Pomocník služby HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Používateľská príručka

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad bez

predchádzajúceho písomného súhlasu sú

zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi a

službami sú uvedené výlučne záruky týkajúce

sa produktov a služieb spoločnosti HP.

Žiadne informácie v tomto dokumente by sa

nemali chápať ako dodatočná záruka.

Spoločnosť HP nebude zodpovedná za

technické ani textové chyby, ani vynechané

časti v tomto dokumente.

Číslo publikácie: CF079-90929

Edition 2, 9/2011

Poznámky o ochranných známkach

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

a

PostScript

®

sú ochranné známky spoločnosti

Adobe Systems Incorporated.

Corel® je ochranná známka alebo

registrovaná ochranná známka spoločnosti

Corel Corporation alebo Corel Corporation

Limited.

Intel® Core™ je obchodná známka

spoločnosti Intel Corporation v USA a v iných

krajinách/oblastiach.

Java™ je americká ochranná známka

spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP® a

Windows Vista® sú registrované ochranné

známky spoločnosti Microsoft Corporation v

USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

ENERGY STAR

®

a označenie ENERGY

STAR

®

sú značky registrované v USA.

background image

Dohody použité v tejto príručke

TIP:

Tipy poskytujú užitočné rady alebo skratky.

POZNÁMKA:

Poznámky poskytujú dôležité informácie na vysvetlenie pojmu alebo dokončenie úlohy.

UPOZORNENIE:

Výstrahy uvádzajú postupy, podľa ktorých by ste mali postupovať, aby ste sa vyhli

strate údajov alebo poškodeniu produktu.

VAROVANIE!

Varovania vás upozorňujú na špecifické postupy, podľa ktorých by ste mali postupovať,

aby ste sa vyhli zraneniam osôb, katastrofálnym stratám údajov alebo výraznému poškodeniu produktu.

SKWW

iii

background image

iv

Dohody použité v tejto príručke

SKWW

background image

Obsah

1 Základné informácie o výrobku ....................................................................................... 1

Porovnanie produktov ............................................................................................................... 2
Funkcie ochrany životného prostredia ......................................................................................... 4
Funkcie zjednodušeného prístupu ............................................................................................... 5
Zobrazenia produktu ................................................................................................................ 6

Pohľad na produkt spredu .......................................................................................... 6
Pohľad na produkt zozadu ......................................................................................... 7
Porty rozhraní ........................................................................................................... 8
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu .................................................................. 8

2 Ponuky ovládacieho panela ............................................................................................. 9

Rozloženie ovládacieho panela ............................................................................................... 10

Pomocník ovládacieho panela .................................................................................. 11

Ponuky ovládacieho panela .................................................................................................... 12
Ponuka Prihlásiť sa ................................................................................................................. 13
Ponuka Retrieve Job From USB (Načítanie úlohy z jednotky USB) ................................................. 14
Ponuka Retrieve Job From Device Memory (Načítanie úlohy z pamäte zariadenia) ......................... 15
Ponuka Spotrebný materiál ...................................................................................................... 16
Ponuka Zásobníky .................................................................................................................. 18
Ponuka Správa ...................................................................................................................... 19

Ponuka Správy ........................................................................................................ 19
Ponuka General Settings (Všeobecné nastavenia) ........................................................ 19
Ponuka Retrieve From USB Settings (Nastavenia funkcie načítania z jednotky USB) ......... 24
Ponuka Všeobecné Nastavenia tlače ........................................................................ 24
Ponuka Predvolené možnosti tlače ............................................................................. 25
Ponuka Nastavenia displeja ..................................................................................... 26
Ponuka Správa spotrebného materiálu ....................................................................... 27
Ponuka Správa zásobníkov ...................................................................................... 28
Ponuka Network Settings (Nastavenia siete) ............................................................... 29

Ponuka Troubleshooting (Riešenie problémov) ............................................................................ 34
Ponuka Údržba zariadenia ..................................................................................................... 36

