HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Galalietotāja licences līgums

background image

Galalietotāja licences līgums

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET PIRMS ŠĪ PROGRAMMATŪRAS PRODUKTA LIETOŠANAS. Šis Galalietotāja

licences līgums („EULA”) tiek slēgts starp (a) jums (fiziskā persona vai pārstāvētā juridiskā persona) un (b)

Hewlett-Packard Company („HP”), kas nosaka programmatūras produkta („Programmatūra”) lietošanu.

Šis EULA nav spēkā, ja ir noslēgts atsevišķs licences līgums starp jums un HP vai HP pārstāvošiem

Programmatūras piegādātājiem, tostarp, licences līgums tiešsaistes dokumentācijā. Termins

„Programmatūra” var ietvert (i) saistītos datus nesējus, (ii) lietotāja rokasgrāmatu un citus drukātos

materiālus un (iii) „tiešsaistes” vai elektronisko dokumentāciju (kopapzīmējums „Lietotāja

dokumentācija”).

PROGRAMMATŪRAS TIESĪBAS TIEK PIEDĀVĀTAS TIKAI AR NOSACĪJUMU, KA JŪS PIEKRĪTAT VISIEM

ŠĪ EULA NOSACĪJUMIEM UN NOTEIKUMIEM. INSTALĒJOT, KOPĒJOT, LEJUPIELĀDĒJOT VAI CITĀDI

LIETOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU, JŪS PIEKRĪTAT IEVĒROT ŠO EULA. JA JŪS NEPIEKRĪTAT ŠIM EULA,

NEINSTALĒJIET, NELEJUPIELĀDĒJIET VAI CITĀDI NEIZMANTOJIET PROGRAMMATŪRU. JA

IEGĀDĀJĀTIES PROGRAMMATŪRU, BET NEPIEKRĪTAT EULA, LŪDZU, ATGRIEZIET PROGRAMMATŪRU

IEGĀDES VIETĀ ČETRPADSMIT DIENU LAIKĀ, LAI SAŅEMTU IEGĀDES SUMMAS ATMAKSU. JA

PROGRAMMATŪRA IR INSTALĒTA CITĀ PRODUKTĀ VAI IR PIEEJAMA KOPĀ AR CITU PRODUKTU, VAR

BŪT NEPIECIEŠAMS ATGRIEZT VISU NEIZMANTOTO PRODUKTU.

1.

TREŠO PUŠU PROGRAMMATŪRA. Papildus HP piederošai programmatūrai („HP Software”) šī

programmatūra var ietvert trešajām pusēm licencētu programmatūru („Trešo pušu programmatūra”

un „Trešo pušu licence”). Jebkura Trešo pušu programmatūra ir licencēta jums atbilstoši attiecīgās

Trešo pušu licences nosacījumiem un noteikumiem. Parasti Trešo pušu licences atrodas failā ar tādu

nosaukumu kā “license.txt” vai “readme”. Jums jāsazinās ar HP atbalstu, ja nevarat atrast Trešo pušu

licenci. Ja Trešo pušu licence ietver licences, kas padara pieejamu pirmkodu (piemēram, GNU

Vispārīgā publiskā licence) un attiecīgais pirmkods nav iekļauts Programmatūrā, skatiet produkta

atbalsta lapas HP vietnē (hp.com), lai uzzinātu, kā iegūt šo pirmkodu.

2.

LICENCES TIESĪBAS. Jums būs šādas tiesības, ja jūs ievērojat visus šī EULA nosacījumus un

noteikumus:

a. Lietošana. HP piešķir jums vienu licenci viena HP Programmatūras eksemplāra Lietošanai.

„Lietošana” nozīmē instalāciju, kopēšanu, glabāšanu, ielādēšanu, palaišanu, rādīšanu vai

citādu HP Programmatūras lietošanu. Jūs nedrīkstat modificēt HP Programmatūru vai atspējot

HP Programmatūras licencēšanas vai vadības līdzekļus. Ja šo Programmatūru HP piedāvā

Lietošanai ar attēlveidošanas vai drukāšanas produktu (piemēram, ja Programmatūra ir printera

draiveris, programmaparatūra vai pievienojumprogramma), HP Programmatūru var izmantot

tikai ar šādu produktu („HP Produkts”). Papildu ierobežojumi Lietošanai var parādīties Lietotāja

dokumentācijā. Lietošanai jūs nedrīkstat atdalīt HP Programmatūras komponentus. Jums nav

tiesību izplatīt HP Programmatūru.

b. Kopēšana. Jūsu tiesības kopēt nozīmē, ka jūs varat veidot HP Programmatūras arhivēšanas vai

dublēšanas kopijas, ja katrā kopijā ir visas oriģinālās HP Programmatūras īpašuma atzīmes un

ja to izmanto tikai dublēšanai.

3.

ATJAUNINĀJUMI. Lai Lietotu HP Programmatūru, kuru HP piedāvā kā uzlabojumu, jauninājumu vai

papildinājumu (kopā - „Atjauninājums”), jums vispirms jābūt licencei oriģinālajai

HP Programmatūrai, kuru HP identificē kā derīgu Atjauninājumiem. Ja Atjauninājums nomaina

oriģinālo HP programmatūru, jūs vairs nevarat izmantot šo HP Programmatūru. EULA attiecas uz

katru Atjauninājumu, ja vien HP kopā ar Atjauninājumu nepiedāvā citus nosacījumus. Ja rodas

konflikts starp EULA un šādiem citiem nosacījumiem, tad šie citi nosacījumi ir noteicošie.

