HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menjanje uklanjanja zaglavljenih medijuma

background image

Menjanje uklanjanja zaglavljenih medijuma

Ovaj uređaj nudi funkciju ispravljanja problema sa zaglavljivanjem, koju možete koristiti da ponovo

odštampate zaglavljene stranice. Dostupne su sledeće opcije:

Auto (Automatski) — Uređaj će pokušati da ponovo odštampa zaglavljene stranice ako ima

dovoljno memorije.

Off (Isključeno) — Uređaj neće pokušati da ponovo odštampa zaglavljene stranice. Pošto se

memorija ne koristi za čuvanje poslednjih odštampanih stranica, performanse uređaja su optimalne.

NAPOMENA:

Pri korišćenju ove opcije, ako uređaju ponestane papira, a zadatak se štampa

dvostrano, može doći do gubitka nekoliko stranica.

On (Uključeno) — Uređaj uvek ponovo štampa zaglavljene stranice. Dodatni memorijski resursi

rezervisani su za čuvanje poslednjih odštampanih stranica. To može umanjiti ukupne performanse

uređaja.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sledeće menije:

Administration (Administracija)

General Settings (Opšte postavke)

Jam Recovery (Uklanjanje zaglavljenog papira)

3.

Izaberite odgovarajuću postavku, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

206

Poglavlje 11 Rešavanje problema

SRWW