SKWW

v

background image

Ponuka Záloha/Obnova .......................................................................................... 36
Ponuka Kalibrácia/čistenie ....................................................................................... 36
Ponuka Aktualizácia firmvéru cez USB ....................................................................... 37
Ponuka Údržba ....................................................................................................... 37

3 Softvér pre systém Windows .......................................................................................... 39

Podporované operačné systémy a ovládače tlačiarne pre systém Windows .................................. 40
Vyberte správny ovládač tlačiarne pre systém Windows ............................................................. 41

Univerzálny ovládač tlačiarne (UPD) HP ..................................................................... 42

Režimy inštalácie UPD .............................................................................. 42

Zmena nastavení tlačovej úlohy pre systém Windows ................................................................. 43

Nastavenia priority tlače pre Windows ...................................................................... 43
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ....................... 43
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................... 44
Zmena nastavení konfigurácie produktu ..................................................................... 44

Odstránenie ovládača tlačiarne v systéme Windows .................................................................. 46
Podporované pomôcky pre operačný systém Windows .............................................................. 47

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 47
Vstavaný webový server HP ...................................................................................... 47
HP ePrint ................................................................................................................ 47

Softvér pre iné operačné systémy ............................................................................................. 49

4 Používanie produktu s počítačmi Mac ............................................................................. 51

Softvér pre počítače Mac ........................................................................................................ 52

Podporované operačné systémy a ovládače tlačiarne pre systémy Mac ......................... 52
Inštalácia softvéru v rámci operačných systémov Mac .................................................. 52

Inštalácia softvéru v počítačoch Mac pripojených priamo k zariadeniu ........... 52
Inštalácia softvéru v počítačoch Mac pripojených k drôtovej sieti ................... 53

Konfigurácia IP adresy ............................................................... 53
Inštalácia softvéru ...................................................................... 54

Odstránenie ovládača tlačiarne z operačných systémov Mac ....................................... 55
Zmena nastavení tlačovej úlohy pre systém Mac ......................................................... 55

Nastavenia priority tlače pre Mac .............................................................. 55
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru ........ 55
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ................................ 56
Zmena nastavení konfigurácie produktu ...................................................... 56

Softvér pre počítače Mac ......................................................................................... 56

Aplikácia HP Printer Utility pre systém Mac ................................................. 56

Spustenie programu HP Printer Utility ........................................... 56
Funkcie programu HP Printer Utility .............................................. 56

Podporované pomôcky pre operačný systém Mac ....................................................... 58

vi

SKWW

background image

Vstavaný webový server HP ....................................................................... 58
HP ePrint ................................................................................................. 58
AirPrint ................................................................................................... 58

Základné úlohy tlače v systéme Mac ........................................................................................ 60

Zrušenie tlačovej úlohy v počítači Mac ...................................................................... 60
Zmena formátu a typu papiera v počítači Mac ........................................................... 60
Zmena veľkosti dokumentov alebo tlač na papier neštandardnej veľkosti v systéme
Mac ...................................................................................................................... 61
Vytvorenie a používanie predvolieb tlače v systéme Mac ............................................. 61
Tlač titulnej strany v systéme Mac .............................................................................. 61
Používanie vodotlače v systéme Mac ......................................................................... 62
Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera v systéme Mac ........................................ 62
Tlač na obe strany stránky (obojstranná tlač) v systémoch Mac ..................................... 63
Ukladanie úloh v systéme Mac .................................................................................. 63
Nastavenie možností farieb v systéme Mac ................................................................ 64
Používanie ponuky Služby v systémoch Mac ............................................................... 64

Riešenie problémov v systémoch Mac ....................................................................................... 66

5 Pripojenie produktu v systéme Windows ........................................................................ 67

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní .............................................................................................. 68
Pripojenie pomocou rozhrania USB .......................................................................................... 69

Inštalácia z disku CD ............................................................................................... 69

Pripojenie k sieti v systéme Windows ........................................................................................ 70

Podporované protokoly siete .................................................................................... 70
Inštalácia produktu do káblovej siete v systéme Windows ............................................ 72

