesite postavke rasporeda mirovanja.

7.

Kliknite na dugme Apply (Primeni).

186

Poglavlje 10 Upravljanje i održavanje

SRWW