HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series Hjelp

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Brukerhåndbok

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Brukerhåndbok

background image

Copyright og lisens

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse

uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt,

med unntak av tillatelser gitt under lover om

opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan endres

uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -

tjenester er angitt i uttrykte garantierklæringer

som følger med slike produkter og tjenester.

Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes

som en tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig

for tekniske eller redaksjonelle feil eller

utelatelser i dette dokumentet.

Delenummer: CF079-90924

Edition 2, 9/2011

Varemerker

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

og

PostScript

®

er varemerker for Adobe Systems

Incorporated.

Corel® er et varemerke eller registrert

varemerke for Corel Corporation eller Corel

Corporation Limited.

Intel® Core™ er et varemerke for Intel

Corporation i USA og andre land/regioner.

Java™ er et varemerke i USA for Sun

Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er registrerte varemerker for

Microsoft Corporation i USA.

UNIX

®

er et registrert varemerke for Open

Group.

ENERGY STAR

®

og ENERGY STAR

®

-merket er

merker som er registrert i USA.

background image

Konvensjoner brukt i denne håndboken

TIPS:

Tips gir nyttige råd eller snarveier.

MERK:

Under Merk kan du lese viktig informasjon som hjelper deg til å forstå et konsept eller fullføre

en oppgave.

FORSIKTIG:

Forsiktig-meldinger indikerer fremgangsmåter du bør følge for å unngå å miste data eller

skade produktet.

ADVARSEL:

Advarsler varsler om spesielle fremgangsmåter du bør følge for å unngå personskade,

katastrofalt datatap eller omfattende skader på produktet.

NOWW

iii

background image

iv

Konvensjoner brukt i denne håndboken

NOWW

background image

Innhold

1 Grunnleggende om produktet ........................................................................................... 1

Sammenligning av produkter ..................................................................................................... 2
Miljømessige funksjoner ............................................................................................................ 4
Tilgjengelighetsfunksjoner ......................................................................................................... 5
Produktet sett forfra og bakfra .................................................................................................... 6

Produktet sett forfra ................................................................................................... 6
Produktet sett bakfra .................................................................................................. 7
Grensesnittutganger .................................................................................................. 8
Plassering av serienummer og modellnummer ............................................................... 8

2 Kontrollpanelmenyer ........................................................................................................ 9

Kontrollpaneloppsett ............................................................................................................... 10

Hjelp på kontrollpanelet ........................................................................................... 11

Kontrollpanelmenyer ............................................................................................................... 12
Logg på-menyen .................................................................................................................... 13
Hent jobb fra USB-menyen ...................................................................................................... 14
Hent jobb fra enhetsminne-menyen ........................................................................................... 15
Rekvisita-menyen .................................................................................................................... 16
Skuffer-menyen ...................................................................................................................... 18
Administrasjon-menyen ........................................................................................................... 19

Rapporter-menyen ................................................................................................... 19
Generelle innstillinger-menyen .................................................................................. 19
Hent fra USB-innstillinger-menyen .............................................................................. 24
Generelle Utskriftsinnstillinger-menyen ........................................................................ 24
Standard utskriftsalternativer-menyen ......................................................................... 25
Skjerminnstillinger-menyen ........................................................................................ 26
Håndtere rekvisita-menyen ....................................................................................... 26
Administrer skuffer-menyen ....................................................................................... 28
Nettverksinnstillinger-menyen .................................................................................... 28

Feilsøking-menyen .................................................................................................................. 33
Vedlikehold av enhet-menyen .................................................................................................. 35

NOWW

v

background image

Sikkerhetskopier og gjenopprett-menyen .................................................................... 35
Kalibrering/rensing-menyen ..................................................................................... 35
USB-fastvareoppgradering-menyen ............................................................................ 36
Service-menyen ....................................................................................................... 36

3 Programvare for Windows ............................................................................................. 37

Støttede operativsystemer og skriverdrivere for Windows ............................................................ 38
Velge riktig skriverdriver for Windows ...................................................................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 39

UPD-installasjonsmodi ............................................................................... 40

Endre innstillingene for utskriftsjobber for Windows .................................................................... 41

Prioritet for utskriftsinnstillinger for Windows ............................................................... 41
Endre innstillinger for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................................... 41
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ...................................................... 41
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet .......................................................... 42

Fjerne skriverdriveren fra Windows .......................................................................................... 43
Verktøy som støtter Windows ................................................................................................... 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
HPs innebygde webserver ........................................................................................ 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Programvare for andre operativsystemer ................................................................................... 45