LVWW

Galalietotāja licences līgums

229

background image

4.

NODOŠANA.

a. Nodošana Trešajai pusei. Sākotnējais HP Programmatūras galalietotājs drīkst veikt vienreizēju

HP Programmatūras nodošanu citam galalietotājam. Jebkurai nodošanai jāietver visi

komponenti, datu nesēji, Lietotāja dokumentācija, šis EULA un, ja tāds ir, Autentiskuma

sertifikāts. Nodošana nedrīkst būt netieša nodošana, piemēram, sūtījums. Pirms nodošanas

galalietotājam, kas saņem nodoto Programmatūru, jāpiekrīt šim EULA. Nododot

HP Programmatūru, jūsu licence tiek automātiski anulēta.

b. Ierobežojumi. Jūs nedrīkstat izīrēt, iznomāt vai aizdot HP Programmatūru vai izmantot

HP Programmatūru komerciālai koplietošanai vai lietošanai birojā. Jūs nedrīkstat apakšlicencēt,

piešķirt vai citādi nodot HP Programmatūru, izņemot, kā skaidri norādīts šajā EULA.

5.

ĪPAŠUMTIESĪBAS. Visas Programmatūras un Lietotāja dokumentācijas intelektuālās īpašumtiesības

pieder HP vai tā piegādātājiem, un tās aizsargā likums, tostarp attiecīgie autortiesību,

komercnoslēpuma, patentu un preču zīmju likumi. Jūs nedrīkstat noņemt šīs Programmatūras produkta

identifikāciju, autortiesību paziņojumu vai īpašumtiesību ierobežojumu.

6.

APGRIEZTĀS INŽENIERIJAS IEROBEŽOJUMI. Jūs nedrīkstat veikt apgriezto inženieriju, dekompilēt

vai izjaukt HP Programmatūru, izņemot, tikai un vienīgi, ja to atļauj spēkā esošais likums.

7.

PIEKRIŠANA IZMANTOT DATUS. HP un uzņēmuma filiāles var ievākt un izmantot tehnisko

informāciju, kuru jūs sniedzat saistībā ar (i) jūsu HP Produkta Programmatūras lietošanu vai (ii)

atbalsta pakalpojumiem, kas saistīti ar Programmatūru vai HP Produktu. Uz visu šo informāciju

attiecas HP privātuma politika. HP neizmantos šo informāciju tādā veidā, kas jūs personiski identificē,

izņemot tik lielā mērā, cik nepieciešams jūsu Lietošanas vai atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai.

8.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS. Neatkarīgi no zaudējumiem, kas jums var rasties, visa HP un tā

piegādātāju atbildība saskaņā ar šo EULA un jūsu tiešā kompensācija saskaņā ar šo EULA

nepārsniegs summu, kuru jūs samaksājāt par šo Produktu, kas ir 5,00 ASV dolāri. MAKSIMĀLAJĀ

ATTIECĪGO LIKUMDOŠANAS AKTU ATĻAUTAJĀ APMĒRĀ HP VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ

GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGI PAR JEBKURIEM TĪŠIEM, NEJAUŠIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM

ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP ZAUDĒJUMIEM PAR NEGŪTU PEĻŅU, DATU ZUDUMU,

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKUMU, TRAUMĀM VAI PRIVĀTUMA ZUDUMU), KAS JEBKĀDĀ

VEIDĀ IR SAISTĪTI AR PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU VAI NESPĒJU TO LIETOT, PAT JA HP VAI

JEBKURŠ PIEGĀDĀTĀJS IR ZINĀJIS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU UN PAT JA

IEPRIEKŠMINĒTAIS LĪDZEKLIS NEVEIC TĀ GALVENO UZDEVUMU. Daži štati vai citas jurisdikcijas

nepieļauj izņēmumus vai ierobežojumus nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, tāpēc iepriekš

minētie ierobežojumi vai izņēmumi var uz jums neattiekties.

9.

ASV VALDĪBAS KLIENTI. Programmatūra izstrādes izmaksas bija pilnībā privātas. Visa

Programmatūra ir komerciāla datorprogrammatūra spēkā esošo iegādes noteikumu izpratnē.

Attiecīgi, saskaņā ar ASV FAR 48 CFR 12.212 un DFAR 48 CFR 227.7202, Programmatūras

lietošana, pavairošana un atklāšana ASV valdībai vai ASV valdības apakšuzņēmējiem notiek tikai

saskaņā ar nosacījumiem un noteikumiem, kas noteikti šajā Galalietotāja licences līgumā, izņemot,

gadījumus, kas neatbilst spēkā esošajiem obligātajiem federālajiem likumiem.

10.

EKSPORTA LIKUMU IEVĒROŠANA. Jums jāievēro visi likumi un noteikumi, kas attiecas uz (i)

Programmatūras eksportu un importu vai (ii) ierobežo Programmatūras lietošanu, tostarp atomieroču,

ķīmisko un bioloģisko ieroču izplatīšanas ierobežojumi.

11.

TIESĪBU PATURĒŠANA. HP un tā piegādātāji patur visas tiesības, kas nav tieši atrunātas EULA.

230

Pielikums B Apkope un atbalsts

LVWW

background image

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Red. 04/09

LVWW

Galalietotāja licences līgums

231