Konfigurácia IP adresy .............................................................................. 72
Inštalácia softvéru ..................................................................................... 73

Konfigurácia sieťových nastavení v systéme Windows ................................................. 74

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete .................................................... 74
Nastavenie alebo zmena sieťového hesla ................................................... 74
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela .................................................................................................... 74
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv6 TCP/IP pomocou ovládacieho
panela .................................................................................................... 75
Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky ................................ 76

6 Papier a tlačové médiá ................................................................................................... 77

Vysvetlenie spôsobu používania papiera .................................................................................. 78

Usmernenia pre špeciálne typy papiera ..................................................................... 78

Zmena ovládača tlačiarne s ohľadom na typ a veľkosť papiera v systéme Windows ..................... 80
Podporované veľkosti papiera ................................................................................................. 81

SKWW

vii

background image

Podporované typy papiera ...................................................................................................... 84
Kapacita zásobníkov a priehradiek .......................................................................................... 86
Vkladanie papiera do zásobníkov ............................................................................................ 87

Vkladanie do zásobníka 1 ....................................................................................... 87

Tlač obálok ............................................................................................. 88

Vkladanie do zásobníka 2 ....................................................................................... 89
Naplnenie voliteľného zásobníka na 500 hárkov papiera a ťažké médiá (zásobník
3) .......................................................................................................................... 90

Vkladanie papiera bežnej veľkosti do zásobníka 3 ..................................... 91
Vloženie papiera vlastnej veľkosti do zásobníka 3 ....................................... 92

Orientácia papiera pri napĺňaní zásobníkov .............................................................. 94

Zásobník 1 .............................................................................................. 95
Zásobník 2 alebo voliteľný zásobník 3 ....................................................... 97

Konfigurácia zásobníkov ........................................................................................................ 99

Konfigurácia zásobníka pri vkladaní papiera ............................................................. 99
Konfigurácia zásobníka podľa nastavenia tlačovej úlohy ............................................. 99
Konfigurácia zásobníka z ovládacieho panela ......................................................... 100
Automatické rozpoznanie priehľadných fólií pre spätné projektory (režim automatického
rozpoznania) ........................................................................................................ 100

Nastavenia automatického rozpoznania ................................................... 100

Výber papiera podľa zdroja, typu alebo formátu ...................................................... 101

Source (Zdroj) ........................................................................................ 101
Typ a veľkosť ........................................................................................ 101

7 Tlačové kazety, zberná jednotka tonera a iný spotrebný materiál ................................ 103

Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní ............................................................................................ 104
Informácie o spotrebnom materiáli ......................................................................................... 105
Zobrazenia spotrebného materiálu ......................................................................................... 106

Zobrazenia tlačových kaziet ................................................................................... 106

Správa tlačových kaziet ........................................................................................................ 107

Zmena nastavení tlačových kaziet ........................................................................... 107

Tlač po dosiahnutí alebo v blízkosti odhadovaného konca životnosti tlačovej
kazety .................................................................................................. 107
Zapnutie alebo vypnutie možností Nastavenia možnosti Veľmi nízke na
ovládacom paneli .................................................................................. 107

Uskladnenie a recyklácia spotrebného materiálu ....................................................... 108

Recyklácia spotrebného materiálu ............................................................ 108
Uskladnenie tlačových kaziet ................................................................... 108
Stratégia spoločnosti HP vo vzťahu k tlačovým kazetám od iných
výrobcov ............................................................................................... 108

Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom ............................................ 108

viii

SKWW

background image

Pokyny na výmenu ............................................................................................................... 110

Výmena tlačovej kazety ......................................................................................... 110
Výmena zbernej jednotky tonera ............................................................................. 112

Riešenie problémov so spotrebným materiálom ........................................................................ 115

Kontrola tlačových kaziet ....................................................................................... 115

Kontrola poškodenia tlačovej kazety ........................................................ 115
Opakujúce sa chyby ............................................................................... 116
Tlač stránky s údajmi o stave spotrebného materiálu ................................... 117

