HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Gwarancja HP Premium Protection Warranty: informacja o ograniczonej gwarancji na kasety drukujące La

background image

Gwarancja HP Premium Protection Warranty:
informacja o ograniczonej gwarancji na kasety
drukujące LaserJet

Firma HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Ta gwarancja nie obejmuje produktów, które (a) były odnawiane, przerabiane lub w inny sposób

nieprawidłowo użytkowane, (b) działają nieprawidłowo z powodu niewłaściwego użytkowania,

niewłaściwego przechowywania lub używania w otoczeniu nieodpowiadającym warunkom opisanym

w specyfikacjach lub (c) uległy zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji.

Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić produkt w miejscu zakupu (wraz z opisem

problemu i próbkami wydruków) lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP. Firma HP,

według własnego uznania, przeprowadzi wymianę lub zwróci koszty zakupu produktu uznanego za

wadliwy.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI SĄ

JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI PISEMNEJ ANI

USTNEJ, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI

DOROZUMIANYCH LUB HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB

PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ

ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM

UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, NARUSZENIA

PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TYM OŚWIADCZENIU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ

DOPUSZCZANYCH PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ

PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU

UŻYTKOWNIKOWI I NIE STANOWIĄ ICH ROZSZERZENIA.

230

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

PLWW

background image

Oświadczenie dotyczące gwarancji ograniczonej:
zespół utrwalacza, moduł zbiorczy toneru i zespół
przenoszenia urządzenia Color LaserJet

Firma HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych do czasu,

w którym na panelu sterowania drukarki zostanie wyświetlony komunikat o zbliżającym się końcu okresu

przydatności do użycia.

Ta gwarancja nie obejmuje produktów, które (a) były odnawiane, przerabiane lub w inny sposób

nieprawidłowo użytkowane, (b) w których wystąpiły problemy wynikające z niewłaściwego

użytkowania, niewłaściwego przechowywania lub używania w otoczeniu nieodpowiadającym

warunkom opisanym w specyfikacjach lub (c) zużycia wynikłego z normalnej eksploatacji.

Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić produkt w miejscu zakupu (wraz z opisem

problemu) lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP. Firma HP, według własnego uznania,

wymieni produkty uznane za wadliwe lub zwróci koszty ich zakupu.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI SĄ

JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI ANI

ZAPEWNIENIA, ZARÓWNO W FORMIE PISEMNEJ, JAK I USTNEJ, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ,

A W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB ZAPEWNIEŃ

CO DO ZBYWALNOŚCI, ZADAWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO

CELU.

W ZAKRESIE OKREŚLONYM PRZEZ LOKALNE PRZEPISY FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM

WYPADKU NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE,

WYNIKOWE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI ZA ŻADNE INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE

Z UMOWY, NARUSZENIA PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU.

WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE

WYŁĄCZAJĄ, OGRANICZAJĄ LUB ZMIENIAJĄ I NIE STANOWIĄ ROZSZERZENIA PRAW

STATUTOWYCH, MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU.

PLWW