HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Przepisy FCC

background image

Przepisy FCC

Niniejsze wyposażenie zostało poddane testom, stwierdzającym jego zgodność z ograniczeniami dla

urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Te ograniczenia służą do zapewnienia

odpowiedniego zabezpieczenia przed zakłóceniami przy stosowaniu urządzenia w pomieszczeniach.

Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie

ono zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Nie ma

jednak gwarancji, że wspomniane zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli sprzęt ten powoduje

szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i

włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych

sposobów:

Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej.

Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.

Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

UWAGA:

Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez

firmę HP, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi niniejszego urządzenia przez użytkownika.

W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dla urządzeń klasy B, określonymi w rozdziale 15

przepisów FCC, należy używać ekranowanych kabli przesyłania danych.

246

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów

PLWW

background image

Program zgodności produktu z zasadami ochrony
środowiska

Ochrona środowiska naturalnego

Firma Hewlett-Packard Company jest zaangażowana w wytwarzanie produktów wysokiej jakości w

sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Produkty są projektowane tak, aby posiadały cechy

minimalizujące wpływ na środowisko naturalne.

Wytwarzanie ozonu

Niniejsze urządzenie nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O

3

).

Zużycie mocy

Zużycie energii jest dużo niższe, gdy urządzenie działa w trybie gotowości lub Tryb uśpienia lub

automatycznego wyłączenia. Umożliwia to ochronę zasobów naturalnych i pozwala na oszczędzanie

pieniędzy przy zachowaniu normalnej wydajność produktu. Urządzenia do drukowania i obróbki obrazu
firmy Hewlett-Packard są oznaczone logo ENERGY STAR

®

i spełniają normy amerykańskiej Agencji

Ochrony Środowiska (EPA) dla urządzeń do obróbki obrazu. Poniższe oznaczenie występuje wyłącznie

na urządzeniach do obróbki obrazu spełniających wymagania normy ENERGY STAR:

Dodatkowe informacje dotyczące modeli urządzeń do obróbki obrazu zgodnych z normą ENERGY STAR

można znaleźć na stronie:

www.hp.com/go/energystar

Zużycie papieru

Funkcja ręcznego lub automatycznego druku dwustronnego i drukowania wielu stron na jednym arkuszu

umożliwia oszczędzanie papieru i tym samym ochronę zasobów naturalnych.

Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych ważące powyżej 25 gramów posiadają oznaczenia zgodne z

międzynarodowymi standardami ułatwiające ich identyfikację w celu ponownego przetworzenia po

zakończeniu eksploatacji urządzenia.

Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet

Dzięki programowi HP Planet Partners łatwo jest bez żadnych opłat zwrócić i utylizować zużyte kasety

drukujące HP LaserJet. Informacje o programie i instrukcje w wielu językach dołączone są do każdej

PLWW