HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju

background image

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto
garantiju

HP IZSTRĀDĀJUMS

IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS DARBĪBAS LAIKS

HP LaserJet Enterprise 500 color M551n, M551dn, M551xh

Gada garantija vietnē

HP garantē jums – klientam un lietotājam, ka HP aparatūrai un piederumiem nebūs apdrukājamo materiālu

un ražošanas defektu iepriekš norādītajā laika periodā, sākot ar iegādes brīdi. Ja HP garantijas perioda

laikā saņem paziņojumu par šādiem defektiem, HP apņemas pēc savas izvēles izlabot vai nomainīt

iekārtu, kurai ir pierādīts defekts. Nomainītās iekārtas var būt jaunas vai ar tādu pašu veiktspēju kā jaunas.

HP garantē, ka HP programmatūra nepārtrauks izpildīt programmēšanas norādījumus iepriekš norādītajā

laika periodā, sākot ar iegādes brīdi apdrukājamo materiālu vai ražošanas defektu dēļ, ja tā tiek pareizi

instalēta un lietota. Ja garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par šādiem defektiem, HP apņemas

nomainīt programmatūru, kas šādu defektu dēļ neizpilda programmēšanas norādījumus.

HP negarantē, ka HP iekārta darbosies bez pārtraukumiem un kļūdām. Ja HP pieņemamā laikā nevarēs

salabot vai nomainīt iekārtu tā, lai iekārta darbotos saskaņā ar garantiju, jums, laicīgi atdodot šo iekārtu,

būs tiesības saņemt atpakaļ iztērēto naudu.

HP iekārtās var būt pārstrādātas detaļas, kuru veiktspēja atbilst jaunām detaļām, vai arī detaļas, kuras

dažas reizes ir izmantotas.

Garantija neattiecas uz defektiem, kurus izraisījusi: (a) nepareiza vai neatbilstoša apkope vai kalibrācija,

(b) programmatūra, interfeiss, detaļas vai izejmateriāli, kurus nav piegādājusi HP, (c) neatļauta

modificēšana vai izmantošana neparedzētiem mērķiem, (d) darbs vidē, kuras specifikācija atšķiras no

šai iekārtai publicētās, vai (e) neatbilstoša apkope vai neatbilstoša darba vietas sagatavošana.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, IEPRIEKŠ MINĒTĀS GARANTIJAS IR VIENĪGĀS, UN NE

TIEŠI, NE NETIEŠI, NE RAKSTISKĀ, NE MUTISKĀ VEIDĀ NAV NOTEIKTA NEKĀDA CITA GARANTIJA

VAI NOTEIKUMI. HP JO ĪPAŠI NEATZĪST NEKĀDAS DOMĀJAMĀS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS,

KAS SAISTĪTI AR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN ATBILSTĪBU KONKRĒTAM

MĒRĶIM. Dažās valstīs/reģionos, štatos vai provincēs netiek atļauti domājamās garantijas termiņa

ierobežojumi, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi, iespējams, uz jums neattiecas. Šī

garantija dod jums konkrētas juridiskas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas atšķiras atkarībā

no valsts/reģiona.

HP ierobežotā garantija ir spēkā jebkurā valstī/reģionā vai apvidū, kurā HP nodrošina šīs iekārtas

tehnisko atbalstu un kurā HP pārdod šo iekārtu. Garantijas apkalpošanas līmenis var atšķirties atkarībā

no vietējiem standartiem. HP nemainīs iekārtas formu, izmērus vai funkcijas, lai panāktu tā darbības

iespējamību kādā valstī/reģionā, kurā to nav bijis paredzēts ieviest likuma vai reglamentējošo prasību

dēļ.

JA TAS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, ATLĪDZINĀJUMI ŠAJĀ GARANTIJAS

PAZIŅOJUMĀ IR TIKAI UN VIENĪGI JŪSU ATLĪDZINĀJUMI. IZŅEMOT IEPRIEKŠ MINĒTO, HP VAI TĀS

IZSTRĀDĀJUMU PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR DATU ZAUDĒJUMU VAI PAR

TIEŠU, TĪŠU, NEJAUŠU, IZRIETOŠU (IESKAITOT ZAUDĒTOS IENĀKUMUS VAI DATUS) VAI CITA VEIDA

ZAUDĒJUMU NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE

ZAUDĒJUMI VAI KAS CITS. Dažas valstis/reģioni, štati vai provinces nepieļauj izņēmumus vai

224

Pielikums B Apkope un atbalsts

LVWW

background image

ierobežojumus nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi

var uz jums neattiekties.

GARANTIJAS NOTEIKUMI, KAS IETVERTI ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ, IZŅEMOT LIKUMĪGI ATĻAUTĀ APJOMA

PĀRSNIEGŠANU, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, BET IR PAPILDINĀJUMS LIKUMĪGI

SAISTOŠAJĀM TIESĪBĀM, KAS ATTIECAS UZ ŠĪS IEKĀRTAS PĀRDOŠANU JUMS.

LVWW

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju

225