HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ležište ne uzima automatski papir

background image

Ležište ne uzima automatski papir

Ležište ne uzima automatski papir

Uzrok

Rešenje

Ručno ubacivanje papira se bira u programu.

Postavite papir u ležište 1, odnosno, ako je papir postavljen,
pritisnite dugme

OK (U redu)

.

Nije postavljena odgovarajuća veličina papira.

Postavite odgovarajući papir.

Ulazno ležište je prazno.

Umetnite papir u ulazno ležište.

Prethodno zaglavljeni papir nije u potpunosti uklonjen.

Otvorite uređaj i uklonite preostali papir sa putanje papira.

Veličina papira se ne podešava na ispravan način za ulazno
ležište.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom ili pomoću kontrolne
table odredite veličinu papira za koju je konfigurisano ležište.

Vođice u ležištu ne stoje uz papir.

Proverite da li vođice dodiruju papir.

Funkcija ručnog ubacivanja papira je postavljena na vrednost
Always (Uvek). Bićete uvek upitani za ručno ubacivanje
papira, i kada je u ležište postavljen papir.

Postavite papir u ležište 1, odnosno, ako je papir postavljen,
pritisnite dugme

OK (U redu)

.

Ili, promenite funkciju ručnog ubacivanja papira na vrednost
Unless loaded (Ukoliko nije napunjena), tako da
budete upitani za ručno ubacivanje papira samo kada je ležište
prazno.

Postavka Use Requested Tray (Koristi navedeno
ležište)
u meniju Manage Trays (Upravljanje
ležištima)
je postavljena na vrednost Exclusively
(Isključivo)
, a navedeno ležište je prazno. Uređaj neće
koristiti neko drugo ležište.

Postavite papir u navedeno ležište.

Ili promenite vrednost postavke sa Exclusively (Isključivo)
na First (Prva) u meniju Manage Trays (Upravljanje
ležištima)
. Uređaj može koristiti i druga ležišta ako nijedan
medijum nije postavljen u naznačeno ležište.

SRWW

Ležište ne uzima automatski papir

207