HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HPs Premium Protection-garanti: Erklæring om begrenset garanti for LaserJet-skriverkassetter

background image

HPs Premium Protection-garanti: Erklæring om
begrenset garanti for LaserJet-skriverkassetter

Dette HP-produktet er garantert fritt for mangler i materialer og arbeidsutførelse.

Denne garantien gjelder ikke produkter (a) som er etterfylt, ombygd, reprodusert eller ulovlig modifisert

på noen måte, (b) som det oppstår problemer med på grunn av feil bruk, feil lagring eller bruk som ikke

er i samsvar med de angitte miljøspesifikasjonene for skriverproduktet eller (c) som viser tegn på slitasje

etter vanlig bruk.

Hvis du vil ha garantiservice, må du ta med produktet til kjøpsstedet (med en skriftlig beskrivelse av

problemet og utskriftseksempler) eller kontakte HPs kundestøtte. HP vil etter eget skjønn erstatte produkter

som viser seg å være mangelfulle, eller refundere kjøpesummen.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER GARANTIEN OVENFOR EKSKLUSIV, OG DET GIS

INGEN ANDRE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER, VERKEN

SKRIFTLIG ELLER MUNTLIG, OG HP FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE

GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG

ANVENDELIGHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.

I DEN GRAD LOKAL LOVGIVNING TILLATER DET, ER HP OG DERES LEVERANDØRER IKKE I NOE

TILFELLE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER

(INKLUDERT TAP AV FORTJENESTE ELLER DATA) ELLER ANDRE SKADER, UANSETT OM KRAVET ER

BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILRETTSLIG ANSVAR ELLER ANNET.

GARANTIBETINGELSENE I DENNE ERKLÆRINGEN, UNNTATT I DEN UTSTREKNING LOVEN TILLATER

DET, VERKEN UTELUKKER, BEGRENSER ELLER ENDRER, OG KOMMER I TILLEGG TIL DE BINDENDE

LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALG AV DETTE PRODUKTET TIL DEG.

224

Tillegg B Service og kundestøtte

NOWW