4 Bruke produktet med Mac .............................................................................................. 47

Programvare for Mac ............................................................................................................. 48

Støttede operativsystemer og skriverdrivere for Mac .................................................... 48
Installere programvare for Mac-operativsystemer ......................................................... 48

Installere programvare for Mac-datamaskiner direkte koblet til produktet ......... 48
Installere programvare for Mac-datamaskiner i et kablet nettverk .................... 49

Konfigurere IP-adressen .............................................................. 49
Installere programvaren ............................................................. 50

Fjerne skriverdriveren fra Mac-operativsystemer .......................................................... 51
Endre innstillingene for utskriftsjobber for Mac ............................................................ 51

Prioritet for utskriftsinnstillinger for Mac ....................................................... 51
Endre innstillingene for alle utskriftsjobber til programvaren lukkes ................. 51
Endre standardinnstillingene for alle utskriftsjobber ....................................... 51
Endre konfigurasjonsinnstillingene for produktet ........................................... 52

Programvare for Mac-datamaskiner ........................................................................... 52

HP skriververktøy for Mac ......................................................................... 52

Åpne HP Printer Utility ................................................................ 52
Funksjoner i HP Printer Utility ...................................................... 52

Verktøy som støttes for Mac ...................................................................................... 53

vi

NOWW

background image

HPs innebygde webserver ......................................................................... 53
HP ePrint ................................................................................................. 53
AirPrint ................................................................................................... 54

Grunnleggende utskriftsoppgaver med Mac .............................................................................. 55

Avbryte en utskriftsjobb på en Mac ........................................................................... 55
Endre papirtype og -størrelse med Mac ...................................................................... 55
Endre størrelse på dokumenter eller skrive ut på en egendefinert papirstørrelse med
Mac ...................................................................................................................... 56
Opprette og bruke forhåndsinnstillinger for utskrift i Mac ............................................. 56
Skrive ut en tittelside med Mac .................................................................................. 56
Bruke vannmerker med Mac ..................................................................................... 57
Skrive ut flere sider på ett ark i Mac .......................................................................... 57
Skrive ut på begge sider av arket (tosidig utskrift) med Mac ......................................... 58
Lagre jobber med Mac ............................................................................................ 58
Angi fargealternativer med Mac ............................................................................... 59
Bruke Tjenester-menyen med Mac ............................................................................. 59

Løse problemer med Mac ........................................................................................................ 61

5 Koble produktet til Windows .......................................................................................... 63

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ......................................................................................... 64
Koble til med USB .................................................................................................................. 65

CD-installering ........................................................................................................ 65

Koble til et nettverk med Windows ........................................................................................... 66

Støttede nettverksprotokoller ..................................................................................... 66
Installere produktet i et kablet nettverk med Windows .................................................. 68

Konfigurere IP-adressen ............................................................................. 68
Installere programvaren ............................................................................ 69

Konfigurere nettverksinnstillinger med Windows .......................................................... 70

Vise eller endre nettverksinnstillinger ........................................................... 70
Angi eller endre nettverkspassord ............................................................... 70
Konfigurere IPv4 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet .................... 70
Konfigurere IPv6 TCP/IP-parametere manuelt fra kontrollpanelet .................... 71
Innstillinger for koblingshastighet og tosidig utskrift ....................................... 72

6 Papir og utskriftsmateriale ............................................................................................. 73

Forstå papirbruk .................................................................................................................... 74

Retningslinjer for spesialpapir ................................................................................... 74

Endre skriverdriveren slik at den samsvarer med papirtypen og -størrelsen i Windows .................... 76
Papirstørrelser som støttes ........................................................................................................ 77
Papirtyper som støttes ............................................................................................................. 80
Skuffkapasitet ........................................................................................................................ 82

NOWW

vii

background image

Legge papir i papirskuffer ....................................................................................................... 83

Legge papir i skuff 1 ................................................................................................ 83

Skrive ut konvolutter .................................................................................. 84

Legge papir i skuff 2 ................................................................................................ 85
Legge papir i 500-arks skuffen for papir og tungt utskriftsmateriale (ekstrautstyr,
skuff 3) .................................................................................................................. 86

Legge papir med standard størrelse i skuff 3 ............................................... 87
Legge papir med egendefinert størrelse i skuff 3 ........................................... 88

Papirretning for fylling av skuffer ............................................................................... 90

Skuff 1 .................................................................................................... 91
Skuff 2 eller skuff 3 (ekstrautstyr) ................................................................ 93

