HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Funkcije programa HP Printer Utility

background image

Funkcije programa HP Printer Utility

Program HP Printer Utility sastoji se od stranica koje možete otvoriti tako što ćete kliknuti na listu

Configuration Settings (Postavke konfiguracije). U sledećoj tabeli, opisani su zadaci koje

možete obavljati pomoću tih stranica. Na vrhu bilo koje strane, kliknite na vezu HP Support (HP

služba za podršku) da biste pristupili informacijama o tehničkoj pomoći, naručivanju potrošnog

materijala na mreži, registraciji na mreži i recikliranju.

56

Poglavlje 4 Korišćenje uređaja sa Mac računarom

SRWW

background image

Meni

Deo

Opis

Information And
Support (Informacije i
podrška)

Supplies Status
(Stanje potrošnog
materijala)

Prikazuje stanje potrošnog materijala u uređaju i sadrži veze za
naručivanje potrošnog materijala na mreži.

Device Information
(Informacije o
uređaju)

Prikazuje informacije o trenutno izabranom uređaju.

File Upload
(Otpremanje
datoteke)

Služi za prenos datoteka sa računara na uređaj.

Upload Fonts
(Otpremanje fontova)

Služi za prenos fontova sa računara na uređaj.

Update Firmware
(Ažuriraj firmver)

Služi za prenos datoteke za ažuriranje firmvera na uređaj.

Commands
(Komande)

Šalje posebne znakove ili komande za štampanje u uređaj nakon
zadatka štampanja.

Printer Settings
(Postavke štampača)

Trays Configuration
(Konfiguracija ležišta)

Menja podrazumevane postavke ležišta.

Output Devices
(Izlazni uređaji)

Upravlja postavkama za opcionalni izlazni pribor.

Duplex Mode
(Dupleks režim)

Uključuje režim za automatsko dvostrano štampanje.

Stored Jobs
(Uskladišteni zadaci)

Upravlja zadacima štampanja koji su sačuvani na čvrstom disku
uređaja.

E-mail Alerts
(Obaveštenja preko
e-pošte)

Podešava uređaj tako da šalje obaveštenja putem e-pošte za određene
događaje.

Network Settings
(Mrežne postavke)

Konfiguriše mrežne postavke, kao što su postavke za IPv4 i IPv6.

Supplies
Management
(Upravljanje
potrošnim
materijalom)

Konfiguriše kako će se uređaj ponašati kada potrošni materijal bude
pri kraju predviđenog trajanja.

Protect Direct Ports
(Zaštiti direktne
portove)

Onemogućava štampanje preko USB-a ili paralelnih portova.

Additional Settings
(Dodatne postavke)

Omogućava pristup ugrađenom HP Web serveru.

SRWW

Softver za Mac

57