HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP Premium Protection garancija: Izjava o ograničenoj garanciji za LaserJet kertridž za štampanje

background image

HP Premium Protection garancija: Izjava o
ograničenoj garanciji za LaserJet kertridž za
štampanje

Garantuje se da na ovom HP-ovom proizvodu neće doći do kvarova u materijalu i izradi.

Ova garancija se ne primenjuje na proizvode koji su (a) dopunjeni, obnovljeni, prerađeni ili na bilo kakav

način izmenjeni, (b) na kojima se javljaju problemi zbog nepravilne upotrebe, čuvanja ili korišćenja izvan

objavljenih ekoloških specifikacija za štampač ili (c) koji su dotrajali usled normalnog korišćenja.

Da biste iskoristili uslugu iz garancije, molimo vratite proizvod na mesto kupovine (sa opisom problema

u pisanoj formi i uzorkom odštampanog materijala) ili kontaktirajte HP službu za podršku klijentima. Po

svojoj proceni, HP će ili zameniti proizvode koji imaju kvar ili će vam vratiti novac.

U SKLADU SA LOKALNIM ZAKONIMA, NAVEDENA GARANCIJA JE EKSKLUZIVNA I NIJEDNA DRUGA

GARANCIJA ILI USLOV, PISAN ILI USMEN, NIJE ISKAZAN ILI IMPLICIRAN I HP ODLUČNO ODRIČE BILO

KAKVE GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE TIČU POGODNOSTI ZA PRODAJU, ZADOVOLJAVAJUĆEG

KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU UPOTREBU.

OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE

BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK

PROFITA ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU, GRAĐANSKOM

PRAVU ILI NA DRUGI NAČIN.

USLOVI GARANCIJE NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM U ZAKONSKI DOZVOLJENOM OKVIRU, NE

ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU ZAKONSKA PRAVA U PRODAVANJU OVOG

PROIZVODA VAMA, VEĆ SU NJIHOV DODATAK.

232

Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW

background image

Izjava o ograničenoj garanciji za Color LaserJet
komplet za grejač, jedinicu kolekcije tonera i komplet
za prenos

Zagarantovano je da na ovom HP uređaj neće biti kvarova u materijalu i izradi dok se na kontrolnoj tabli

štampača ne pojavi indikator kraja životnog veka.

Ova garancija se ne primenjuje na uređaje (a) koji su popravljani, prerađivani ili na bilo koji način

menjani, (b) na kojima dolazi do problema usled lošeg korišćenja, neodgovarajućeg skladištenja ili

rukovanja van okruženja koje ispunjava specifikacije za taj uređaj, ili (c) koji su istrošeni usled velike

upotrebe.

Da biste iskoristili garanciju, vratite uređaj na prodajno mesto (uz pisani opis problema) ili se obratite

HP službi za podršku korisnicima. Prema svojoj proceni, HP može zameniti uređaj za koji je dokazano

da je defektan ili dati povraćaj u iznosu kupovne cene.

U ONOJ MERI U KOJOJ JE TO DOZVOLJENO LOKALNIM ZAKONIMA, NAVEDENE GARANCIJE SU

EKSKLUZIVNE I NIJEDNA DRUGA GARANCIJA ILI USLOV, U PISANOM ILI USMENOM OBLIKU, NIJE

ISKAZAN ILI IMPLICIRAN I HP ODLUČNO ODBACUJE BILO KAKVE GARANCIJE ILI USLOVE KOJI SE

TIČU POGODNOSTI ZA PRODAJU, ZADOVOLJAVAJUĆEG KVALITETA I POGODNOSTI ZA ODREĐENU

UPOTREBU.

OSIM U GORE NAVEDENIM SLUČAJEVIMA, HP ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE

BITI ODGOVORNI ZA DIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU (UKLJUČUJUĆI GUBITAK

PROFITA ILI PODATAKA) ILI DRUGU ŠTETU, BILO DA JE ZASNOVANA NA UGOVORU, GRAĐANSKOM

PRAVU ILI NA DRUGI NAČIN.

USLOVI GARANCIJE NAVEDENI U OVOJ IZJAVI, OSIM U ZAKONSKI DOZVOLJENOM OKVIRU, NE

ISKLJUČUJU, OGRANIČAVAJU NITI MENJAJU ZAKONSKA PRAVA U PRODAVANJU OVOG

PROIZVODA VAMA, VEĆ SU NJIHOV DODATAK.

SRWW