HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Indeks

background image

Indeks

W

Web lokacija za prijavljivanje

lažnih HP proizvoda 108

Web lokacija za prijavljivanje

lažnih proizvoda 108

Web lokacije

HP Web Jetadmin,

preuzimanje 181

korisnička podrška 240

Lista bezbednosnih podataka o

materijalima (Material Safety

Data Sheet - MSDS) 250

Macintosh korisnička podrška

240

prijave lažnih proizvoda 108

univerzalni upravljački program

za štampač 44

Windows

podržani operativni sistemi 42

podržani upravljački programi

42

postavke upravljačkog

programa 45

univerzalni upravljački program

za štampač 44

A

AirPrint 58

alatke za rešavanje problema

HP ugrađeni Web server 179

stranica za čišćenje 187

automatsko detektovanje folije za

grafoskop 101

B

baterije uključene uz proizvod

249

bezbednosna brava

položaj 7

bezbednosne funkcije 71

bezbednosne postavke

ugrađeni HP Web server 180

bezbednost

šifrovani čvrsti disk 182

boja

kontrola ivice 168

neutralne sive 168

opcije za poluton 168

Pantone® podudaranje 171

podešavanje 166

poklapanje 170

poklapanje sa knjigom

uzoraka 170

potrošnja 165

štampanje u nijansama sive

(Windows) 145

štampanje uzoraka boja 171

upravljanje 165

boje

štampano naspram monitor

170

Bonjour

identifikovanje 176

borba protiv falsifikata 108

brisanje

sačuvani zadaci 158

brisanje podataka o zadatku

bezbednost 183

broj stranica na listu papira

izbor (Windows) 139

brojevi dela

kertridži za štampanje 227

brošure

kreiranje (Windows) 154

Č

čišćenje

putanja papira 187, 211

uređaj 187

čuvanje

kasete s tonerom 108

čuvanje zadataka

dostupni režimi 155

podešavanje opcija

(Windows) 158

pregledanje i zadržavanje

(Windows) 158

privremene kopije (Windows)

159

privremeni lični zadaci

(Windows) 159

trajne kopije (Windows) 159

trajne privatne kopije

(Windows) 160

u operativnom sistemu

Windows 156

čuvanje zadatka

Macintosh postavke 62

podešavanje opcija

(Windows) 158

čuvanje, zadatak

dostupni režimi 155

Macintosh postavke 57, 62

čvrsti papir 163

D

defekti koji se ponavljaju, rešavanje

problema 116

defekti, ponavljanje 116

deinstalacija Windows softvera

48

deinstalacija Mac softvera 55

desna vratanaca

zaglavljeni papir 200

SRWW

Indeks

257

background image

DIMM memorija

bezbednost 184

dodatna oprema

brojevi delova 227

naručivanje 226

donja desna vratanca

zaglavljeni papir 204

dugmad, kontrolna tabla

položaj 10

Dugme Menu (Meni) 10

Dugme Reset (Vrati početne

vrednosti) 10

Dugme Sleep (Režim spavanja)

10

Dugme Start (Započni) 10

Dugme Status 10

Dugme Stop (Zaustavi) 10

duplex poravnavanje

postavka 162

dupleks štampanje

položaj pri umetanju papira

95

dupleks štampanje (dvostrano)

postavke (Windows) 135

uključivanje (Mac) 57

dvostrano štampanje

položaj pri umetanju papira

95

postavke (Windows) 135

dvostrano štampanje (dupleks)

