HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Papīrs netiek pievadīts automātiski.

background image

Papīrs netiek pievadīts automātiski.

Papīrs netiek pievadīts automātiski.

Iemesls

Risinājums

Manuālā pievade tiek atlasīta no programmatūras
programmas.

Ievietojiet papīru 1. padevē, vai, ja papīrs ir jau ievietots,
nospiediet pogu

Labi

.

Nav ievietots pareizā izmēra papīrs.

Ievietojiet pareizā izmēra papīru.

Padeve ir tukša.

Ievietojiet papīru padevē.

Papīrs no iepriekšējās iestrēgšanas nav ticis pilnībā izņemts.

Atveriet iekārtu un izņemiet visu papīru no papīra ceļa.

Papīra padevei konfigurētais papīra izmērs nav atbilstošs.

Izdrukājiet konfigurācijas lapu, vai arī izmantojiet vadības
paneli, lai noteiktu papīra izmēru, kuram konfigurēta padeve.

Padeves vadotnes nav atbilstošas papīram.

Pārliecinieties, ka papīra vadotnes tam pieskaras.

Manuālās padeves uzvedne ir iestatīta kā Vienmēr. Iekārta
vienmēr atgādina par manuālo pievadi un pat tad, ja padevē
ir ievietots papīrs.

Ievietojiet papīru 1. padevē, vai, ja papīrs ir jau ievietots,
nospiediet pogu

Labi

.

Vai mainiet manuālās padeves uzvednes iestatījumu uz Ja vien
nav ievietots
, lai iekārta rādītu atgādni par manuālo padevi
tikai tad, ja tekne ir tukša.

Iestatījums Izmantojiet pieprasīto tekni izvēlnē Tekņu
pārvaldība
ir iestatīts kā Tikai un vienīgi, un pieprasītā
tekne ir tukša. Iekārta neizmantos citu padevi.

Ievietojiet papīru pieprasītajā padevē.

Vai mainiet iestatījumu no Tikai un vienīgi uz Pirmā izvēlnē
Tekņu pārvaldība. Iekārta var izmantot citas padeves, ja
pieprasītajā padevē nav ievietots apdrukājamais materiāls.

LVWW

Papīrs netiek pievadīts automātiski.

203