HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Vadības paneļa ziņojumu veidi

background image

Vadības paneļa ziņojumu veidi

Iekārtas statusu vai problēmas var norādīt četri vadības paneļa ziņojumu veidi.

Ziņojuma veids

Apraksts

Statusa ziņojumi

Statusa ziņojumi atspoguļo iekārtas pašreizējo stāvokli. Tie informē par iekārtas parastu darbību, un
to dzēšanai nav nepieciešama mijiedarbība. Tie mainās līdz ar iekārtas stāvokļa izmaiņām. Vienmēr,
kad iekārta ir gatava drukāšanai, nav aizņemta un negaida brīdinājuma ziņojumus, parādās statusa
ziņojums Gatavs, ja iekārta ir tiešsaistē.

Brīdinājuma ziņojumi

Brīdinājuma ziņojumi informē par datu un drukas kļūdām. Šie ziņojumi parasti parādās pārmaiņus ar
Gatavs vai stāvokļa ziņojumiem un saglabājas līdz pogas

Labi

nospiešanai. Dažus brīdinājuma

ziņojumus var izdzēst. Ja izvēlne Nodzēšamie brīdinājumi izvēlnē Displeja iestatījumi ir
iestatīta uz opciju Darbs, nākamais drukas darbs izdzēš šos ziņojumus.

Kļūdu ziņojumi

Kļūdu ziņojumi informē par to, ka jāveic kāda darbība, piemēram, papīra papildināšana vai iestrēguša
papīra izvilkšana.

Daži kļūdu ziņojumi ir automātiski turpināmi. Ja izvēlnes Konfigurējamie notikumi izvēlnē
Displeja iestatījumi iestatīta opcija Automātiska turpināšana (10 sekundes), iekārta
turpinās parastu drukāšanu pēc tam, kad automātiski turpināmais kļūdas ziņojums būs redzams
10 sekundes.

PIEZĪME.

Nospiežot jebkuru taustiņu 10 sekundes ilgā automātiski turpināmā kļūdas ziņojuma laikā,

automātiskās turpināšanas funkcija tiek ignorēta un prioritāti iegūst pogas funkcija. Piemēram,
nospiežot pogu Apturēt , drukāšana tiek apturēta un parādās piedāvājums atcelt drukas darbu.

Kritisku kļūdu ziņojumi

Kritisku kļūdu ziņojumi informē par iekārtas kļūmi. Dažus no šiem ziņojumiem var dzēst, izslēdzot
iekārtu un pēc tam to ieslēdzot. Šos ziņojumus neietekmē iestatījums Automātiska turpināšana
(10 sekundes)
. Ja kritiskā kļūda joprojām saglabājas, nepieciešama apkope.