Mac 62

uključivanje (Mac) 57

E

Explorer, podržane verzije

ugrađeni HP Web server 176

električne specifikacije 243

Evropska unija, odlaganje otpada

250

F

falsifikovani potrošni materijal

108

Finska izjava o bezbednosti

lasera 255

fioke

položaj 6

firmver

ažuriranje, Mac 57

folije

štampanje (Windows) 147

fontovi

otpremanje, Mac 57

format papira

menjanje 80

formati papira

izbor korisnički definisanog

134

formati stranice

biranje 134

podešavanje dokumenata da

stanu (Windows) 152

formatter

bezbednost 184

funkcije 2

G

garancija

kertridži za štampanje 232

licenca 235

popravka od strane korisnika

239

proizvod 230

grafički i tekstualni ekran, kontrolna

tabla 10

grafika, poslovna

štampanje 161

grejač

zaglavljeni papir 200

greške

softver 220

H

HP Web Jetadmin 49, 181

HP Customer Care 240

HP čvrsti papir 163

HP Easy Color

korišćenje 169

onemogućavanje 169

HP ePrint

opis 49, 58

HP ePrint, korišćenje 144

HP mrežne usluge

omogućavanje 180

HP mrežne usluge, omogućavanje

144

HP Printer Utility 56

HP-UX softver 50

HP ugrađeni Web server

alatke za rešavanje problema

179

lista drugih veza 180

opšta konfiguracija 178

stranice sa informacijama 177

HP Universal Print Driver 44

HP Utility 56

HP Utility, Mac 56

I

imena, zadatak

određivanje (Windows) 161

informacije o proizvodu 1

instalacija

softver, USB veza 69

uređaj na mrežama koje koriste

kablove, Windows 72

uređaji na mrežama koje koriste

kablove, Mac 53

instaliranje

softver, mreže koje koriste

kablove 73

Internet Explorer, podržane verzije

ugrađeni HP Web server 176

IP adresa

konfigurisanje 72

IP bezbednost 182

IPsec 182

IPv4 adresa 74

IPv6 adresa 75

izjava o bezbednosti lasera 255

izjave o bezbednosti 254, 255

izjave o bezbednosti lasera 254

Izlazna korpa

zaglavljeni papir 198

izlazna korpa

položaj 6

J

Japanska VCCI izjava 254

jedinica kolekcije tonera

zamena 112

jedinica za dvostrano štampanje

položaj 6

Jetadmin, HP Web 49, 181

Jetdirect server za štampanje

broj dela 227

258

Indeks

SRWW

background image

K

kabl, USB

broj dela 227

Kanadski DOC propisi 254

karakteristike koje se tiču životne

sredine 4

kartica Services (Usluge)

Macintosh 64

kartica za štampanje

ugrađeni HP Web server 179

kasete

drugi proizvođač 108

zamena 110

kasete s tonerom

čuvanje 108

drugi proizvođač 108

zamena 110

kasete s tonerom za štampanje

čuvanje 108

kertridž

recikliranje 108, 247

kertridž za štampanje

recikliranje 108

kertridži

garancija 232

kertridži za štampanje

brojevi delova 227

garancija 232

memorijski čipovi 234

proveravanje oštećenja 115

recikliranje 247

status na Macintosh

računarima 64

kertridži, štampanje

brojeva delova 227

status na Macintosh

računarima 64

konfiguracija, modeli 2

konfigurisanje

IP adresa 72

Kontrola ivice 168

kontrolna tabla

bezbednost 184

dugmad 10

lampice 10

meni Administration

(Administracija) 19

meni Izveštaji 19

meni Kalibracija/čišćenje 39

meni Kreiranje/vraćanje

rezervne kopije 39

meni Ležišta 18

meni Mrežne postavke 30

meni Nadogradnja firmvera

pomoću USB memorije 40

meni Opcije štampanja 27

meni Opšte postavke 19

meni Postavke displeja 28

meni Postavke štampanja 25

meni Potrošni materijal 16

meni Rešavanje problema 36

meni Servisiranje 40

meni Upravljanje ležištima 30

meni Upravljanje potrošnim

materijalom 28

položaj 6

pomoć 11

poruke, tipovi 194

postavke 45, 55

stranica za čišćenje,

štampanje 187

konvencije dokumenta iii

konvencije, dokument iii

kopije

menjanje broja (Windows)