Konfigurere skuffer ................................................................................................................. 95

Konfigurere en skuff når du legger i papir .................................................................. 95
Konfigurere en skuff til å samsvare med innstillingene for utskriftsjobben ........................ 95
Konfigurere en skuff fra kontrollpanelet ...................................................................... 95
Automatisk registrering av overhead-transparenter (autoregistreringsmodus) ................... 96

Innstillinger for autoregistrering .................................................................. 96

Velge papir etter kilde, type eller størrelse .................................................................. 96

Kilde ...................................................................................................... 97
Type og størrelse ...................................................................................... 97

7 Skriverkassetter, toneroppsamlerenheter og annen rekvisita .......................................... 99

Ansvarsfraskrivelse for skriverdeling ....................................................................................... 100
Rekvisitainformasjon ............................................................................................................. 101
Rekvisitavisning .................................................................................................................... 102

Skriverkassettvisning .............................................................................................. 102

Administrere skriverkassetter .................................................................................................. 103

Endre innstillinger for skriverkassetter ....................................................................... 103

Skrive ut når en skriverkassett er nær eller har nådd slutten av den beregnede
levetiden ............................................................................................... 103
Aktivere eller deaktivere alternativene for Innstillinger for nedre terskelverdier
fra kontrollpanelet .................................................................................. 103

Lagre og resirkulere rekvisita .................................................................................. 104

Resirkulere rekvisita ................................................................................ 104
Lagring av skriverkassetter ....................................................................... 104
HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP ................ 104

HPs webområde mot forfalskning ............................................................................ 104

Utskiftingsinstruksjoner .......................................................................................................... 106

Bytte skriverkassett ................................................................................................. 106
Bytte toneroppsamlerenheten .................................................................................. 108

Løse problemer med rekvisita ................................................................................................. 111

viii

NOWW

background image

Kontrollere skriverkassettene ................................................................................... 111

Kontrollere om skriverkassetten er skadet ................................................... 111
Gjentatte feiltrykk ................................................................................... 112
Skrive ut statussiden for rekvisita .............................................................. 113

Tolke kontrollpanelmeldinger for rekvisita ................................................................. 113

10.XX.YY Minnefeil for rekvisita ............................................................... 113
Brukt rekvisita i bruk ............................................................................... 114
Bytt toneroppsamlerenhet ........................................................................ 114
Bytt toneroppsamlerenhet ........................................................................ 114
Bytt varmeelementsett .............................................................................. 115
Det er installert rekvisita som ikke støttes .................................................... 115
Feil kassett i <farge> spor ....................................................................... 115
Inkompatibel <farge> kassett ................................................................... 115
Inkompatibelt varmeelement .................................................................... 116
Lite i varmeelementsett ............................................................................ 116
Lite rekvisita ........................................................................................... 116
Lite toner i cyan kassett ........................................................................... 117
Lite toner i gul kassett .............................................................................. 117
Lite toner i magenta kassett ...................................................................... 117
Lite toner i svart kassett ........................................................................... 117
Rekvisita plassert feil ............................................................................... 117
Skift rekvisita ......................................................................................... 118
Skift ut <farge> kassett ............................................................................ 118
Svært lite i cyan kassett ........................................................................... 119
Svært lite i gul kassett ............................................................................. 119
Svært lite i magenta kassett ..................................................................... 119
Svært lite i svart kassett ........................................................................... 120
Svært lite i varmeelementsett .................................................................... 120
Svært lite rekvisita .................................................................................. 120
Toneroppsamlerenheten er nesten full ....................................................... 121

8 Utskriftsoppgaver ......................................................................................................... 123

Avbryte en utskriftsjobb med Windows ................................................................................... 124
Grunnleggende utskriftsoppgaver med Windows ..................................................................... 125

Åpne skriverdriveren med Windows ........................................................................ 125
Få hjelp for et utskriftsalternativ med Windows ......................................................... 125
Endre antallet eksemplarer som skrives ut, med Windows .......................................... 126
Lagre egendefinerte utskriftsinnstillinger for senere bruk med Windows ........................ 126

Bruke en utskriftssnarvei med Windows ..................................................... 126
Opprette utskriftssnarveier ....................................................................... 127

Forbedre utskriftskvaliteten med Windows ................................................................ 129

NOWW

ix

background image

Velge sidestørrelsen med Windows .......................................................... 129
Velge en egendefinert sidestørrelse med Windows ..................................... 130
Velge papirtypen med Windows .............................................................. 130
Velge papirskuffen med Windows ............................................................ 130
Velge utskriftsoppløsningen ..................................................................... 130