Význam hlásení na ovládacom paneli týkajúcich sa spotrebného materiálu .................. 117

10.XX.YY Chyba pamäte spotrebného materiálu ........................................ 117
Je nainštalovaný nepodporovaný spotrebný materiál .................................. 118
Koniec životnosti súpravy natavovacej jednotky ......................................... 118
Nekompatibilná <farba> kazeta .............................................................. 118
Nekompatibilná natavovacia jednotka ...................................................... 118
Nesprávna kazeta v zásuvke na kazetu s farbou <farba> ........................... 119
Nízka hladina spotrebného materiálu ....................................................... 119
Nízka úroveň purpurovej kazety .............................................................. 119
Nízka úroveň v azúrovej kazete ............................................................... 120
Nízka úroveň v čiernej kazete ................................................................. 120
Nízka úroveň v žltej kazete ..................................................................... 120
Používa sa použitý spotrebný materiál ...................................................... 120
Replace <color> cartridge (Vymeňte <farba> kazetu) ................................. 121
Replace Supplies (Výmena spotrebného materiálu) ..................................... 121
Spotrebný materiál v nesprávnej pozícii .................................................... 121
Takmer koniec životnosti súpravy natavovacej jednotky .............................. 122
Veľmi nízka hladina spotrebného materiálu ............................................... 122
Veľmi nízka úroveň purpurovej kazety ...................................................... 122
Veľmi nízka úroveň v azúrovej kazete ...................................................... 123
Veľmi nízka úroveň v čiernej kazete ......................................................... 123
Veľmi nízka úroveň v žltej kazete ............................................................. 123
Vymeňte súpravu natavovacej jednotky ..................................................... 124
Vymeňte zbernú jednotku tonera .............................................................. 124
Vymeňte zbernú jednotku tonera .............................................................. 125
Zberná jedn. tonera je takmer plná .......................................................... 125

8 Tlačové úlohy ............................................................................................................... 127

Zrušenie tlačovej úlohy v počítači so systémom Windows ......................................................... 128
Základné úlohy tlače v systéme Windows ............................................................................... 129

Otvorenie ovládača tlačiarne v systéme Windows .................................................... 129
Získajte pomoc pre ktorúkoľvek možnosť tlače v systéme Windows ............................. 130
Zmena počtu tlačených kópií v systéme Windows ..................................................... 130

SKWW

ix

background image

Uloženie vlastných nastavení tlače na opakované použitie v systéme Windows ............ 130

Používanie klávesovej skratky pre tlač v systéme Windows .......................... 130
Tvorba klávesových skratiek pre tlač ......................................................... 132

Zlepšenie kvality tlače v systéme Windows ............................................................... 134

Zvoľte veľkosť stránky v systéme Windows ................................................ 134
Zvolenie vlastnej veľkosti strany v systéme Windows .................................. 134
Výber typu papiera v systéme Windows ................................................... 135
Výber zásobníka na papier v systéme Windows ........................................ 135
Výber rozlíšenia tlače ............................................................................. 135

Tlač na obidve strany (duplexná tlač) v systéme Windows .......................................... 135

Manuálna tlač na obidve strany v systéme Windows .................................. 135
Automatická tlač na obidve strany v systéme Windows ............................... 137

Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows ........................................... 139
Výber orientácie stránky Windows .......................................................................... 141
Nastavenie možností farieb v systéme Windows ....................................................... 142

Používanie funkcie HP ePrint .................................................................................................. 144
Doplnkové úlohy tlače v systéme Windows ............................................................................. 145

Tlač farebného textu v čiernobielom režime (odtiene sivej) v systéme Windows ............ 145
Tlač na predtlačený hlavičkový papier alebo formuláre v systéme Windows ................. 145
Tlač na špeciálny papier, štítky alebo priehľadné fólie v systéme Windows ................. 147
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier v systéme Windows ..................... 150
Zmena mierky dokumentu, aby sa prispôsobil veľkosti strany v systéme Windows ........ 152
Pridanie vodotlače k dokumentu v systéme Windows ................................................. 153
Vytvorenie brožúry v systéme Windows ................................................................... 154
Použitie funkcií uloženia úlohy v systéme Windows ................................................... 155

