HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

background image

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

LEES DIT DOCUMENT AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DIT SOFTWAREPRODUCT IN GEBRUIK

NEEMT: Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("LVE")is een contract tussen (a) u (een persoon

of de organisatie die u vertegenwoordigt) en (b) Hewlett-Packard Company ("HP") die van toepassing is

op uw gebruik van het softwareproduct ("de Software"). Deze LVE is niet van toepassing indien er een

afzonderlijke licentieovereenkomst bestaat tussen u en HP of haar leveranciers van de Software, inclusief

een licentieovereenkomst in online documentatie. De term "Software" kan het volgende omvatten: (i)

bijbehorende media, (ii) een gebruikershandleiding en andere gedrukte materialen en (iii) "online" of

elektronische documentatie (samen "Gebruikersdocumentatie").

RECHTEN IN DE SOFTWARE WORDEN UITSLUITEND GEBODEN OP VOORWAARDE DAT U

AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN IN DEZE LVE. DOOR DE SOFTWARE TE INSTALLEREN,

KOPIËREN, DOWNLOADEN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DE

VOORWAARDEN IN DEZE LVE. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE LVE, ONTHOUD U DAN VAN

HET INSTALLEREN, DOWNLOADEN OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE. ALS U DE

SOFTWARE HEBT AANGESCHAFT, MAAR NIET AKKOORD GAAT MET DEZE LVE, RETOURNEERT U

DE SOFTWARE DAN BINNEN VEERTIEN DAGEN BIJ HET AANKOOPPUNT, WAAR HET

AANKOOPBEDRAG ZAL WORDEN GERESTITUEERD. ALS DE SOFTWARE IS GEÏNSTALLEERD OP, OF

BESCHIKBAAR GEMAAKT MET, EEN ANDER HP PRODUCT, KUNT U HET VOLLEDIGE, ONGEBRUIKTE

PRODUCT RETOURNEREN.

1.

SOFTWARE VAN DERDEN. De Software kan naast software van HP ("HP-software") software

bevatten onder licentie van derden ("Software van derden" en "Licentie van derden"). Enige

Software van derden wordt u in licentie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van de

desbetreffende Licentie van derden. In het algemeen is de Licentie van derden te vinden in een

bestand met de naam "license.txt/licentie.txt" of "readme.txt/leesmij.txt". Neem contact op met de

HP-ondersteuning als u een Licentie van derden niet kunt vinden. Als de Licentie van derden licenties

omvat die voorzien in de beschikbaarheid van broncode (zoals de GNU General Public License),

en de desbetreffende broncode niet is opgenomen in de Software, kunt u op de pagina's met

productondersteuning van de website van HP (hp.com) kijken hoe u deze broncode verkrijgt.

2.

LICENTIERECHTEN. U hebt de volgende rechten, vooropgesteld dat u alle voorwaarden van deze

Eindgebruikersovereenkomst naleeft:

a. Gebruik. HP verleent u een licentie om één exemplaar van de HP-software te gebruiken.

"Gebruiken" betekent installeren, kopiëren, opslaan, laden, weergeven of de HP-software op

een andere manier gebruiken. U mag de HP-software niet wijzigen of enige licentie- of

besturingsfunctie van de HP-software uitschakelen. Als deze Software wordt geleverd door HP

voor Gebruik met een beeldbewerkings- of printproduct (als de Software bijvoorbeeld een

printerdriver, firmware of invoegtoepassing is), mag de HP-software alleen worden gebruikt met

dit product ("HP-product"). Aanvullende beperkingen voor Gebruik kunnen worden vermeld in

de Gebruikersdocumentatie. U mag geen onderdelen van de HP-software scheiden voor

Gebruik. U bent niet gerechtigd de HP-software te distribueren.

b. Kopiëren. Uw recht om te kopiëren houdt in dat u archief- of reservekopieën van de HP-software

mag maken, vooropgesteld dat op elke kopie alle oorspronkelijke kennisgevingen van de HP-

software betreffende eigendomsrechten worden aangegeven en dat de kopieën alleen worden

gebruikt als back-up.

3.

UPGRADES. U kunt HP-software die door HP is verstrekt als upgrade, update of aanvulling

(gezamenlijk "Upgrade") alleen gebruiken, als u beschikt over een licentie voor de originele HP-

NLWW

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

231

background image

software waarvan HP heeft aangegeven dat deze in aanmerking komt voor de Upgrade. Voor zover

de Upgrade in de plaats treedt van de originele HP-software, mag u dergelijke HP-software niet

langer gebruiken. Deze Eindgebruikersovereenkomst is van toepassing op elke Upgrade, tenzij HP

andere voorwaanden levert bij de Upgrade. In geval van een conflict tussen deze

Eindgebruikersovereenkomst en dergelijke andere voorwaarden, prevaleren de andere

voorwaarden.

4.

