HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Lisensavtale for sluttbruker

background image

Lisensavtale for sluttbruker

LES NØYE FØR DU BRUKER DETTE PROGRAMVAREPRODUKTET: Denne Lisensavtale for sluttbruker

("EULA") er en kontrakt mellom (a) deg (enten som person eller enheten du representerer) og (b) Hewlett-

Packard Company ("HP") som styrer din bruk av programvareproduktet ("Programvaren"). Denne EULA

gjelder ikke hvis det finnes en separat lisensavtale mellom deg og HP eller HPs leverandører for

Programvaren, inkludert en lisensavtale i elektronisk dokumentasjon. Termen “Programvare” kan inkludere

(i) tilhørende medier, (ii) en brukerhåndbok og annet trykt materiale, og (iii) dokumentasjon på nettet eller

elektronisk dokumentasjon (samlet kalt “Brukerdokumentasjon”).

RETTIGHETER I PROGRAMVAREN TILBYS KUN HVIS DU AKSEPTERER ALLE BETINGELSENE OG

VILKÅRENE I DENNE EULA. HVIS DU INSTALLERER, KOPIERER, LASTER NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE

BRUKER PROGRAMVAREN, BETYR DET AT DU AKSEPTERER Å VÆRE BUNDET AV DENNE EULA. HVIS

DU IKKE AKSEPTERER DENNE EULA, MÅ DU IKKE INSTALLERE, LASTE NED ELLER PÅ ANNEN MÅTE

BRUKE PROGRAMVAREN. HVIS DU HAR KJØPT PROGRAMVAREN, MEN IKKE AKSEPTERER DENNE

EULA, MÅ DU RETURNERE PROGRAMVAREN TIL KJØPSSTEDET INNEN FJORTEN DAGER FOR Å FÅ

HELE KJØPESUMMEN REFUNDERT; HVIS PROGRAMVAREN ER INSTALLERT PÅ ELLER GJORT

TILGJENGELIG MED ET ANNET HP-PRODUKT, KAN DU RETURNERE HELE DET UBRUKTE PRODUKTET.

1.

PROGRAMVARE FRA TREDJEPARTER. I tillegg til proprietær HP-programvare ("HP-programvare")

kan denne programvaren inneholde programvare på lisens fra tredjeparter

("tredjepartsprogramvare" og “tredjepartslisens”). All tredjepartsprogramvare lisensieres til deg i

henhold til vilkårene og betingelsene i den aktuelle tredjepartslisensen. Vanligvis finner du

tredjepartslisensen i en fil som heter lisens.txt eller i Viktig-filen. Du bør kontakte HPs kundestøtte hvis

du ikke finner en tredjepartslisens. Hvis tredjepartslisensene omfatter lisenser som gir tilgang til

kildekode (for eksempel lisensen GNU General Public License) og den aktuelle kildekoden ikke er

inkludert i programvaren, bør du gå til produktstøttesidene på HPs nettsted (hp.com) for å finne ut

hvordan du får fatt i denne kildekoden.

2.

LISENSRETTIGHETER. Du vil ha følgende rettigheter forutsatt at du overholder alle vilkår og

betingelser i denne EULA:

a. Bruk. HP gir deg rett til å bruke én kopi av HP-programvaren. “Bruk” innebærer installering,

kopiering, lagring, lasting, kjøring, visning eller annen bruk av HP-programvaren. Du kan ikke

endre HP-programvaren eller deaktivere noen som helst lisens- eller kontrollfunksjon i HP-

programvaren. Hvis HP leverer denne programvaren for bruk sammen med et bildebehandlings-

eller utskriftsprodukt (hvis programvaren for eksempel er en skriverdriver, fastvare eller et

tillegg), kan HP-programvaren kun brukes med dette produktet ("HP-produkt").

Brukerdokumentasjonen kan inneholde flere bruksbegrensninger. Du kan ikke dele opp de ulike

komponentene av HP-programvaren. Du har ikke rett til å distribuere HP-programvaren.

b. Kopiering. Din rett til å kopiere programvaren betyr at du kan lage arkiv- eller sikkerhetskopier

av HP-programvaren, forutsatt at hver kopi inneholder alle originale merknader om

eiendomsrettigheter for HP-programvaren og at den bare brukes til sikkerhetskopieringsformål.

3.

OPPGRADERINGER. For at du skal kunne bruke HP-programvare som leveres av HP som en

oppgradering, oppdatering eller et tillegg (samlet kalt “Oppgradering”), må du først ha lisens på

den opprinnelige HP-programvaren som angis av HP som aktuell for oppgraderingen. I den

utstrekning oppgraderingen erstatter den opprinnelige HP-programvaren, kan du ikke lenger bruke

slik HP-programvare. Denne EULA gjelder for hver oppgradering med mindre HP angir andre vilkår

for oppgraderingen. Ved en eventuell konflikt mellom denne EULA og andre vilkår, skal de andre

vilkårene gjelde.

