HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Galutinio vartotojo licencijos sutartis

background image

Galutinio vartotojo licencijos sutartis

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI PRIEŠ NAUDOJANTIS ŠIUO PROGRAMINĖS ĮRANGOS GAMINIU: Ši

galutinio naudotojo licencijos sutartis („EULA“) yra sutartis tarp (a) jūsų (arba jus atstovaujančio asmens

arba institucijos) ir (b) bendrovės „Hewlett-Packard“ („HP“), kuria apibrėžiamos programinės įrangos

(„Programinė įranga“) naudojimo sąlygos. Ši EULA netaikoma, jei tarp jūsų ir HP arba jos tiekėjų yra

sudaryta atskira licencijos sutartis dėl programinės įrangos, įskaitant tinklo dokumentuose pateiktą

licencinę sutartį. Terminas „Programinė įranga“ gali apimti (i) susijusias laikmenas, (ii) naudojimo

instrukciją ir kitą spausdintinę medžiagą, ir (iii) „tinkle“ arba elektroniniu būdu pateiktus dokumentus (kartu

vadinamus „Naudotojo dokumentais“).

TEISĖ NAUDOTIS PROGRAMINE ĮRANGA SUTEIKIAMA TIK JEI JŪS SUTINKATE SU VISOMIS ŠIOS EULA

SĄLYGOMIS. ĮDIEGDAMI, KOPIJUODAMI, ATSISIŲSDAMI AR KITAIP NAUDODAMI PROGRAMINĘ

ĮRANGĄ, JŪS SUTINKATE LAIKYTIS ŠIOS EULA. JEI NESUTINKATE SU ŠIA EULA, NEDIEKITE,

NEATSISIŲSKITE IR KITAIP NENAUDOKITE PROGRAMINĖS ĮRANGOS. JEI NUSIPIRKOTE PROGRAMINĘ

ĮRANGĄ, BET NESUTINKATE SU ŠIA EULA, GRĄŽINKITE PROGRAMINĘ ĮRANGĄ Į PIRKIMO VIETĄ PER

KETURIOLIKA DIENŲ, KAD JUMS BŪTŲ KOMPENSUOTA PIRKIMO KAINA; JEI PROGRAMINĖ ĮRANGA

YRA ĮDIEGTA ARBA JA GALIMA NAUDOTIS IŠ KITO HP GAMINIO, GALITE GRĄŽINTI VISĄ

NEPANAUDOTĄ GAMINĮ.

1.

TREČIOSIOS ŠALIES PROGRAMINĖ ĮRANGA. Be HP priklausančios programinės įrangos („HP

programinė įranga“), gaminyje gali būti naudojama programinė įranga, priklausanti trečiosioms

šalims ir naudojama pagal licenciją („trečiosios šalies programinė įranga“ ir „trečiosios šalies

licencija“) Bet kuriai jums suteiktai trečiosios šalies programinei įrangai taikomos atitinkamos

trečiosios šalies licencijos sąlygos. Paprastai trečiosios šalies licencija pateikiama faile, pvz.,

„license.txt“ arba „readme“. Jei negalite rasti trečiosios šalies licencijos, turite susisiekti su HP

palaikymo skyriumi. Jei trečiosios šalies licencijose yra licencijos, kurios suteikiamos turint šaltinio

kodą (pvz., GNU bendroji vieša licencija), bet atitinkamas šaltinio kodas programinėje įrangoje

nenurodomas, skaitykite HP svetainės (hp.com) gaminio palaikymo puslapiuose, kaip gauti šį šaltinio

kodą.

2.

LICENCIJOS TEISĖS. Jums bus suteiktos toliau nurodytos teisės, su sąlyga, kad laikysitės visų šios

EULA sąlygų:

a. Naudojimas. HP suteikia jums licenciją naudotis viena HP programinės įrangos kopija.

„Naudojimas“ reiškia diegimą, kopijavimą, išsaugojimą, įkėlimą, vykdymą, rodymą ar kitokį

HP programinės įrangos naudojimą. Jūs negalite keisti HP programinės įrangos arba atjungti

kokias nors HP programinės įrangos licencijavimo ar kontrolės funkcijas. Jei HP pateikia šią

programinę įrangą naudoti su vaizdų arba spausdinimo gaminiu (pvz., jei programinė įranga

yra spausdintuvo tvarkyklė, aparatinė programinė įranga arba papildinys), HP programinę

įrangą galima naudoti tik su tokiu gaminiu („HP gaminys“). Papildomi naudojimo apribojimai

gali būti pateikiami naudotojo dokumentuose. Jūs negalite atskirti naudojamos HP programinės

įrangos sudėtinių komponentų. Jūs neturite teisės platinti HP programinės įrangos.

b. Kopijavimas. Teisė kopijuoti reiškia, kad jūs galite HP programinės įrangos kopijas

archyvavimui arba atsargai, su sąlyga, kad kiekvienoje kopijoje yra visi originalios

HP programinės įrangos nuosavybės teisių pranešimai ir ji naudojama tik kaip atsarginė kopija.

3.

ATNAUJINIMAI. Norėdami naudoti HP programinę įrangą, kurią HP pateikia naujovindama,

naujindama arba papildydama (kartu vadinama „Atnaujinimas“), visų pirma turite įsigyti originalios

HP programinės įrangos licenciją ir HP turi nustatyti, kad ji yra tinkama naujinti. Kai naujinimas

pakeičia originalią HP programinę įranga, daugiau tokios HP programinės įrangos naudoti

LTWW

Galutinio vartotojo licencijos sutartis

231

background image

nebegalite. Ši EULA taikoma kiekvienam atnaujinimui, kol HP nepateiks kitų naujinimo sąlygų. Jei

tarp šios EULA ir tokių kitų sąlygų kyla prieštaravimų, pirmumo teisė suteikiama naujosioms sąlygoms.

