HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard

background image

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-
Packard

HP PROIZVOD

TRAJANJE OGRANIČENE GARANCIJE

HP LaserJet Enterprise 500 color M551n, M551dn, M551xh

Jednogodišnja garancija sa servisom na licu mesta

HP garantuje vama, krajnjem korisniku, da na hardveru i dodacima proizvedenim od strane HP-a neće

biti kvarova u materijalu i izradi tokom navedenog perioda nakon datuma kupovine. Ako HP dobije

obaveštenje o takvom kvaru tokom garantnog perioda, HP će, po sopstvenoj proceni, ili zameniti ili

popraviti proizvode za koje se ispostavi da imaju grešku. Proizvodi koji služe kao zamena mogu biti ili

novi ili po performansama jednaki novim.

HP vam garantuje da, ako se pravilno instalira i koristi, HP softver neće podbaciti u izvršavanju

programskih uputstava u navedenom periodu nakon datuma kupovine, usled grešaka u materijalu i izradi.

Ako HP dobije obaveštenje o takvim greškama tokom perioda garancije, HP će zameniti softver koji ne

izvršava svoje programske zadatke zbog takvih kvarova.

HP ne garantuje da će HP proizvodi funkcionisati bez prekida i grešaka. Ako HP nije u stanju da u

razumnom periodu popravi ili zameni bilo koji proizvod pod navedenim uslovima, imate pravo na

povraćaj sredstava u iznosu kupovne cene nakon hitnog vraćanja proizvoda.

HP proizvodi mogu da sadrže prerađene delove koji su po performansama jednaki novim ili su bili

korišćeni kao pomoćni delovi.

Garancija se ne primenjuje na kvarove koji su posledica (a) pogrešnog ili neadekvatnog održavanja ili

kalibracije, (b) softvera, interfejsa, delova ili potrošnog materijala koje nije obezbedio HP, (c)

nedozvoljenih prepravki ili zloupotrebe, (d) rada van okvira objavljenih ekoloških specifikacija za

proizvod ili (e) nepravilne pripreme i održavanja radnog prostora.

U DOZVOLJENIM OKVIRIMA LOKALNOG ZAKONA, NAVEDENE GARANCIJE SU EKSKLUZIVNE I NI

JEDNA DRUGA GARANCIJA ILI USLOV, PISAN ILI USMEN, NIJE ISKAZAN ILI IMPLICIRAN I HP

ODLUČNO ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE TIČU POGODNOSTI ZA PRODAJU,

ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU. Neke zemlje/regioni,

države ili provincije ne dopuštaju ograničenja trajanja implicirane garancije, tako da gore navedeno

ograničenje ili isključenje ne mora da se odnosi na vas. Ova garancija vam daje određena zakonska

prava, a možete imati još prava koja se razlikuju od zemlje/regiona do zemlje/regiona, države do

države, odnosno provincije do provincije.

HP ograničena garancija važi u svim zemljama/regionima ili lokalitetima gde postoji HP-ova podrška za

ovaj proizvod i gde je HP prodao proizvod. Nivo garancije može da se razlikuje u zavisnosti od lokalnih

standarda. HP neće menjati oblik, strukturu ili funkciju proizvoda da bi on radio u zemlji/regionu za koji

nikada nije bio namenjen zbog pravnih ili zakonskih razloga.

U OKVIRIMA LOKALNOG ZAKONA, PRAVNI LEKOVI U OVOJ IZJAVI O GARANCIJI SU VAŠI LIČNI I

EKSKLUZIVNI PRAVNI LEKOVI. OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI DOBAVLJAČI

KOMPANIJE HP NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA GUBITAK PODATAKA ILI ZA

DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI PODATAKA) ILI

DRUGU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU, GRAĐANSKOM PRAVU ILI NA DRUGI

230

Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW

background image

NAČIN. Neke zemlje/regioni, države ili provincije ne dozvoljavaju isključivanje ili ograničenje slučajne

ili posledične štete, tako da gore navedeno ograničenje ili isključenje ne mora da se odnosi na vas.

USLOVI GARANCIJE NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM U MERI U KOJOJ TO DOZVOLJAVAJU VAŽEĆI

ZAKONI, NE ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU ZAKONSKA PRAVA VEZANA ZA PRODAJU

OVOG PROIZVODA, VEĆ PREDSTAVLJAJU NJIHOV DODATAK.

SRWW

Izjava o ograničenoj garanciji kompanije Hewlett-Packard

231