HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - FCC noteikumi

background image

FCC noteikumi

Šī ierīce ir pārbaudīta un atbilst ierobežojumiem, kas attiecībā uz B klases digitālajām ierīcēm noteikti

FCC noteikumu 15. daļā. Šo ierobežojumu nolūks ir nodrošināt pietiekamu iedzīvotāju aizsardzību pret

kaitīgiem traucējumiem. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radio frekvenču enerģiju. Ja ierīce nav

uzstādīta un netiek lietota atbilstoši norādījumiem, tā var izraisīt radiosakaru traucējumus. Tomēr nevar

garantēt, ka konkrētā situācijā traucējumu nebūs. Ja šī ierīce rada radio vai televīzijas signāla uztveršanas

traucējumus (tas nosakāms, izslēdzot un atkal ieslēdzot ierīci), lietotājs var mēģināt novērst šos

traucējumus, veicot vienu vai vairākas no šīm darbībām:

pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu;

palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju;

pieslēgt ierīci kontaktligzdai, kas neatrodas vienā kontūrā ar uztvērēju;

konsultēties ar izplatītāju vai kvalificētu radio/TV tehniķi.

PIEZĪME.

Jebkuras HP neapstiprinātas izmaiņas vai printera modifikācijas var anulēt tiesības lietotājam

izmantot šo ierīci.

Lai nodrošinātu atbilstību FCC noteikumu 15. daļas prasībām, jālieto ekranēts savienojošais kabelis.

240

Pielikums D Normatīvā informācija

LVWW