130

Korejska izjava o elektromagnetskoj

kompatibilnosti 255

korisnička imena

postavka za sačuvane zadatke

(Windows) 160

korisnička podrška

na mreži 240

korpe

položaj 6

koverte

položaj pri umetanju 95

umetanje papira u ležište 1 88

kvalitet štampe

poboljšavanje 208

poboljšavanje (Windows) 134

L

Lampica Attention (Pažnja)

položaj 10

Lampica Data (Podaci)

položaj 10

Lampica Ready (Spremno)

položaj 10

lampice

kontrolna tabla 10

ležišta

automatsko detektovanje folije

za grafoskop 101

biranje (Windows) 135

dvostrano štampanje 62

kapacitet 86

Macintosh postavke 57

podešavanje 100

položaj papira 95

u kompletu 2

umetanje 88

Ležište 1

dvostrano štampanje 62

zaglavljeni papir 198

ležište 1

kapacitet 86

Ležište 2

zaglavljeni papiri 200

Ležište 3

zaglavljeni papir 204

ležište 3

zaglavljeni papir 204

ležište za 500 listova i teški medijum

uključujući modele 2

licenca, softver 235

lični zadaci

privremeno čuvanje

(Windows) 159

Linux softver 50

Lista bezbednosnih podataka o

materijalima (Material Safety Data

Sheet - MSDS) 250

lista drugih veza

HP ugrađeni Web server 180

M

Mac

menjanje vrste i formata

papira 59

podržani operativni sistemi 52

postavke upravljačkog

programa 55, 60

problemi, rešavanje problema

222

softver 56

uklanjanje softvera 55

Macintosh

HP Printer Utility 56

SRWW

Indeks

259

background image

podrška 240

promena veličine dokumenata

60

mape, štampanje 163

marketinški materijal

štampanje 161

mediji 77

podržani formati 81

medijum

korisnički definisan format,

postavke za Macintosh 60

prva stranica 61

stranica na listu 61

medijum za štampanje

umetanje papira u ležište 1 88

memorandum

štampanje (Windows) 145

memorija

greške potrošnog materijala

118

u kompletu 2, 56

memorijski čip, kertridž za

štampanje

opis 234

Meni Administracija, kontrolna

tabla 19

Meni Izveštaji, kontrolna tabla 19

Meni Kalibracija/čišćenje,

kontrolna tabla 39

Meni Kreiranje/vraćanje rezervne

kopije, kontrolna tabla 39

Meni Ležišta, kontrolna tabla 18

Meni Mrežne postavke, kontrolna

tabla 30

Meni Nadogradnja firmvera

pomoću USB memorije, kontrolna

tabla 40

Meni Opcije štampanja, kontrolna

tabla 27

Meni Opšte postavke, kontrolna

tabla 19

Meni Postavke displeja, kontrolna

tabla 28

Meni Postavke preuzimanja iz USB

memorije 25

Meni Postavke štampanja, kontrolna

tabla 25

Meni Potrošni materijal, kontrolna

tabla 16

meni preuzmi zadatak iz memorije

uređaja 15

Meni Preuzmi zadatak iz USB

memorije 14

Meni Prijavljivanje 13

Meni Rešavanje problema,

kontrolna tabla 36

Meni servisiranje, kontrolna tabla

40

Meni Upravljanje ležištima,

kontrolna tabla 30

Meni Upravljanje potrošnim

materijalom, kontrolna tabla 28

meniji kontrolne table

Postavke preuzimanja iz USB

memorije 25

preuzmi zadatak iz memorije

uređaja 15

Preuzmi zadatak iz USB

memorije 14

prijavljivanje 13

meniji, kontrolna tabla

Administracija 19

Izveštaji 19

Kalibracija/čišćenje 39

Kreiranje/vraćanje rezervne

kopije 39

Kvalitet štampanja 25

Ležišta 18

Mrežne postavke 30

Nadogradnja firmvera pomoću

USB memorije 40

Opcije štampanja 27

Opšte postavke 19

Postavke displeja 28

Postavke preuzimanja iz USB

memorije 25

Potrošni materijal 16

preuzmi zadatak iz memorije

uređaja 15

Preuzmi zadatak iz USB

memorije 14

prijavljivanje 13

Rešavanje problema 36

Servisiranje 40

Upravljanje ležištima 30

Upravljanje potrošnim

materijalom 28

