HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table

background image

Ručno podesite IPv4 TCP/IP parametre iz kontrolne table

Pomoću Administration (Administracija) menija kontrolne table ručno podesite IPv4 adresu,

podmrežnu masku i podrazumevani mrežni prolaz.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli.

2.

Otvorite sve sledeće menije:

Administration (Administracija)

Network Settings (Mrežne postavke)

Jetdirect Menu (Jetdirect meni)

TCP/IP

IPv4 Settings (IPv4 postavke)

74

Poglavlje 5 Povezivanje uređaja u operativnom sistemu Windows

SRWW

background image

Config Method (Metod konfigurisanja)

Manual (Ručno)

Manual Settings (Ručne postavke)

IP Address (IP adresa), Subnet Mask (Podmrežna maska) ili Default Gateway

(Podrazumevani mrežni prolaz)

3.

Pomoću numeričke tastature ili pritiskajući strelicu nagore ili strelicu nadole povećajte ili smanjite

broj koji predstavlja prvi bajt IP adrese, podmrežne maske ili podrazumevanog mrežnog prolaza.

4.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste prešli na sledeći skup brojeva. Da biste se vratili na prethodni

skup brojeva, pritisnite strelicu nazad .

5.

Ponovite korake 3 i 4 sve dok ne dovršite upis IP adrese, podmrežne maske ili podrazumevanog

mrežnog prolaza, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

kako biste sačuvali tu postavku.