Vytvorenie uloženej úlohy v systéme Windows ........................................... 156
Tlač uloženej úlohy ................................................................................. 157
Odstránenie uloženej úlohy ..................................................................... 158
Nastavenie možností ukladania úloh v systéme Windows ........................... 158

Vytlačím jednu kópiu na skontrolovanie pred vytlačením všetkých
kópií ...................................................................................... 158
Dočasne uložiť súkromnú úlohu v produkte a vytlačiť ju neskôr ..... 159
Dočasne uložím úlohu v produkte .............................................. 159
Natrvalo uložím úlohu v produkte .............................................. 159
Zmením trvalo uloženú úlohu na súkromnú, aby každý, kto ju chce
vytlačiť, musel zadať kód PIN ................................................... 159
Prijať upozornenie, keď niekto vytlačí uloženú úlohu ................... 160
Nastavím meno používateľa pre uloženú úlohu ........................... 160
Určím názov pre uloženú úlohu ................................................. 160

Tlač špeciálnych úloh v systéme Windows ................................................................ 161

Tlač obchodnej grafiky alebo marketingových materiálov ............................ 161

x

SKWW

background image

Podporovaný lesklý papier ....................................................... 161
Nastavenie zarovnania duplexnej tlače ..................................... 162

Tlač máp odolných voči poveternostným vplyvom a vonkajších značiek ........ 162

Podporovaný tvrdý papier ........................................................ 163

Prístupová tlač cez USB ........................................................................................................ 164

9 Farba ........................................................................................................................... 165

Úprava nastavení farieb ....................................................................................................... 166

Zmena farebnej témy pre tlačovú úlohu ................................................................... 166
Zmena možností farieb ......................................................................................... 167
Možnosti manuálnej farby ...................................................................................... 167

Používanie aplikácie HP EasyColor ........................................................................................ 169
Prispôsobte farby obrazovke počítača .................................................................................... 170

Zosúlaďovanie farieb so vzorkovnicou .................................................................... 170
Tlač vzoriek farieb ................................................................................................ 171
Systém zosúľaďovania farieb PANTONE® .............................................................. 171

10 Správa a údržba ........................................................................................................ 173

Informačné stránky tlače ....................................................................................................... 174
Použitie vstavaného webového servera HP .............................................................................. 176

Otvorenie vstavaného webového servera HP prostredníctvom sieťového pripojenia ....... 176
Funkcie vstavaného webového servera HP ................................................................ 177

Karta Information (Informácie) .................................................................. 177
Karta Všeobecné .................................................................................... 178
Karta Print (Tlačiť) .................................................................................. 179
Karta Troubleshooting (Riešenie problémov) .............................................. 179
Karta Security (Zabezpečenie) ................................................................. 180
Karta Webové služby HP ........................................................................ 180
Karta Networking (Sieťová práca) ............................................................ 180
Zoznam Other Links (Iné prepojenia) ........................................................ 180

Používanie HP Web Jetadmin ................................................................................................ 181
Funkcie zabezpečenia produktu ............................................................................................. 182

Bezpečnostné vyhlásenia ....................................................................................... 182
IP Security ............................................................................................................ 182
Zabezpečenie vstavaného webového servera HP ...................................................... 182
Podpora šifrovania: Zabezpečené výkonné pevné disky HP (pre modely so šifrovaným
pevným diskom) .................................................................................................... 182
Vymazanie údajov úloh ......................................................................................... 183

Vymazanie údajov úloh .......................................................................... 183
Vplyv na údaje ...................................................................................... 183

Zabezpečenie uložených úloh ................................................................................ 184

SKWW

xi

background image

Uzamknutie ponúk ovládacieho panela ................................................................... 184
Uzamknutie schránky formátovača .......................................................................... 184

