HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

background image

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy
Hewlett-Packard

PRODUKT HP

OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI

Drukarka kolorowa HP LaserJet Enterprise 500 M551n,
M551dn, M551xh

1 rok gwarancji

Firma HP gwarantuje użytkownikowi końcowemu, że urządzenia i akcesoria firmy HP będą wolne od

wad materiałowych i produkcyjnych przez okres podany powyżej, licząc od daty zakupu. Jeżeli firma

HP zostanie powiadomiona o tego typu usterkach w okresie gwarancyjnym, według własnego uznania

przeprowadzi naprawę lub wymianę produktu uznanego za wadliwy. Produkty zamienne mogą być

fabrycznie nowe lub stanowić funkcjonalny odpowiednik nowych produktów.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie firmy HP nie przestanie wykonywać instrukcji programowych

przez podany powyżej okres, licząc od daty zakupu, z powodu wad materiałowych i produkcyjnych,

pod warunkiem poprawnej instalacji i użytkowania. Jeśli firma HP otrzyma w czasie trwania okresu

gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje

instrukcji programowych z powodu tych wad.

Firma HP nie gwarantuje, że działanie produktów HP będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Jeśli firma

HP nie będzie w stanie wykonać naprawy lub wymienić produktu objętego gwarancją w akceptowalnym

terminie, użytkownik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy w wysokości ceny zakupu, pod

warunkiem bezzwłocznego zwrotu produktu.

Produkty firmy HP mogą zawierać części odnowione, które są funkcjonalnym odpowiednikiem nowych

lub zostały sporadycznie wykorzystane.

Gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku: (a) niewłaściwej lub nieodpowiedniej konserwacji

lub kalibracji, (b) korzystania z oprogramowania, interfejsów, elementów i materiałów eksploatacyjnych

nie będących produktami firmy HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niewłaściwego używania, (d)

używania w warunkach, które nie odpowiadają warunkom opisanym w specyfikacjach lub (e)

nieprawidłowego miejsca użytkowania i niewłaściwej konserwacji.

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA POWYŻSZA

GWARANCJA JEST JEDYNĄ PRZYSŁUGUJĄCĄ GWARANCJĄ I NIE JEST UDZIELANA ŻADNA INNA

WYRAŹNA ANI DOROZUMIANA GWARANCJA, PISEMNA BĄDŹ USTNA. FIRMA HP W

SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA ŻADNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO

SPRZEDAŻY, ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. W niektórych

krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia dotyczące czasu obowiązywania gwarancji

dorozumianej są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie mieć

zastosowania w określonych przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy określone prawa, a

ponadto mogą mu przysługiwać także inne prawa w zależności od kraju/regionu, stanu lub prowincji.

Ograniczona gwarancja firmy HP obowiązuje we wszystkich krajach/regionach i miejscach, gdzie

znajdują się punkty pomocy technicznej firmy HP oraz gdzie firma HP sprzedaje ten produkt. Poziom

świadczonych usług gwarancyjnych może się różnić w zależności od lokalnych standardów. Firma HP

nie zmieni formy, zastosowania lub funkcji produktu w celu umożliwienia korzystania z niego w kraju/

regionie, na terenie którego nie przewidziano korzystania z tego produktu z powodów prawnych lub

zgodności z normami.

228

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

PLWW

background image

W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ

GWARANCJI SĄ WYŁĄCZNYMI ŚRODKAMI ZARADCZYMI PRZYSŁUGUJĄCYMI UŻYTKOWNIKOWI.

Z WYJĄTKIEM OPISANYCH POWYŻEJ SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ

ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ DANYCH, ANI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE,

SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW) ANI ZA INNE SZKODY,

WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTUŁU. W niektórych krajach/

regionach, stanach lub prowincjach wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody

przypadkowe lub wynikowe są niedozwolone, więc powyższe ograniczenia lub wykluczenia mogą nie

mieć zastosowania w określonych przypadkach.

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE

WYKLUCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRZYSŁUGUJĄCYCH NABYWCY PRAW,

LECZ STANOWIĄ DODATEK DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH

SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

PLWW

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

229