HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series Көмектесіңдер

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Пайдаланушы нұсқаулығы

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық жəне лицензия

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға сəйкес
жағдайлардан басқа кезде

, алдын ала

жазбаша түрде алынған рұқсатсыз

,

көшіруге

, бейімдендіруге немесе

аударуға рұқсат етілмейді

.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін

.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген

. Бұл құжаттағы

мəлімдемелер қосымша кепілдік ретінде
қабылданбауы тиіс

. НР бұл құжаттағы

техникалық немесе редакторлық қателер
немесе кемшіліктер үшін жауап бермейді

.

Бөлік нөмірі

: CF079-90919

Edition 2, 9/2011

Сауда белгілерінің иелері

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Arobat

®

, and

PostScript

®

Adobe Systems Incorporated

корпорациясының сауда белгілері

.

Corel® - Corel Корпорациясының немесе

Corel Жауакершілігі Шектеулі
Корпорациясының тауар белгісі немесе
тіркелген тауар белгісі

.

Intel® Core™ - АҚШ пен басқа ел/
аймақтардағы

Intel корпорациясының

сауда белгісі

.

Java™ - Sun Microsystems
корпорациясының АҚШ

-тағы сауда

белгісі

.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP
жəне

Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ

-та тіркелген сауда

белгілері

.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі

.

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) жəне

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) белгісі
тіркелген АҚШ белгілері болып
табылады

.

background image

Осы нұсқаулықта пайдаланылған шартты белгілер

КЕҢЕС:

Кеңестер пайдалы кеңестермен немесе сілтемелермен қамтамасыз етеді

.

ЕСКЕРІМ:

Ескертулер ұғымды түсіндіру немесе тапсырманы аяқтау үшін маңызды ақпаратпен

қамтамасыз етеді

.

ЕСКЕРТУ:

«Абайлаңыз» хабарлары деректердің жоғалуына немесе өнімді зақымдауға жол

бермеу үшін орындалуға тиісті іс рəсімдерін көрсетеді

.

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!

Ескерту хабарлары адамның жарақаттануына

, деректердің жоғалуына

немесе өнім зақымдануына жол бермеу үшін орындалуға тиісті арнайы іс рəсімдерін ескертеді

.

KKWW

iii

background image

iv

Осы нұсқаулықта пайдаланылған шартты белгілер

KKWW

background image

Maзмұны

1 Өнім туралы негізгі мəліметтер ........................................................................................... 1

Өнімдерді салыстыру

............................................................................................................. 2

Қоршаған орта мүмкіндіктері

.................................................................................................. 4

Арнайы мүмкіндіктер

.............................................................................................................. 5

Өнім көріністері

...................................................................................................................... 6

Өнімнің алдыңғы көрінісі

......................................................................................... 6

Өнімнің артқы көрінісі

.............................................................................................. 7

Интерфейстік порттар

............................................................................................. 7

Сериялық нөмір мен модель нөмірінің орны

............................................................ 8

2 Басқару тақтасының мəзірлері ........................................................................................... 9

Басқару тақтасының жобасы

................................................................................................ 10

Басқару тақтасының анықтамасы

.......................................................................... 11

Басқару тақтасының мəзірлері

............................................................................................. 12

Жүйеге кіру мəзірі

................................................................................................................ 13

Тапсырманы

USB жадынан шығарып алу мəзірі .................................................................... 14

Тапсырманы құрылғы жадынан шығарып алу мəзірі

............................................................. 15

Жабдықтар мəзірі

................................................................................................................ 16

Науалар мəзірі

..................................................................................................................... 18

Басқару мəзірі

...................................................................................................................... 19

Есептер мəзірі

...................................................................................................... 19

Жалпы параметрлер мəзірі

................................................................................... 19

USB параметрлерінен шығарып алу мəзірі ............................................................. 24
Жалпы Баспа параметрлері мəзірі

........................................................................ 24

Əдепкі басып шығару опциялары мəзірі

................................................................. 25

Дисплей параметрлері мəзірі

................................................................................ 26

Жабдықтарды басқару мəзірі

................................................................................ 26

Науаларды басқару мəзірі

..................................................................................... 28

Желі параметрлері мəзірі

...................................................................................... 28

Ақаулықтарды жою мəзірі

.................................................................................................... 33

Құрылғыға техникалық қызмет көрсету мəзірі

....................................................................... 35

KKWW

v

background image

Сақтық көшірме жасау

/ Қалпына келтіру мəзірі ..................................................... 35

Мөлшерлеу

/тазалау мəзірі ................................................................................... 35

USB микробағдарламасын жаңарту мəзірі .............................................................. 36
Қызмет мəзірі

........................................................................................................ 36

