HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Smernice u vezi sa posebnim papirom

background image

Smernice u vezi sa posebnim papirom

Ovaj proizvod podržava štampanje na posebnim medijima. Pridržavajte se sledećih smernica da biste

ostvarili zadovoljavajuće rezultate. Kada koristite poseban papir ili medij za štampanje, obavezno

podesite tip i veličinu u upravljačkom programu štampača kako biste ostvarili najbolje rezultate.

OPREZ:

HP LaserJet proizvodi koriste grejače za vezivanje suvih čestica tonera za papir radi formiranja

vrlo preciznih tačaka. HP laser papir dizajniran je tako da može da izdrži ovu ekstremnu toplotu.

Korišćenjem inkjet papira možete da oštetite proizvod.

Tip medija

Uradite

Nemojte uraditi

Koverti

Koverte čuvajte ispravljene.

Koristite koverte kod kojih spoj ide
sve do kuta koverte.

Koristite lepljive trake koje su
odobrene za upotrebu sa laserskim
štampačima.

Nemojte koristiti koverte koje su
izgužvane, poderane, slepljene ili
oštećene na neki drugi način.

Nemojte koristiti koverte koje imaju
kopče, drikere, pozore ili
premazane ivice.

Nemojte samolepljive materijale ili
druge sintetičke materijale.

Nalepnice

Koristite samo nalepnice bez
izložene podloge među njima.

Koristite nalepnice koje leže ravno.

Koristite isključivo pune listove sa
nalepnicama.

Ne koristite nalepnice koje imaju
nabore, vazdušne mehure ili su
oštećene.

Nemojte tiskati delomične listove
nalepnica.

78

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW

background image

Tip medija

Uradite

Nemojte uraditi

Providni medijumi

Koristite samo odobrene folije sa
laserskim štampačima u boji.

Nakon uklanjanja folija iz uređaja,
postavite ih na ravnu površinu.

Nemojte koristiti neodobreni
providni medijum za štampanje sa
laserskim štampačom.

Memorandumi ili odštampani obrasci

Koristite samo memorandume ili
obrasce koji su odobreni za
upotrebu sa laserskim štampačima.

Ne koristite reljefne ili metalaste
memorandume.

Težak papir

Koristite samo težak papir koji je
odobren za upotrebu sa laserskim
štampačima i odgovara
specifikacijama za težinu za ovaj
uređaj.

Nemojte koristiti papir koji je teži
nego što je preporučeno u
specifikacijama za medije za ovaj
uređaj osim ako to nije HP papir koji
je odobren za upotrebu sa ovim
uređajem.

Sjajan papir ili papir sa premazom

Koristite samo onaj sjajan papir ili
papir sa premazom koji je odobren
za upotrebu sa laserskim
štampačima.

Nemojte koristiti sjajan papir ili
papir sa premazom koji je
namenjen upotrebi za inkjet
uređajima.

SRWW

Opis načina korišćenja papira

79