HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP augstākas klases aizsardzības garantija: LaserJet printera kasetnes paziņojums par ierobežoto gar

background image

HP augstākas klases aizsardzības garantija: LaserJet
printera kasetnes paziņojums par ierobežoto
garantiju

Tiek garantēts, ka šim HP izstrādājumam nav materiālu vai ražošanas defektu.

Garantija neattiecas uz izstrādājumiem, ja a) tie ir tikuši atkārtoti uzpildīti, apstrādāti, pārveidoti vai

jebkādā veidā nesankcionēti lietoti; b) to problēmas ir radušās nepareizas lietošanas vai neatbilstošas

glabāšanas dēļ vai arī tāpēc, ka printeris ir ticis izmantots vidē, kas neatbilst publicētajai šī izstrādājuma

specifikācijai; c) tie ir nolietoti.

Izstrādājumu garantijas apkalpošanai nododiet pirkšanas vietā (ar rakstisku problēmas aprakstu un

izdruku paraugiem) vai arī kontaktējieties ar HP klientu servisu. HP pēc savas izvēles bojāto izstrādājumu

nomainīs vai arī atmaksās tā iegādei iztērēto naudas summu.

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJIE LIKUMI, AUGSTĀK MINĒTĀS GARANTIJAS IR IZSMEĻOŠAS UN NEKĀDAS

CITAS RAKSTĪTAS VAI MUTVĀRDOS IZTEIKTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMI NETIEK TIEŠI VAI

PASTARPINĀTI NOTEIKTI, UN HP IT SEVIŠĶI NEATZĪST JEBKĀDAS PASTARPINĀTI IZTEIKTAS

GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR IESPĒJĀM PĀRDOT, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN

PIELIETOJAMĪBU KĀDAM KONKRĒTAM MĒRĶIM.

CIKTĀL TO ATĻAUJ VIETĒJIE LIKUMI, HP VAI TĀS PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ VEIDĀ NAV ATBILDĪGI PAR

TIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM BOJĀJUMIEM, KĀDAS DARBĪBAS SEKĀM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI

DATU ZUDUMU) VAI CITIEM BOJĀJUMIEM, JA ARĪ TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE

ATLĪDZINĀJUMI VAI KAS CITS.

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT LIKUMĪGI ATĻAUTĀ APJOMA

PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI

SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ ŠĪ IZSTRĀDĀJUMA PĀRDOŠANU JUMS.

226

Pielikums B Apkope un atbalsts

LVWW

background image

Krāsu LaserJet kausētāja komplekta, tonera
savākšanas vienības un pārsūtīšanas komplekta
ierobežotas garantijas paziņojums

Par šo HP iekārtu tiek garantēts, ka tā ir bez materiālu un apdares defektiem līdz printera vadības panelī

parādās maza atlikušā lietošanas laika indikators.

Šī garantija neattiecas uz iekārtām, kas (a) ir tikušas rekonstruētas, apstrādātas vai citādi ietekmētas, (b)

kurām ir radušās problēmas nepareizas lietošanas, neatbilstošas uzglabāšanas vai darbības ārpus

noteiktās vides specifikācijas dēļ vai (c) kuras ir nodilušas parastās lietošanas rezultātā.

Lai izmantotu garantijas pakalpojumus, lūdzu, atgrieziet iekārtu tās iegādes vietā (ar rakstisku problēmas

aprakstu) vai sazinieties ar HP klientu atbalstu. HP, pēc saviem ieskatiem, apmainīs par defektīvām atzītās

iekārtas vai atgriezīs par pirkumu samaksāto summu.

ATBILSTOŠI VIETĒJIEM LIKUMIEM, AUGSTĀK MINĒTĀ GARANTIJA IR EKSKLUZĪVA UN NAV CITU

RAKSTISKI VAI MUTISKI SNIEGTU TIEŠU VAI NETIEŠU GARANTIJU VAI NOSACĪJUMU, UN HP

NEATZĪST NEVIENU CITU NORĀDĪTU GARANTIJU VAI NOSACĪJUMU PAR PIEMĒROTĪBU

PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN DERĪGUMU ĪPAŠIEM MĒRĶIEM.

ATBILSTOŠI VIETĒJIEM LIKUMIEM, HP VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR

TIEŠIEM, TĪŠIEM, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM (IESKAITOT DATU UN IENĀKUMU ZAUDĒŠANU) VAI

CITIEM BOJĀJUMIEM, KAS MINĒTI LĪGUMĀ, LIKUMĀ PAR NOTEIKTO ATLĪDZINĀMO ZAUDĒJUMU VAI

CITUR.

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT AR LIKUMUI ATĻAUTAJĀ

APJOMĀ, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI

SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ ŠĪS IEKĀRTAS PĀRDOŠANU JUMS.

LVWW