menjanje kertridža za štampanje

110

mere opreza iii

modeli, funkcije 2

mreža

lozinka, menjanje 74

lozinka, postavljanje 74

podmrežna maska 74

postavke, menjanje 74

postavke, pregled 74

mreže

bezbednost 71

HP Web Jetadmin 181

IPv4 adresa 74

IPv6 adresa 75

podešavanje 70

podrazumevani mrežni prolaz

74

podržani protokoli 70

serveri za štampanje u

kompletu 2

mreže, sa kablovima

instalacija uređaja, Windows

72

instalacija uređaja, Mac 53

mrežne postavke

ugrađeni HP Web server 180

mrežni prolaz, podešavanje

podrazumevanog 74

N

n-uspravno štampanje 61

izbor (Windows) 139

nalepnice

štampanje (Windows) 147

napomene iii

naručivanje

brojevi delova za 227

potrošni materijal i dodatna

oprema 226

naslovne stranice

štampanje (Mac) 61

štampanje na drugačijem papiru

(Windows) 150

Netscape Navigator, podržane

verzije

ugrađeni HP Web server 176

Neutralne sive 168

nijanse sive

štampanje (Windows) 145

260

Indeks

SRWW

background image

O

obaveštenja preko e-pošte 57

obaveštenja, e-pošta 57

obe strane, štampanje na

uključivanje (Mac) 57

obrasci

štampanje (Windows) 145

Obuhvaćeni su i modeli HP Jetdirect

servera za štampanje 2

Obuhvaćeni su i modeli Jetdirect

servera za štampanje 2

odlaganje u otpad na kraju radnog

veka 249

odlaganje u otpad, kraj radnog

veka 249

ograničenja materijala 249

opcije za boje

HP EasyColor (Windows) 169

opcije za boju

podešavanje (Windows) 142

opšta konfiguracija

HP ugrađeni Web server 178

Optimizacija brzine ili korišćenja

energije 185

otkazivanje

zadatak štampanja 59

otkazivanje zadataka za

štampanje 128

otpremanje datoteke, Mac 57

otvaranje upravljačkog programa

štampača (Windows) 129

P

papir

izbor 211

korisnički definisan format,

postavke za Macintosh 60

naslovna stranica, korišćenje

drugačijeg papira 150

podržani formati 81

podržani tipovi 84

položaj pri umetanju 95

postavljanje 88

postavljanje papira u ležište 3

93

prva i poslednja stranica,

korišćenje drugačijeg papira

150

prva stranica 61

stranica na listu 61

štampanje na unapred

odštampanim

memorandumima i obrascima

(Windows) 145

zaglavljivanje 195

papir, naručivanje 226

papir, specijalni

štampanje (Windows) 147

PCL upravljački programi 42

univerzalni 44

početne postavke (Mac) 60

podmrežna maska 74

podrazumevani mrežni prolaz,

podešavanje 74

podrška

na mreži 240

podrška na mreži 240

podržani mediji 81

podržani operativni sistemi 42,

52

poklopci, položaj 6

police, izlazne

kapacitet 86

položaj

papir, pri umetanju 95

položak

biranje, Windows 141

položeni položaj

biranje, Windows 141

pomoć

opcije štampanja (Windows)

130

pristup 190

pomoć na mreži, kontrolna tabla

11

pomoć, kontrolna tabla 11

portovi

položaj 7

portovi interfejsa

položaj 7

poruke

obaveštenja preko e-pošte 57

tipovi 194

poruke greške

kontrolna tabla 194

poruke o grešci

obaveštenja preko e-pošte 57

tipovi 194

poseban papir

smernice 78

posebni mediji

smernice 78

poslednja stranica

štampanje na drugačijem papiru

(Windows) 150

poslovna grafika

štampanje 161

postavke

početne postavke upravljačkog

programa (Mac) 60

prioriteti 45, 55

štampanja (Windows) 129

upravljački programi 45

upravljački programi (Mac) 55

vraćanje fabričkih 193

postavke boja

podešavanje 209

postavke brzine veze 76

postavke dupleksa, menjanje 76

postavke korisnički definisanog

formata papira

Macintosh 60

postavke na kartici Color (Boja)