3 Windows жүйесіне арналған бағдарламалық құралдар ...................................................... 37

Қолдау көрсетілетін операциялық жүйелер мен принтер драйверлері

................................... 38

Windows жүйесіне арналған дұрыс принтер драйверін таңдаңыз .......................................... 39

HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ..................................................................... 40

UPD орнату режимдері ........................................................................... 40

Windows жүйесінің баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту ........................................ 41

Windows жүйесіне арналған баспа параметрлерінің басымдылығы ........................ 41
Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 41

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 42

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 42

Windows жүйесінен принтер драйверін жою ......................................................................... 44
Windows жүйесінде қолдау көрсетілетін утилиталар ............................................................. 45

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 45
HP енгізілген веб-сервері ....................................................................................... 45
HP ePrint ................................................................................................................ 45

Басқа операциялық жүйелерге арналған бағдарламалық құрал

............................................ 47

4 Өнімді Mac амалдық жүйесінде пайдалану ........................................................................ 49

Mac амалдық жүйесіне арналған бағдарламалық құрал ........................................................ 50

Қолдау көрсетілетін амалдық жүйелер мен принтер драйверлері

........................... 50

Mac амалдық жүйелеріне арналған бағдарламалық құралды орнату ..................... 50

Өнімге тікелей қосылған

Mac компьютерлеріне бағдарламалық құралды

орнату

................................................................................................... 50

Сымды желідегі

Mac компьютерлеріне арналған бағдарламалық

құралды орнату

...................................................................................... 51

IP мекенжайын конфигурациялау ............................................. 51
Бағдарламалық құралды орнату

.............................................. 52

Принтер драйверін

Mac амалдық жүйелерінен жою ............................................... 53

Mac жүйесі үшін баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту ............................. 53

Mac жүйесіне арналған баспа параметрлерінің басымдылығы ................ 53
Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық
тапсырмаларының параметрлерін өзгерту

............................................. 53

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін
өзгерту

.................................................................................................. 54

vi

KKWW

background image

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

................................... 54

Mac компьютерлеріне арналған бағдарламалық құрал .......................................... 54

Mac компьютерлеріне арналған HP принтерінің утилитасы ..................... 54

HP принтер утилитасын ашыңыз .............................................. 54
HP Принтерінің мүмкіндіктері ................................................... 54

Mac жүйесі үшін қолдау көрсетілетін утилиталар ................................................... 55

Ендірілген

HP веб-сервері ....................................................................... 55

HP ePrint ................................................................................................. 56
AirPrint ................................................................................................... 56

Mac жүйесіндегі негізгі баспа тапсырмалары ........................................................................ 57

Mac жүйесі көмегімен басып шығару тапсырмасын тоқтату .................................... 57
Қағаздың өлшемі мен түрін өзгерту

(Mac) .............................................................. 57

Mac амалдық жүйесінде құжаттардың өлшемін өзгерту немесе арнайы қағаз
өлшемінде басып шығару

..................................................................................... 58

Mac амалдық жүйесінде басып шығарудың алдын ала белгіленген параметрлерін
жасап

, пайдалану ................................................................................................. 58

Mac амалдық жүйесінде мұқаба бет басып шығару ................................................ 59
Mac жүйесімен су таңбаларын пайдалану ............................................................. 59
Mac амалдық жүйесінде қағаздың бір парағында бірнеше бетті басып шығару ....... 59
Mac жүйесінде парақтың екі жағына басып шығару (дуплексті басып шығару) ........ 60
Mac жүйесінде тапсырмаларды сақтау .................................................................. 60
Mac жүйесімен түс опцияларын орнату ................................................................. 61
Mac жүйесімен қызметтер мəзірін пайдалану ........................................................ 62

Mac жүйесіндегі мəселелерді шешу ..................................................................................... 63

5 Өнімді Windows амалдық жүйесі арқылы қосу .................................................................. 65

Принтер ортақтасқан дисклеймері

........................................................................................ 66

USB арқылы қосу .................................................................................................................. 67

Орнату ықшам дискісі

........................................................................................... 67

Желіге

Windows амалдық жүйесі арқылы қосу ...................................................................... 68

Қолдау көрсетілетін желілік протоколдар

............................................................... 68

Өнімді

Windows амалдық жүйесі арқылы сымды желіде орнату ............................. 70

IP мекенжайын конфигурациялау ............................................................ 70
Бағдарламалық құралды орнату

............................................................. 71

Желі параметрлерін

Windows амалдық жүйесі арқылы реттеу ............................... 72

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту

............................................... 72

Желілік кілтсөзді орнату немесе өзгерту

................................................. 72

IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз ................. 72
IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз ................. 73
Байланыс жылдамдығы жəне дуплекстеу параметрлері