Skrive ut på begge sider (tosidig) med Windows ...................................................... 131

Skrive ut på begge sider manuelt med Windows ........................................ 131
Skrive ut på begge sider automatisk med Windows .................................... 132

Skrive ut flere sider per ark med Windows ............................................................... 134
Velge papirretning med Windows ........................................................................... 135
Angi fargealternativer med Windows ...................................................................... 136

Bruke HP ePrint .................................................................................................................... 138
Flere utskriftsoppgaver med Windows .................................................................................... 139

Skrive ut farget tekst som svart-hvitt (gråtoner) med Windows ...................................... 139
Skrive ut på forhåndstrykt brevhodepapir eller skjemaer med Windows ....................... 139
Skrive ut på spesialpapir, etiketter eller transparenter med Windows ........................... 141
Skrive ut den første eller den siste siden på annet papir med Windows ........................ 144
Skalere et dokument så det passer til papirstørrelsen med Windows ............................ 146
Legge til et vannmerke på et dokument med Windows ............................................... 147
Lage et hefte med Windows ................................................................................... 148
Bruke jobblagringsfunksjoner med Windows ............................................................ 149

Opprette en lagret jobb med Windows ..................................................... 150
Skrive ut en lagret jobb ........................................................................... 151
Slette en lagret jobb ............................................................................... 152
Angi jobblagringsalternativer med Windows ............................................. 152

Skrive ut ett prøveeksemplar før alle eksemplarene skrives ut ........ 152
Lagre en privat jobb på produktet midlertidig og skrive den ut
senere .................................................................................... 153
Lagre en jobb på produktet midlertidig ...................................... 153
Lagre en jobb på produktet permanent ...................................... 153
Gjøre en permanent lagret jobb privat, slik at alle som prøver å
skrive den ut, må oppgi en PIN-kode ......................................... 153
Motta et varsel når noen skriver ut en lagret jobb ........................ 154
Angi brukernavn for en lagret jobb ............................................ 154
Angi et navn for den lagrede jobben ......................................... 154

Skrive ut spesialjobber med Windows ..................................................................... 155

Skrive ut forretningsgrafikk eller markedsføringsmateriell ............................. 155

Glanset papir som støttes ......................................................... 155
Angi justering for tosidig utskrift ................................................ 156

Skrive ut værbestandige kart og uteskilt ..................................................... 156

Robust papir som støttes ........................................................... 157

x

NOWW

background image

Utskrift fra USB-enhet ............................................................................................................ 158

9 Farger .......................................................................................................................... 159

Juster farger / fargeinnstillinger ............................................................................................. 160

Endre fargetemaet for en utskriftsjobb ...................................................................... 160
Endre fargealternativer ......................................................................................... 161
Manuelle fargealternativer ..................................................................................... 161

Bruke HP EasyColor ............................................................................................................. 163
Tilpasse farger til datamaskinskjermen .................................................................................... 164

Fargesamsvar på fargekart ..................................................................................... 164
Skrive ut fargeprøver ............................................................................................. 165
PANTONE®-fargesamsvar ..................................................................................... 165

10 Behandling og vedlikehold ......................................................................................... 167

Skrive ut informasjonssider .................................................................................................... 168
Bruke HPs innebygde webserver ............................................................................................ 170

Åpne HPs innebygde webserver ved hjelp av en nettverkstilkobling ............................. 170
Funksjoner i HPs innebygde webserver (EWS) .......................................................... 171

Informasjon-kategorien ............................................................................ 171
Generelt-kategorien ................................................................................ 171
Skriv ut-kategorien .................................................................................. 172
Feilsøking-kategorien .............................................................................. 173
Sikkerhet-kategorien ............................................................................... 173
HPs webtjenester-kategorien .................................................................... 173
Nettverk-kategorien ................................................................................ 174
Andre koblinger-listen ............................................................................. 174

Bruke HP Web Jetadmin ....................................................................................................... 175
Sikkerhetsfunksjoner for produktet .......................................................................................... 176

Sikkerhetserklæringer ............................................................................................ 176
IP-sikkerhet ........................................................................................................... 176
Sikre HPs innebygde webserver .............................................................................. 176
Krypteringsstøtte: HPs sikre harddisker med høy ytelse (for modeller med kryptert
harddisk) .............................................................................................................. 176
Slett jobbdata ....................................................................................................... 177