63

postavke upravljačkog programa za

Macintosh

čuvanje zadatka 62

kartica Services (Usluge) 64

korisnički definisan format

papira 60

vodeni žigovi 61

postavke za uštedu 185

potrebna temperatura 244

potrošni materijal

brojevi dela 227

drugi proizvođač 108

falsifikovani 108

greške u memoriji 118

menjanje kertridža za

štampanje 110

naručivanje 226

recikliranje 108, 247

stanje, pristup pomoću programa

HP Utility 56

potrošni materijal drugog

proizvođača 108

potrošnja

energije 243

povezivanje

rešavanje problema 218

SRWW

Indeks

261

background image

PPD (PostScript Printer Description)

datoteke

u kompletu 56

PPD datoteke

u kompletu 56

pravilnik, defekti koji se

ponavljaju 116

prečice (Windows)

korišćenje 130

kreiranje 132

pregledanje i zadržavanje

biranje (Windows) 158

prekidač za napajanje, položaj 6

prekidač za uključivanje/

isključivanje, položaj 6

preklapanje 168

priključak za napajanje

položaj 7

prilagođene postavke za štampanje

(Windows) 130

prioriteti, postavke 45, 55

privatni zadaci

trajno čuvanje (Windows) 160

problemi sa uvlačenjem papira

rešavanje 195

program proizvoda za upravljanje

prirodnim resursima 247

proizvod bez žive 249

promena razmere dokumenata

Macintosh 60

promena veličine dokumenata

Windows 152

Macintosh 60

protokoli, mreže 70

prva stranica

korišćenje različitog papira 61

štampanje na drugačijem papiru

(Windows) 150

PS emulacija, upravljački

programi 42

R

raspored mirovanja

omogućavanje 186

onemogućavanje 186

reciklaža

HP program za vraćanje

potrošnog materijala i zaštitu

životne sredine 248

recikliranje 4, 247

recikliranje potrošnog materijala

108

rešavanje

problema sa direktnim

povezivanjem 218

problemi sa mrežom 218

problemi sa USB usputnim

štampanjem 216

rešavanje problema

Windows problemi 220

defekti koji se ponavljaju 116

Mac problemi 222

obaveštenja preko e-pošte 57

poruke kontrolne table 194

poruke, tipovi 194

problemi sa direktnim

povezivanjem 218

problemi sa mrežom 218

problemi sa USB usputnim

štampanjem 216

problemi sa uvlačenjem

papira 195

sporo reagovanje 215

uređaj ne reaguje 214

zaglavljeni papir 195

rezolucija

biranje (Windows) 135

režim mirovanja

omogućavanje 185

onemogućavanje 185

S

sačuvani zadaci

bezbednost 184

brisanje 158

kreiranje (Windows) 156

određivanje imena (Windows)

161

podešavanje korisničkh imena

(Windows) 160

primanje obaveštenja nakon

štampanja (Windows) 160

štampanje 157

SAPx softver 50

saveti iii

server za štampanje

broj dela 227

sistemski zahtevi

ugrađeni HP Web server 176

sjajni papir, podržani 161

Sleep Schedule (Raspored

mirovanja)

postavka 186

softver

deinstalacija Mac softvera 55

deinstalacija za Windows 48

HP Web Jetadmin 49

HP Printer Utility 56

instalacija, USB veza 69

instaliranje, mreže koje koriste

kablove 73

Mac 56

podržani operativni sistemi 42,

52

postavke 45, 55

problemi 220

ugovor o licenciranju softvera

235

ugrađeni Web server 49

Solaris softver 50

specifikacije 241

električne i akustične 243

radno okruženje 244

specifikacije radne sredine 244

specifikacije uređaja 241

specifikacije za zvukove 243

specijalni papir

štampanje (Windows) 147

sredina, specifikacije 244

standardna izlazna korpa

položaj 6

stanje

HP Utility, Mac 56

status

kartica Services (Usluge) za

Macintosh 64

poruke, tipovi 194

status potrošnog materijala, kartica

Services (Usluge)

Macintosh 64

status uređaja

kartica Services (Usluge) za

Macintosh 64

stranica na listu papira 61

stranica sa stanjem potrošnog

materijala

štampanje 116

stranice sa informacijama

HP ugrađeni Web server 177

štampanje ili pregled 174

262

Indeks

SRWW

background image

Š

štampanje

otkazivanje zadataka 128

postavke (Mac) 60

sa USB memorije 164

sačuvani zadaci 157

štampanje iz ležišta 2 90

štampanje na obe strane

uključivanje (Mac) 57

štampanje na Vebu

HP ePrint 49, 58

štampanje sa obe strane papira

postavke (Windows) 135

T

tasteri, kontrolna tabla

položaj 10

TCP/IP

ručno podešavanje IPv4

parametara 74

ručno podešavanje IPv6

parametara 75

tehnička podrška

na mreži 240

tipovi papira

biranje 135

menjanje 80

U

ugrađeni Web server (EWS)