.......................... 74

KKWW

vii

background image

6 Қағаз жəне баспа медиасы ................................................................................................ 77

Қағаз бен баспа құралдарын пайдалану туралы

................................................................... 78

Қағаз жайында арнайы нұсқаулар

......................................................................... 78

Windows жүйесіндегі қағаздың түрі мен өлшеміне сəйкестендіру үшін принтер драйверін
ауыстыру

............................................................................................................................. 80

Қолдау көрсетілетін қағаз өлшемдері

................................................................................... 81

Қолдау көрсетілетін қағаз түрлері

......................................................................................... 84

Науа жəне қалта сыйымдылығы

........................................................................................... 86

Қағаз науаларын толтыру

.................................................................................................... 88

1-науаға салу ........................................................................................................ 88

Конверттерді басып шығару

................................................................... 89

2-науаға салу ........................................................................................................ 90
Қосымша

500 парақтық қағаз бен ауыр баспа құралын науаға (3-науа) салу ........... 91

Стандартты өлшемді қағазды

3-науаға салу .......................................... 92

Таңдаулы өлшемдегі қағазды

3-науаға салу ........................................... 93

Науаларды толтыру барысындағы қағаз бағыты

.................................................... 95

1-науа .................................................................................................... 96
2-науа не қосымша 3-науа ...................................................................... 98

Науалардың параметрлерін реттеу

.................................................................................... 100

Қағазды салғанда науаны реттеу

........................................................................ 100

Науаны баспа тапсырмасының параметрлеріне сəйкестендіру үшін реттеңіз

. ...... 100

Науаның параметрлерін басқару тақтасынан реттеңіз

......................................... 101

Автоматты үстіңгі мөлдір сезгіштігі

(авто сезу режимі) .......................................... 101

Авто сезу параметрлері

....................................................................... 101

Қағазды қайнар көзі

, түрі немесе өлшемі бойынша таңдаңыз. .............................. 102

Қайнар көзі

.......................................................................................... 102

Түрі жəне өлшемі

................................................................................. 102

7 Баспа картридждері, тонер жинау құрылғысы жəне басқа да жабдықтар. .......................... 103

Принтер ортақтасқан дисклеймері

...................................................................................... 104

Жабдықтар туралы ақпарат

............................................................................................... 105

Жабдықтардың көріністері

................................................................................................. 106

Баспа картриджінің көріністері

............................................................................. 106

Баспа картридждерін басқару

............................................................................................ 107

Баспа картридждерінің параметрлерін өзгерту

.................................................... 107

Баспа картриджді қолдану мерзімі соңына жеткенде немесе оған
шамаланған кезде басып шығарыңыз

. .................................................. 107

Басқару тақтасы арқылы Өте төмен параметрлер опцияларын қосу
немесе өшіру

....................................................................................... 107

Жабдықтарды сақтау жəне қайта өңдеу

............................................................... 108

viii

KKWW

background image

Жабдықтарды қайта пайдалану

............................................................ 108

Басып шығару картриджін сақтау

......................................................... 108

HP -емес баспа картридждеріне қатысты HP саясаты ............................ 108

HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы ......................................... 109

Ауыстыру нұсқаулары

........................................................................................................ 110

Баспа картриджін ауыстыру

................................................................................ 110

Тонер жинау құрылғысын ауыстырыңыз

.............................................................. 112

Жабдықтарда пайда болған мəселелерді шешу

................................................................. 115

Баспа картридждерін тексеру

.............................................................................. 115

Баспа картриджінің зақымдалуын тексеру

............................................ 115

Қайталанатын ақаулар

......................................................................... 116

Жабдықтар күйінің бетін басып шығару

................................................ 117

Жабдықтарға қатысты басқару тақтасында көрсетілген хабарларды түсіндіру

...... 117

<Түс> картриджді ауыстырыңыз ........................................................... 117
<Түс> картридж үйлесімсіз ................................................................... 117
<Түс> ұясына басқа картридж салынған ............................................... 118
10.XX.YY Жабдық жадының қатесі ........................................................ 118
Жабдық материалдарын ауыстырыңыз