4.

PERDAVIMAS.

a. Trečiosios šalies perdavimas. Pirmasis galutinis HP programinės įrangos naudotojas gali vieną

kartą perduoti HP programinę įrangą kitam galutiniam naudotojui. Bet koks perdavimas apims

visas sudėtines dalis, laikmeną, naudotojo dokumentus, šią EULA ir, jei taikoma, autentiškumo

sertifikatą. Perdavimas negali būti daromas netiesiogiai, pvz., siunčiant. Prieš perdavimą

priimantis perduodamą programinę įrangą galutinis naudotojas turės sutikti su šios EULA

sąlygomis. Perdavus HP programinę įrangą, jūsų licencijos galiojimas automatiškai

nutraukiamas.

b. Apribojimai. Jūs negalite nuomoti, išsinuomoti arba skolinti HP programinę įrangą arba naudoti

HP programinę įranga komerciniams tikslams arba darbe. Jūs negalite suteikti licencijos, skirti

ar kitaip perduoti HP programinės įrangos, išskyrus būdus, aiškiai nurodytus šioje EULA.

5.

NUOSAVYBĖS TEISĖS. Visos intelektinės nuosavybės teisės į programinę įrangą ir naudotojo

dokumentus priklauso HP ir jos tiekėjams, jos yra saugomos įstatymais, įskaitant galiojančius autorių

teisės, prekybos paslapčių, patentų ir prekės ženklų įstatymus. Jūs negalite panaikinti jokių

programinėje įrangoje pateikiamų gaminio identifikavimo, autorių teisių pranešimų arba nuosavybės

teisių apribojimų.

6.

APGRĄŽOS INŽINERIJOS APRIBOJIMAS. Jūs negalite taikyti apgrąžos inžinerijos, dekompiliuoti

arba išardyti HP programinės įrangos, išskyrus galiojančiuose įstatymuose numatytas leistinas ribas.

7.

DUOMENŲ NAUDOJIMO SUTIKIMAS. HP ir jos filialai gali rinkti ir naudoti jūsų teikiamą techninę

informaciją apie (i) tai, kaip naudojate programinę įrangą arba HP gaminį, arba (ii) norėdami tiekti

pagalbos paslaugas, susijusias su programine įranga arba HP gaminiu. Visa ši informacija bus

renkama laikantis HP privatumo strategijos. HP nenaudos šios informacijos tokia forma, kad būtų

galima nustatyti jūsų tapatybę, išskyrus kai to reikia gerinant jums naudojimą arba teikti pagalbos

paslaugas.

8.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. Nepaisant nuostolių, kuriuos galite patirti, visa HP ir jos tiekėjų

atsakomybė pagal šią EULA ir vienintelė jums taikoma kompensavimo priemonė pagal šią EULA,

ribojama suma, kurią realiai sumokėjote už gaminį arba 5,00 JAV dolerių suma. TIEK, KIEK TAI

LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, HP AR JOS TIEKĖJAI JOKIU ATVEJU NEBUS ATSAKINGI UŽ

JOKIUS TYČINIUS, NETYČINIUS, NETIESIOGINIUS AR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS (ĮSKAITANT

SU NEGAUTU PELNU, PRARASTAIS DUOMENIMIS, VERSLO PERTRAUKIMU, ASMENINIU

SUŽALOJIMU AR PRIVATUMO PAŽEIDIMU SUSIJUSIUS NUOSTOLIUS), BET KOKIU BŪDU

SUSIJUSIUS SU PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMU ARBA NEGALĖJIMU JA NAUDOTIS, NET

JEI HP AR BET KURIS JOS TIEKĖJAS BUVO ĮSPĖTAS APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ IR NET JEI

AUKŠČIAU NURODYTA IŠTAISYMO PRIEMONĖ NEATLIEKA SAVO ESMINIO TIKSLO. Kai kuriose

valstijose ar kitose jurisdikcijose išskirtiniai atvejai ar apribojimai netyčiniams ar pasekminiams

nuostoliams neleidžiami, todėl aukščiau nurodyti apribojimai ar išimtys jums gali būti netaikomi.

9.

KLIENTAI JAV VYRIAUSYBĖJE. Programinė įranga buvo sukurta išskirtinai privačiomis lėšomis. Visa

programinė įranga yra komercinės kompiuterių programos, kurių prasmė nurodyta taikomuose

įsigijimų teisės aktuose. Todėl, laikantis US FAR 48 CFR 12,212 ir DFAR 48 CFR 227,7202, JAV

vyriausybės arba JAV vyriausybės subrangovų arba jiems atliekamas programinės įrangos

naudojimas, kopijavimas arba atskleidimas turi būti daromas išskirtinai laikantis šios galutini

naudotojo licencijos sutarties sąlygų, išskyrus nuostatas, kurios prieštarauja galiojantiems

privalomiems federaliniams įstatymams.

232

Priedas B Aptarnavimas ir pagalba

LTWW

background image

10.

EKSPORTO ĮSTATYMŲ LAIKYMASIS. Jūs privalote laikytis visų įstatymų, taisyklių ir teisės aktų, (i)

taikomų programinės įrangos eksportui arba importui, arba (ii) apribojančių programinės įrangos

naudojimą, įskaitant bet kokius apribojimus, susijusius su atominių, cheminių ar biologinių ginklų

platinimu.

11.

TEISIŲ APRIBOJIMAS. HP ir jos tiekėjai pasilieka visas teises, kurios jums nėra aiškiai suteikiamos

pagal šią EULA.

© 2009 m., „Hewlett-Packard Development Company, L.P.“

Laid. 04/09

LTWW

Galutinio vartotojo licencijos sutartis

233