OVERDRACHT.

a. Overdracht aan derden. De eerste eindgebruiker van de HP-software mag de HP-software

eenmalig overdragen aan een andere eindgebruiker. Enige overdracht zal alle onderdelen,

media, Gebruikersdocumentatie, deze Eindgebruikersovereenkomst en, indien van toepassing,

het Certificaat van Authenticiteit omvatten. De overdracht mag niet een indirecte overdracht

zijn, zoals consignatie. Vóór de overdracht zal de eindgebruiker die de overgedragen Software

ontvangt, verklaren in te stemmen met de Eindgebruikersovereenkomst. Bij overdracht van de

HP-software wordt uw licentie automatisch beëindigd.

b. Beperkingen. U mag de HP-software niet verhuren, leasen of lenen of de HP-software gebruiken

voor commerciële timesharing of kantoorgebruik. U mag de HP-software niet in sublicentie

geven, toewijzen of anderszins overdragen, behalve zoals uitdrukkelijk in de

Eindgebruikersovereenkomst is bepaald.

5.

EIGENDOMSRECHTEN. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Software en

Gebruikersdocumentatie zijn eigendom van HP of haar leveranciers en worden beschermd bij wet,

met inbegrip van toepasselijke wetgeving betreffende auteursrechten, handelsgeheimen, octrooien

en handelsmerken. U bent niet gerechtigd enige productidentificatie, kennisgeving betreffende

auteursrecht of beperking van eigendomsrecht van de Software te verwijderen.

6.

BEPERKING VAN REVERSE ENGINEERING. U mag de HP-software niet reverse engineeren,

decompileren of demonteren, behalve indien en uitsluitend voor zover dit is toegestaan onder

toepasselijke wetgeving.

7.

TOESTEMMING VOOR GEGEVENSGEBRUIK. HP en haar dochterondernemingen mogen

technische gegevens verzamelen en gebruiken die u hebt verstrekt in relatie tot (i) uw Gebruik van

de Software of het HP-product, of (ii) de levering van ondersteuningsdiensten met betrekking tot de

Software of het HP-product. Op al dergelijke gegevens is het privacybeleid van HP van toepassing.

HP zal dergelijke informatie niet gebruiken in een vorm waarin u persoonlijk bent te identificeren,

behalve voor zover nodig om uw Gebruik te verbeteren of om ondersteuningsdiensten te leveren aan

u.

8.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. Ongeacht enige schade die u mogelijk oploopt, zal de

volledige aansprakelijkheid van HP en haar leveranciers onder deze Eindgebruikersovereenkomst

en uw enige verhaalsmogelijkheid onder deze Eindgebruikersovereenkomst beperkt zijn tot het

bedrag dat u hebt betaald voor het Product, of U.S. $5.00 als dit meer is. VOOR ZOVER

TOEGESTAAN ONDER DE GELDENDE WETGEVING EN IN GEEN GEVAL ZULLEN HP OF HAAR

LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF

RESULTERENDE SCHADE (MET INBEGRIP VAN SCHADE DOOR WINSTDERVING,

GEGEVENSVERLIES, ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING, PERSOONLIJK LETSEL OF VERLIES

VAN PRIVACY) DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE OF

DE ONMOGELIJKHEID DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ZELFS ALS HP OF EEN VAN HAAR

LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE

SCHADE EN ZELFS ALS DE BOVENGENOEMDE VERHAALSMOGELIJKHEID NIET AAN HET

232

Bijlage B Service en ondersteuning

NLWW

background image

ESSENTIËLE DOEL BEANTWOORDT. In sommige staten of andere jurisdicties is een uitsluiting of

beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus de bovenstaande uitsluiting

of beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

9.

U.S. GOVERNMENT ALS KLANT. Software is volledig ontwikkeld op particuliere kosten. Alle

Software is commerciële computersoftware in de zin van de toepasselijke regelgeving voor

verwerving. Derhalve zijn overeenkomstig US FAR 48 CFR 12.212 en DFAR 48 CFR 227.7202

gebruik, vermenigvuldiging en openbaarmaking van de Software door of voor de Amerikaanse

overheid of een onderaannemer van de Amerikaanse overheid uitsluitend onderworpen aan de

voorwaarden die zijn vastgelegd in deze Eindgebruikersovereenkomst, met uitzondering van

voorwaarden die in strijd zijn met toepasselijke federale wetgeving.

10.

NALEVING VAN EXPORTWETTEN. U verklaart zich te houden aan alle wetten, regels en

regelgeving (i) die van toepassing zijn op de export of import van de Software, of (ii) die het Gebruik

van de Software beperken, met inbegrip van enige beperkingen in het kader van de proliferatie van

nucleaire, chemische of biologische wapens.

11.

VOORBEHOUD VAN RECHTEN. HP en haar leveranciers behouden zich alle rechten voor die niet

uitdrukkelijk aan u zijn toegekend in deze Eindgebruikersovereenkomst.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

NLWW

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

233