HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Informācijas lapu drukāšana

background image

Informācijas lapu drukāšana

Informācijas lapās iekļauta informācija par produktu un tā pašreizējo konfigurāciju. Lai izdrukātu bieži

izmantotas informācijas lapas, veiciet šādas darbības:

1.

Nospiediet vadības paneļa pogu Sākums .

2.

Atveriet šādas izvēlnes:

Administrēšana

Atskaites

Konfigurācija/statusa lapas vai Citas lapas

3.

Nospiediet lejupvērstās bultiņas pogu , lai iezīmētu atskaiti, un pēc tam nospiediet pogu

Labi

, lai

atlasītu to.

4.

Nospiediet augšupvērsto bultiņu , lai iezīmētu Drukāt vienumu, un pēc tam nospiediet pogu

Labi

.

Tabula 10-1

Izvēlne Atskaites

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Apraksts

Konfigurācija/statusa lapas

Administrēšanas izvēlnes karte

Izdrukā vadības paneļa izvēlņu izkārtojuma
karti. Tajā ir norādīti katras izvēlnes aktīvie
iestatījumi.

Konfigurācijas lapa

Rāda produkta iestatījumus un uzstādītos
piederumus.

Izejmateriālu stāvokļa informācijas
lapa

Rāda informāciju par aptuvenu atlikušo
izejmateriālu daudzumu; ziņo par kopīgo
apstrādāto lappušu un darbu statistiku, sērijas
numuru, lappušu skaitu un apkopes
informāciju.

HP klientu ērtībām piedāvā informāciju par
aptuvenu atlikušo izejmateriālu daudzumu.
Faktiskais atlikušo izejmateriālu daudzuma
līmenis var atšķirties no piedāvātā aptuvenā
mērījuma.

Lietošanas lapa

Rāda sarakstu ar visu papīra izmēru skaitu,
kas ir drukāti šajā iekārtā; uzrāda, vai tie ir
drukāti vienpusēji, divpusēji, vienkrāsaini vai
krāsaini; ziņo par lappušu daudzumu.

Failu direktorija lapa

Rāda faila un mapes nosaukumu failiem, kas
tiek glabāti iekārtas atmiņā.

Pašreizējo iestatījumu lapa

Rāda iekārtas pašreizējos iestatījumus.

Krāsu lietošanas darbu reğistrs

Izdrukā iekārtas izmantoto krāsu statistiku.

Citas lapas

Demonstrācijas lapa

Izdrukā demonstrācijas lapu, kas norāda
iekārtas drukāšanas iespējas.

170

Nodaļa 10 Pārvaldīšana un apkope

LVWW

background image

Tabula 10-1

Izvēlne Atskaites (turpinājums)

Pirmais līmenis

Otrais līmenis

Apraksts

RGB paraugi

Izdrukā krāsu paraugus dažādām RGB
vērtībām. Izmantojiet paraugus, lai
pieskaņotu drukājamās krāsas.

CMYK paraugi

Izdrukā krāsu paraugus dažādām CMYK
vērtībām. Izmantojiet paraugus, lai
pieskaņotu drukājamās krāsas.

PCL fontu saraksts

Izdrukā visu instalēto PCL fontu sarakstu.

PS fontu saraksts

Izdrukā visu instalēto PostScript (PS) fontu
sarakstu.

LVWW

Informācijas lapu drukāšana

171