HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - „Hewlett-Packard“ ribota garantija

background image

„Hewlett-Packard“ ribota garantija

HP PRODUKTAS

RIBOTOS GARANTIJOS GALIOJIMO TRUKMĖ

„HP LaserJet Enterprise 500“ spalvinis M551n, M551dn,
M551xh

Vienerių metų naudojimo vietoje garantija

HP jums, kaip galutiniam vartotojui, garantuoja, kad HP techninė įranga ir priedai bus be medžiagų ir

gamybos defektų nuo pirkimo dienos nurodytu laikotarpiu. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus

garantijos galiojimo metu, HP savo nuožiūra gali sutaisyti arba pakeisti gaminius su defektais. Pakeisti

gaminiai gali būti nauji arba veikimo atžvilgiu lygiaverčiai naujiems.

HP garantuoja, kad, HP programinei įrangai vykdant programines funkcijas, po pirkimo dienos nurodytu

laikotarpiu neįvyks klaidų dėl medžiagų ar gamybos defektų, jeigu įranga bus tinkamai prijungta ir

naudojama. Jei HP gaus pranešimą apie tokius defektus garantiniu laikotarpiu, HP pakeis dėl tokių defektų

savo programinių funkcijų nevykdančią programinę įrangą.

HP negarantuoja, kad HP gaminiai veiks nenutrūkstamai ir be klaidų. Jei per atitinkamą laiką HP negali

pataisyti ar pakeisti gaminio, kuriam suteikta garantija, turite teisę atgauti pinigus, jei nedelsdami

grąžinsite gaminį.

HP gaminiuose gali būti perdirbtų dalių, kurių darbinės charakteristikos nesiskiria nuo naujų, arba jos yra

skirtos naudoti būtent tame gaminyje.

Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl (a) netinkamos ar nepakankamos priežiūros ar

kalibravimo, (b) ne HP gaminamos programinės įrangos, sąsajų, dalių ar eksploatacinių medžiagų

naudojimo, (c) neteisėto įrangos pakeitimo ar netinkamo naudojimo, (d) gaminio naudojimo ne jam

tinkamoje aplinkoje, kaip nurodyta aplinkos specifikacijoje, (e) netinkamo darbo vietos paruošimo ar

priežiūros.

PAGAL GALIOJANČIUS VIETOS ĮSTATYMUS AUKŠČIAU PATEIKTOS GARANTIJOS YRA IŠSKIRTINĖS IR

JOKIA KITA RAŠTIŠKA AR ŽODINĖ GARANTIJA ARBA SĄLYGA NĖRA NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTA, NEI

NUMANOMA. BE TO, HP NETEIKIA JOKIŲ NUMANOMŲ PRODUKTO PARDAVIMO, PATENKINAMOS

KOKYBĖS AR TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ. Kai kuriose šalyse/regionuose,

valstijose ar provincijose neleidžiami garantijos galiojimo laikotarpio apribojimai, todėl nurodyti

apribojimai ar išimtys jums gali būti netaikomi. Ši garantija suteikia tam tikras juridines teises. Be to, jūs

galite turėti kitų teisių priklausomai nuo šalies/regiono, valstijos ar provincijos.

HP ribota garantija galioja bet kurioje šalyje/regione bei vietovėje, kurioje HP parduoda šį produktą ir

teikia jo palaikymo paslaugas. Garantinių paslaugų lygis gali skirtis priklausomai nuo vietinių standartų.

HP dėl teisinių arba normatyvinių priežasčių nekeis produkto išvaizdos, tinkamumo ir funkcijų taip, kad

jis galėtų veikti šalyje/regione, kuriam produktas nebuvo skirtas.

PAGAL VIETOS ĮSTATYMUS NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS, APIBRĖŽTAS ŠIUO PAREIŠKIMU DĖL

GARANTIJOS, YRA VIENINTELIS GALIMAS IR IŠSKIRTINIS JŪSŲ NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS. IŠSKYRUS

ANKSČIAU PAMINĖTUS DALYKUS, HP AR JOS TIEKĖJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ

NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL DUOMENŲ PRARADIMO, AR UŽ TIESIOGINIUS, TYČINIUS, NETYČINIUS,

PASEKMINIUS (ĮSKAITANT NEGAUTĄ PELNĄ AR DUOMENIS) AR KITOKIUS NUOSTOLIUS

NEPRIKLAUSOMAI NUO SUDARYTŲ SUTARČIŲ, IEŠKINIŲ DĖL ŽALOS ATLYGINIMO, AR KITŲ DALYKŲ.

Kai kuriose šalyse/regionuose, valstijose ar provincijose išskirtiniai atvejai ar apribojimai netyčiniams ar

226

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

LTWW

background image

pasekminiams nuostoliams neleidžiami, todėl aukščiau nurodyti apribojimai ar išimtys gali būti jums

netaikomi.

ŠIAME PAREIŠKIME IŠDĖSTYTOS GARANTIJOS SĄLYGOS ĮSTATYMŲ NUMATYTOSE RIBOSE

NEPANAIKINA, NERIBOJA IR NEKEIČIA ĮSTATYMO APIBRĖŽTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ ŠIAM JUMS

PARDUOTAM PRODUKTUI.

LTWW

„Hewlett-Packard“ ribota garantija

227