Slett jobbdata ........................................................................................ 177
Data som påvirkes .................................................................................. 177

Sikre lagrede jobber .............................................................................................. 178
Låse menyene på kontrollpanelet ............................................................................. 178
Låse formateringsenheten ....................................................................................... 178

Innstillinger for økonomisk bruk .............................................................................................. 179

Optimalisere hastighet eller strømforbruk ................................................................. 179

NOWW

xi

background image

Modi for strømsparing ........................................................................................... 179

Deaktivere eller aktivere dvalemodus ........................................................ 179
Angi dvaletiden ..................................................................................... 180
Angi tidsskjema for dvale ........................................................................ 180

Rengjøre produktet ............................................................................................................... 181

Rengjøre papirbanen ............................................................................................. 181

Produktoppdateringer ........................................................................................................... 182

11 Problemløsing ............................................................................................................ 183

Selvhjelp ............................................................................................................................. 184
Sjekkliste for generell problemløsning ..................................................................................... 185

Faktorer som påvirker produktytelsen ....................................................................... 186

Gjenopprette fabrikkinnstillinger ............................................................................................ 187
Tolke kontrollpanelmeldinger ................................................................................................. 188

Meldingstyper på kontrollpanelet ............................................................................ 188
Kontrollpanelmeldinger .......................................................................................... 188

Papiret mates på feil måte eller kjører seg fast ......................................................................... 189

Produktet henter ikke papir ..................................................................................... 189
Produktet henter flere papirark samtidig ................................................................... 189
Unngå at papiret kjører seg fast .............................................................................. 189

Fjerne fastkjørt papir ............................................................................................................ 191

Steder for fastkjørt papir ........................................................................................ 191
Fjerne fastkjørt papir i utskuffområdet ...................................................................... 192
Fjerne fastkjørt papir i skuff 1 ................................................................................. 192
Fjerne fastkjørt papir i skuff 2 ................................................................................. 194
Fjerne fastkjørt papir i det høyre dekselet ................................................................. 194
Fjerne fastkjørt papir fra 500-arks skuffen for papir og tungt utskriftsmateriale (ekstrautstyr,
skuff 3) ................................................................................................................ 198
Fjerne fastkjørt papir i nedre høyre deksel (skuff 3) .................................................... 198
Endre ny utskrift .................................................................................................... 199

Papiret mates ikke automatisk ................................................................................................ 200
Forbedre utskriftskvaliteten ..................................................................................................... 201

Bruke den riktige papirtypeinnstillingen i skriverdriveren ............................................ 201

Endre papirtypeinnstillingen for Windows ................................................. 201
Endre papirtypeinnstillingen for Mac ........................................................ 201

Justere fargeinnstillingene i skriverdriveren ............................................................... 202

Endre fargetemaet for en utskriftsjobb ....................................................... 202
Endre fargealternativer .......................................................................... 203

Bruke papir som oppfyller HPs spesifikasjoner .......................................................... 203
Skrive ut et renseark .............................................................................................. 204
Kalibrere produktet til å justere fargene ................................................................... 204

xii

NOWW

background image

Kontrollere skriverkassettene ................................................................................... 205
Bruke den skriverdriveren som passer best for utskriftsbehovene dine ........................... 205

Produktet skriver ikke ut eller skriver ut for sakte ....................................................................... 207

Produktet skriver ikke ut .......................................................................................... 207
Produktet skriver ut for sakte ................................................................................... 208

Løse problemer med utskrift fra USB-enhet ............................................................................... 209

Menyen Hent fra USB-innstillinger åpnes ikke når du setter inn USB-tilbehøret ............... 209
Filen skrives ikke ut fra USB-lagringsenheten ............................................................. 209
Filen du vil skrive ut, står ikke oppført på Åpne fra USB-menyen .................................. 210

Løse tilkoblingsproblemer ..................................................................................................... 211

Løse problemer med direkte tilkobling ...................................................................... 211
Løse nettverksproblemer ......................................................................................... 211

Dårlig fysisk tilkobling ............................................................................. 211
Datamaskinen bruker feil IP-adresse for produktet ....................................... 211
Datamaskinen kan ikke kommunisere med produktet ................................... 212
Produktet bruker feil nettverksinnstillinger for kobling og tosidig utskrift .......... 212
Ny programvare kan føre til kompatibilitetsproblemer ................................. 212
Datamaskinen eller arbeidsstasjonen er kanskje ikke riktig konfigurert .......... 212
Produktet er deaktivert, eller andre nettverksinnstillinger er feil ..................... 212

