HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tipovi poruka na kontrolnoj tabli

background image

Tipovi poruka na kontrolnoj tabli

Četiri tipa poruka na kontrolnoj tabli mogu ukazivati na status ili probleme sa uređajem.

Tip poruke

Opis

Poruke o statusu

Poruke o statusu pokazuju trenutno stanje uređaja. One vas obaveštavaju o normalnom radu uređaja,
a za njihovo brisanje nije potrebno ništa preduzeti. Menjaju se zajedno sa stanjem uređaja. Kad god
je štampač spreman, nije zauzet i nema nijednu poruku upozorenja, prikazuje se poruka Ready
(Spreman)
ako je proizvod uključen.

Poruke upozorenja

Poruke upozorenja vas obaveštavaju o greškama u vezi sa podacima i štampanjem. Ove poruke se
najčešće smenjuju sa porukom Ready (Spreman) ili porukama o statusu i prikazuju se sve dok ne
pritisnete dugme

OK (U redu)

. Neke poruke upozorenja mogu da se uklone. Ako je meni Clearable

Warnings (Uklonjiva upozorenja) u meniju Display Settings (Postavke prikaza) podešen
na opciju Job (Zadatak), sledeći zadatak za štampanje briše ove poruke.

Poruke o grešci

Poruke o grešci znače da je potrebno da preduzmete nešto, na primer, da dodate papir ili uklonite
zaglavljeni papir.

Posle nekih poruka o grešci, moguće je automatsko nastavljanje. Ako je meni Continuable Events
(Nastavljanje događaja)
u meniju Display Settings (Postavke prikaza) podešen na opciju
Auto continue (10 seconds) (Automatsko nastavljanje (10 sekundi)), uređaj će nastaviti
sa normalnim radom nakon 10 sekundi prikazivanja poruke o grešci koja podržava automatsko
nastavljanje.

NAPOMENA:

Ako pritisnete bilo koje dugme u toku 10 sekundi prikazivanja poruke o grešci koja

podržava automatsko nastavljanje, funkcija automatskog nastavljanja biće poništena i dugme ima
prednost. Na primer, ako pritisnete dugme STOP (STANI) , štampanje će se privremeno zaustaviti i
pojaviće se opcija za otkazivanje zadatka za štampanje.

Poruke o kritičnim
greškama

Poruke o kritičnim greškama vas obaveštavaju o grešci uređaja. Neke od ovih poruka možete da
uklonite ako isključite, a zatim uključite uređaj. Na ove poruke ne utiče postavka Auto continue (10
seconds) (Automatsko nastavljanje (10 sekundi))
. Ako se kritična greška i dalje javlja,
potrebno je servisiranje.