dodeljivanje lozinke 182

funkcije 176

mrežna veza 176

Ugrađeni HP Web server 49

ugrađeni HP Web server

bezbednosne postavke 180

HP mrežne usluge 180

kartica za štampanje 179

mrežne postavke 180

ugrađeni HP Web server (EWS)

funkcije 176

mrežna veza 176

uklanjanje Windows softvera 48

uklanjanje Mac softvera 55

Umetanje papira

ležište 2 90

umetanje papira 88

ležište 1 88

unapred odštampani papir

štampanje (Windows) 145

UNIX softver 50

univerzalni upravljački program za

štampač 44

upozorenja iii

upravljački program

postavke 45

upravljački program štampača

(Windows)

postavke 129

upravljački programi

menjanje postavki (Windows)

45

menjanje postavki (Mac) 55

menjanje tipova i formata

papira 80

početne postavke (Mac) 60

podržani (Windows) 42

postavke (Windows) 129

postavke (Mac) 60

tipovi papira 84

univerzalni 44

upravljački programi štampača

biranje 213

upravljački programi štampača

(Windows)

menjanje postavki 45

podržani 42

upravljački programi štampača

(Mac)

menjanje postavki 55

postavke 60

upravljanje mrežom 74

upravljanje zadacima za

štampanje 102

USB konfiguracija, Windows 69

USB konfiguracija, Mac 52

USB memorija

štampanje sa 164

USB usputno štampanje 164

uslovi vlažnosti 244

uspravni položaj

biranje, Windows 141

V

veza

USB sa Mac računarom 52

USB u operativnom sistemu

Windows 69

više stranica na listu papira 61

štampanje (Windows) 139

vodeni žigovi 61

dodavanje (Windows) 153

vraćanje fabričkih postavki 193

vreme do mirovanja

omogućavanje 186

onemogućavanje 186

vrsta papira

menjanje 208

vrsti diskovi

šifrovani 182

Z

zadaci

Macintosh postavke 57

zadaci štampanja 127

čuvanje privremenih kopija

(Windows) 159

čuvanje trajnih kopija

(Windows) 159

čuvanje trajnih privatnih kopija

(Windows) 160

privremeno čuvanje

(Windows) 159

zadaci, sačuvani

brisanje 158

kreiranje (Windows) 156

određivanje imena (Windows)

161

podešavanje korisničkh imena

(Windows) 160

primanje obaveštenja nakon

štampanja (Windows) 160

štampanje 157

zadaci, štampanje

čuvanje privremenih kopija

(Windows) 159

čuvanje trajnih kopija

(Windows) 159

čuvanje trajnih privatnih kopija

(Windows) 160

privremeno čuvanje

(Windows) 159

zadatak za brzo kopiranje

čuvanje (Windows) 159

zadatak za štampanje

otkazivanje 59

zadatak, čuvanje

podešavanje opcija

(Windows) 158

SRWW

Indeks

263

background image

zadržavanje zadatka

podešavanje opcija

(Windows) 158

zadržavanje, zadatak

dostupni režimi 155

podešavanje opcija

(Windows) 158

zaglavljeni papir

desna vratanca 200

donja desna vratanca 204

grejač 200

ispravljanje problema 206

Ležište 1 198

Ležište 3 204

ležište 3 204

zaglavljeni papiri

ležište 2 200

zaglavljivanje

uzroci 195

zaglavljivanje papira

izlazna korpa 198

zahtevi u vezi sa Web pregledačem

ugrađeni HP Web server 176

zahtevi u vezi sa pregledačem

ugrađeni HP Web server 176

zakonske izjave

program proizvoda za

upravljanje prirodnim

resursima 247

zaštita sačuvanih podataka

bezbednost 183

zaustavljanje zadataka za

štampanje 128

znakovi, štampanje 163

264

Indeks

SRWW

background image
background image

*CF079-90931*

*CF079-90931*

CF079-90931