Løse programvareproblemer for produktet med Windows ......................................................... 213

Det vises ingen skriverdriver for produktet i Skriver-mappen ........................................ 213
Det ble vist en feilmelding da programvaren ble installert ........................................... 213
Produktet er i Klar-modus, men ingenting skrives ut .................................................... 213

Løse programvareproblemer for produktet med Mac ................................................................. 215

Produktnavnet står ikke på produktoversikten i listen Utskrift og faks ............................ 215
Skriverdriveren setter ikke automatisk opp det valgte produktet i listen Utskrift og
faks ..................................................................................................................... 215
En utskriftsjobb ble ikke sendt til ønsket produkt ........................................................ 215
Når du kobler til med en USB-kabel, vises ikke produktet i listen Utskrift og faks etter at
driveren er valgt .................................................................................................... 216
Du bruker en generell skriverdriver sammen med en USB-tilkobling .............................. 216

Tillegg A Rekvisita og ekstrautstyr ................................................................................... 217

Bestille deler, ekstrautstyr og rekvisita ..................................................................................... 218
Delenumre ........................................................................................................................... 219

Ekstrautstyr ........................................................................................................... 219
Skriverkassetter og toneroppsamlerenhet .................................................................. 219
Kabler og grensesnitt ............................................................................................. 219
Vedlikeholdssett .................................................................................................... 220

NOWW

xiii

background image

Tillegg B Service og kundestøtte ....................................................................................... 221

Hewlett-Packards begrensede garanti ..................................................................................... 222
HPs Premium Protection-garanti: Erklæring om begrenset garanti for LaserJet-skriverkassetter ......... 224
Begrenset garantierklæring for Color LaserJet varmeelementsett, toneroppsamlerenhet og
overføringssett ..................................................................................................................... 225
Data som lagres på skriverkassetten ....................................................................................... 226
Lisensavtale for sluttbruker ..................................................................................................... 227
OpenSSL ............................................................................................................................. 230
Customer Self Repair-garantitjeneste ....................................................................................... 231
Kundestøtte ......................................................................................................................... 232

Tillegg C Produktspesifikasjoner ...................................................................................... 233

Fysiske spesifikasjoner .......................................................................................................... 234
Strømforbruk, elektriske spesifikasjoner og lydutslipp ................................................................ 235
Miljøspesifikasjoner .............................................................................................................. 236

Tillegg D Spesielle bestemmelser ...................................................................................... 237

FCC-bestemmelser ................................................................................................................ 238
Program for miljømessig produktforvaltning ............................................................................. 239

Miljøvern ............................................................................................................. 239
Ozonutslipp ......................................................................................................... 239
Strømforbruk ......................................................................................................... 239
Papirforbruk ......................................................................................................... 239
Plast .................................................................................................................... 239
HP LaserJet-utskriftsrekvisita ..................................................................................... 239
Instruksjoner for hvordan du kan returnere og resirkulere ............................................ 240

USA og Puerto Rico ................................................................................ 240

Retur av mer enn én skriverkassett ............................................. 240
Returnere en ........................................................................... 240
Forsendelse ............................................................................ 240

Returer utenfor USA ................................................................................ 241

Papir ................................................................................................................... 241
Materialbegrensninger ........................................................................................... 241
Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i EU .............................. 242
Kjemiske stoffer ..................................................................................................... 242
Dataark for materialsikkerhet (MSDS - Material Safety Data Sheet) .............................. 242
Mer informasjon ................................................................................................... 242

Samsvarserklæring ............................................................................................................... 243
Sikkerhetserklæringer ........................................................................................................... 245

Lasersikkerhet ....................................................................................................... 245
Kanadiske DOC-bestemmelser ................................................................................ 245

xiv

NOWW

background image

VCCI-erklæring (Japan) .......................................................................................... 245
Instruksjoner for strømledning .................................................................................. 245
Erklæring om strømledning (Japan) .......................................................................... 245
EMC-erklæring (Korea) .......................................................................................... 246
Lasererklæring for Finland ...................................................................................... 246
GS-erklæring (Tyskland) ......................................................................................... 246
Stofftabell (Kina) ................................................................................................... 247
Erklæring om restriksjoner for farlige stoffer (Tyrkia) .................................................. 247
Erklæring om restriksjon for farlige stoffer (Ukraina) ................................................... 247

Stikkordregister ................................................................................................................ 249

NOWW

xv

background image

xvi

NOWW