NOWW

Lisensavtale for sluttbruker

227

background image

4.

OVERDRAGELSE.

a. Overdragelse til tredjepart. Den opprinnelige sluttbrukeren av HP-programvaren kan gjøre en

engangs overdragelse av HP-programvaren til en annen sluttbruker. En eventuell overdragelse

skal inkludere alle komponenter, medier, brukerdokumentasjon, denne EULA og (hvis det er

aktuelt) ekthetsgarantien. Overdragelsen kan ikke være en indirekte overdragelse, for eksempel

en konsignasjon. Før overdragelsen må sluttbrukeren som mottar programvaren, godta denne

EULA. Ved overdragelse av HP-programvaren opphører lisensen din automatisk.

b. Begrensninger. Du kan ikke leie ut eller låne ut HP-programvaren eller bruke HP-programvaren

til kommersielle andelsopplegg eller byråbruk. Du kan ikke viderelisensiere, tilordne eller på

annen måte overdra HP-programvaren, med unntak av slik det uttrykkelig fremgår av denne

EULA.

5.

EIENDOMSRETTIGHETER. Alle immaterielle rettigheter til programvaren og brukerdokumentasjonen

eies av HP eller HPs leverandører og er lovbeskyttede, inkludert gjeldende opphavsrettslovgivning,

lovgivning om forretningshemmeligheter, patentlovgivning og varemerkelovgivning. Du kan ikke

fjerne produktidentifikasjon, merknader om opphavsrett eller eiendomsbegrensninger fra

programvaren.

6.

BEGRENSNING AV RETTEN TIL OMVENDT UTVIKLING ("REVERSE ENGINEERING"). Du kan ikke

foreta omvendt utvikling ("reverse engineering") av, dekompilere eller demontere HP-programvaren,

med unntak av og bare i den utstrekning dette er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning.

7.

SAMTYKKE TIL BRUK AV DATA. HP og HPs tilknyttede selskaper kan samle inn og bruke teknisk

informasjon som du oppgir i forbindelse med (i) din bruk av programvaren eller HP-produktet eller

(ii) levering av kundestøtte relatert til programvaren eller HP-produktet. All slik informasjon er

underlagt HPs retningslinjer for personvern. HP vil ikke bruke slik informasjon på en måte som

identifiserer deg personlig, med unntak av i den utstrekning det er nødvendig for å forbedre bruken

eller tilby kundestøtte.

8.

ANSVARSBEGRENSNING. Uavhengig av eventuelle skader du kan pådra deg, er det totale

ansvaret til HP og HPs leverandører i henhold til denne EULA, og ditt eneste rettsmiddel i henhold til

denne EULA, begrenset til beløpet du faktisk betalte for produktet eller USD 5,00, avhengig av hvilket

beløp som er størst. I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER DET, SKAL HP ELLER HPs

LEVERANDØRER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER HOLDES ANSVARLIG FOR SPESIELLE

SKADER, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER (INNBEFATTET SKADER PÅ

GRUNN AV TAPT FORTJENESTE, DATATAP, DRIFTSAVBRUDD, PERSONSKADE ELLER REDUSERT

PERSONVERN) SOM ER RELATERT TIL BRUKEN AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE

PROGRAMVAREN, SELV OM HP ELLER EN EVENTUELL LEVERANDØR ER BLITT GJORT

OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER OG SELV OM OVENNEVNTE RETTSMIDDEL

IKKE OPPFYLLER VESENTLIGE FORMÅL. Enkelte delstater eller andre jurisdiksjoner tillater ikke

utelatelse eller begrensning av tilfeldige skader eller følgeskader, og derfor gjelder kanskje ikke

utelatelsen eller begrensningen ovenfor for deg.

9.

OFFENTLIGE KUNDER I USA. Programvare er utelukkende utviklet på egen bekostning. All

programvare er kommersiell dataprogramvare innenfor betydningen av gjeldende innkjøpsregler. I

henhold til US FAR 48 CFR 12.212 og DFAR 48 CFR 227.7202 er derfor bruk, duplisering og

videreformidling av programvaren av eller på vegne av amerikanske myndigheter eller en

underleverandør til de amerikanske myndigheter, utelukkende underlagt vilkårene og betingelsene

som er angitt i denne lisensavtalen for sluttbrukere, med unntak av bestemmelser som er i strid med

gjeldende, ufravikelige føderale lover.

228

Tillegg B Service og kundestøtte

NOWW

background image

10.

OVERHOLDELSE AV EKSPORTLOVGIVNING. Du skal overholde alle lover, regler og forskrifter som

(i) gjelder eksport eller import av programvaren eller (ii) begrenser bruken av programvaren,

inkludert begrensninger for spredning av kjernefysiske, kjemiske eller biologiske våpen.

11.

FORBEHOLD OM RETTIGHETER. HP og HPs leverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke

uttrykkelig er gitt til deg i denne EULA.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

NOWW

Lisensavtale for sluttbruker

229