HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz donjih desnih vratanaca (ležište 3)

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz donjih desnih vratanaca (ležište 3)

1.

Otvorite donja desna vratanca.

204

Poglavlje 11 Rešavanje problema

SRWW

background image

2.

Ako je papir vidljiv, polako povucite zaglavljeni

papir nadole ili nagore da biste ga izvukli.

3.

Otvorite donja desna vratanca.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

205