Úsporné nastavenia .............................................................................................................. 185

Optimalizácia rýchlosti alebo využívania energie .................................................... 185
Režimy šetrenia energie ......................................................................................... 185

Zapnutie alebo vypnutie režimu spánku .................................................... 185
Nastavenie časovača pre režim spánku .................................................... 186
Nastavenie harmonogramu spánku .......................................................... 186

Čistenie produktu ................................................................................................................. 187

Vyčistenie dráhy papiera ....................................................................................... 187

Aktualizácie produktu ........................................................................................................... 188

11 Riešenie problémov .................................................................................................... 189

Pomôž si sám ...................................................................................................................... 190
Kontrolný zoznam riešenia problémov .................................................................................... 191

Faktory, ktoré majú vplyv na výkon zariadenia ......................................................... 192

Restore factory settings (Obnoviť výrobné nastavenia) .............................................................. 193
Význam správ ovládacieho panela ........................................................................................ 194

Typy hlásení ovládacieho panela ............................................................................ 194
Správy na ovládacom paneli .................................................................................. 194

Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva ...................................................................... 195

Zariadenie nepreberá papier ................................................................................. 195
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ............................................. 195
Predchádzanie zaseknutiam papiera ....................................................................... 195

Odstránenie zaseknutí .......................................................................................................... 197

Miesta zaseknutí ................................................................................................... 197
Odstránenie zaseknutia v oblasti výstupnej priehradky .............................................. 198
Odstránenie zaseknutí zo zásobníka 1 .................................................................... 198
Odstránenie zaseknutí zo zásobníka 2 .................................................................... 200
Odstránenie zaseknutí v pravých dvierkach .............................................................. 200
Odstránenie zaseknutí z voliteľného zásobníka na 500 hárkov papiera a ťažké médiá
(zásobník 3) ......................................................................................................... 204
Odstránenie zaseknutí v spodných pravých dvierkach (zásobník 3) ............................. 204
Zmena funkcie obnovenia po zaseknutí ................................................................... 206

Papier sa nepodáva automaticky ........................................................................................... 207
Zlepšenie kvality tlače ........................................................................................................... 208

Použitie správneho nastavenia typu papiera v ovládači tlačiarne ................................ 208

Zmena nastavenia typu papiera v systéme Windows .................................. 208
Zmena nastavenia typu papiera v systéme Mac ......................................... 208

Konfigurácia nastavení farieb v ovládači tlačiarne .................................................... 209

Zmena farebnej témy pre tlačovú úlohu ..................................................... 209

xii

SKWW

background image

Zmena možností farieb .......................................................................... 210

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP ............... 210
Tlač čistiacej strany ............................................................................................... 211
Kalibrácia zariadenia na zosúladenie farieb ............................................................ 212
Kontrola tlačových kaziet ....................................................................................... 212
Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač ....... 213

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ..................................................................................... 214

Zariadenie netlačí ................................................................................................. 214
Zariadenie tlačí pomaly ......................................................................................... 214

Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB ......................................... 215

Ponuka Retrieve From USB Settings (Nastavenia funkcie načítania z jednotky USB) sa
neotvorí, keď vložíte príslušenstvo USB .................................................................... 215
Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB ....................................................... 216
Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke Otváranie z jednotky USB .............. 216

Riešenie problémov so sieťovým pripojením ........................................................................... 217

Riešenie problémov s priamym pripojením ............................................................... 217
Riešenie sieťových problémov ................................................................................. 217

Nekvalitné fyzické pripojenie .................................................................. 217
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia ........................................ 217
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ..................................... 218
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky
v rámci siete .......................................................................................... 218
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou ........ 218
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ............ 218
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ................ 218

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Windows .............................................. 219

Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň nenachádza ........................... 219
Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie ............................................. 219
Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí ........................................................... 219

Riešenie problémov so softvérom zariadenia v systéme Mac ...................................................... 221

Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač a
faxovanie) ............................................................................................................ 221
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax
(Tlač a faxovanie) ................................................................................................. 221
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia ....................................... 221
Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname
Print & Fax (Tlač a faxovanie). ................................................................................ 222
Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania
USB ..................................................................................................................... 222

SKWW

xiii

background image

Príloha A Spotrebný materiál a príslušenstvo .................................................................. 223

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu ................................... 224
Čísla náhradných dielov ....................................................................................................... 225

Príslušenstvo ......................................................................................................... 225
Tlačové kazety a zberná jednotka tonera ................................................................. 225
Káble a rozhrania ................................................................................................. 225
Súpravy na údržbu ................................................................................................ 226

Príloha B Servis a technická podpora ............................................................................... 227

Vyhlásenie o obmedzenej záruke poskytovanej spoločnosťou Hewlett-Packard ............................ 228
Záruka s prémiovou ochranou od spoločnosti HP: Vyhlásenie o obmedzenej záruke na tlačové
kazety LaserJet ..................................................................................................................... 230
Vyhlásenie o obmedzenej záruke na súpravu natavovacej jednotky pre farebné laserové tlačiarne,
zbernú jednotku tonera a prenosovú súpravu ........................................................................... 231
Údaje uložené na tlačovej kazete .......................................................................................... 232
Licenčná zmluva pre koncového používateľa ........................................................................... 233
OpenSSL ............................................................................................................................. 236
Záručná služba opravy zo strany zákazníka ........................................................................... 237
Podpora zákazníkov ............................................................................................................ 238

Príloha C Špecifikácie produktu ....................................................................................... 239

Fyzické parametre ................................................................................................................ 240
Spotreba energie, elektrické technické údaje a zvukové emisie .................................................. 241
Parametre prostredia ............................................................................................................ 242

Príloha D Informácie o predpisoch ................................................................................... 243

Smernice komisie FCC .......................................................................................................... 244
Program ekologického dohľadu nad výrobkami ....................................................................... 245

Ochrana životného prostredia ................................................................................ 245
Produkcia ozónu ................................................................................................... 245
Spotreba energie .................................................................................................. 245
Spotreba papiera .................................................................................................. 245
Plasty ................................................................................................................... 245
Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet .................................................................. 245
Pokyny k vráteniu a recyklácii ................................................................................. 246

Spojené štáty a Portoriko ......................................................................... 246

Viacnásobné vrátenie (viac ako jednej kazety) ............................ 246
Vrátenie jednotlivých kaziet ...................................................... 246
Preprava ................................................................................ 246

Vrátenia mimo USA ................................................................................ 247

Papier .................................................................................................................. 247

xiv

SKWW

background image

Obmedzenia materiálov ........................................................................................ 247
Odstránenie opotrebovaných zariadení používateľmi v domácnostiach v rámci Európskej
únie ..................................................................................................................... 248
Chemické látky ..................................................................................................... 248
Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS) ....................................................... 248
Ďalšie informácie .................................................................................................. 248

Vyhlásenie o zhode .............................................................................................................. 250
Vyhlásenia o bezpečnosti ..................................................................................................... 252

Bezpečnosť laserového zariadenia .......................................................................... 252
Predpisy a vyhlásenie o spôsobilosti výrobku pre Kanadu .......................................... 252
Vyhlásenie VCCI (Japonsko) ................................................................................... 252
Pokyny pre napájací kábel ..................................................................................... 252
Vyhlásenie o sieťovom elektrickom kábli (Japonsko) .................................................. 252
Vyhlásenie EMC (Kórea) ........................................................................................ 253
Vyhlásenie o laserovom zariadení pre Fínsko ........................................................... 253
Vyhlásenie o GS (Nemecko) ................................................................................... 253
Tabuľka susbtancií (Čína) ....................................................................................... 254
Vyhlásenie o obmedzení nebezpečných látok (Turecko) ............................................. 254
Vyhlásenie o obmedzení používania nebezpečných látok(Ukrajina) ............................ 254

Register ............................................................................................................................ 255

SKWW

xv

background image

xvi

SKWW