................................................ 119

Жабдықтардың орны дұрыс емес

......................................................... 119

Жабдықтар мөлшері аз

........................................................................ 119

Жабдықтар мөлшері өте аз

.................................................................. 120

Көгілдір картридж мөлшері аз

............................................................... 120

Көгілдір картридж мөлшері өте аз

......................................................... 120

Қара картридж мөлшері аз

................................................................... 121

Қара картридж мөлшері өте аз

............................................................. 121

Қолдау көрсетілмейтін жабдық орнатылған

.......................................... 121

Қызыл картридж мөлшері аз

................................................................. 121

Қызыл картридж мөлшері өте аз

........................................................... 122

Пайдаланылған жабдық қолданылуда

.................................................. 122

Сары картридж мөлшері аз

.................................................................. 122

Сары картридж мөлшері өте аз

............................................................ 122

Термобекіткіш жинағы аз

...................................................................... 123

Термобекіткіш жинағын ауыстырыңыз

.................................................. 123

Термобекіткіш жинағы өте аз

................................................................ 123

Термобекіткіш үйлесімсіз

..................................................................... 124

Тонер жинау құрылғысын ауыстырыңыз

............................................... 124

Тонер жинау құрылғысын ауыстырыңыз

............................................... 124

Тонер жинау құрылғысы толып қалды

.................................................. 125

KKWW

ix

background image

8 Баспа тапсырмалары ..................................................................................................... 127

Windows жүйесінің баспа тапсырмасынан бас тарту ........................................................... 128
Windows жүйесіндегі негізгі басып шығару тапсырмалары .................................................. 129

Windows амалдық жүйесінде принтер драйверін ашу .......................................... 129
Windows амалдық жүйесінде басып шығару параметріне қатысты анықтама
алу

..................................................................................................................... 130

Windows жүйесімен баспа көшірмелерінің санын өзгерту ..................................... 130
Windows жүйесімен қайта пайдалану үшін өзгертілмелі баспа параметрлерін
сақтау

................................................................................................................. 130

Windows жүйесінде басып шығару сілтемесін пайдалану ...................... 130
Баспа сілтемелерін жасау

.................................................................... 132

Windows жүйесімен баспа сапасын жақсарту ...................................................... 134

Windows жүйесінде беттің өлшемін таңдау ........................................... 134
Windows жүйесінде өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдаңыз .................... 134
Windows жүйесінде қағаз түрін таңдау .................................................. 135
Windows жүйесінде қағаз науасын таңдау ............................................ 135
Баспа ажыратымдылығын таңдау

......................................................... 135

Windows жүйесімен екі жағына басып шығару (дуплекс) ...................................... 135

Windows жүйесінде қағаздың екі жағына қолмен басып шығару ............ 135
Windows жүйесінде қағаздың екі жағына автоматты түрде басып
шығару

................................................................................................ 137

Windows жүйесінде əр параққа бірнеше бетті басып шығару ................................ 139
Беттің бағытын

Windows жүйесімен таңдау ......................................................... 141

Windows жүйесінде түс опцияларын орнату ........................................................ 142

HP ePrint қызметін пайдалану .............................................................................................. 144
Windows жүйесіндегі қосымша басып шығару тапсырмалары ............................................. 145

Windows жүйесінде түсті мəтінді қара етіп (сұр түс шкаласы) басып шығару ......... 145
Windows амалдық жүйесінде алдын ала басылып шыққан бланкіге немесе пішінге
басып шығару

..................................................................................................... 145

Windows амалдық жүйесінде арнайы қағазға, жапсырмаларға немесе мөлдір
үлдірлерге басып шығару

.................................................................................... 147

Бірінші немесе соңғы бетті басқа қағазға

Windows жүйесімен басып шығару ........ 150

Windows жүйесімен бет өлшемін сəйкестендіру үшін құжатты масштабтау .......... 152
Windows жүйесімен cу таңбасын құжатқа қосу ..................................................... 153
Windows жүйесінде кітапша жасау ...................................................................... 154
Windows жүйесінде тапсырманы сақтау мүмкіндіктерін пайдалану ....................... 155

Windows жүйесінде сақталған тапсырма жасау .................................... 156
Сақталған тапсырманы басып шығару

.................................................. 157

Сақталған тапсырманы жою

................................................................. 158

Windows жүйесінде тапсырманы сақтау опцияларын орнату ................. 158

x

KKWW

background image

Барлық көшірмелерді басып шығармас бұрын растау үшін бар
көшірмені басып шығарыңыз

................................................. 158

Жеке тапсырманы өнімге уақытша сақтау жəне оны кейінірек
басып шығару

....................................................................... 159

Тапсырманы өнімде уақытша сақтаңыз

................................. 159

Тапсырманы өнімде уақытша сақтаңыз

................................. 159

Тұрақты сақталатын тапсырманы жеке етіп орнатыңыз

, оны

басып шығару əрекетін жасаған кез

-келген адам PIN енгізуі тиіс

болады

................................................................................. 160

Əлдекімнің сақталған тапсырманы басып шығаруы кезінде
ескерту қабылдаңыз

.............................................................. 160

Сақталған тапсырма үшін пайдаланушы атауын
орнатыңыз

............................................................................ 160

Сақталған тапсырма үшін атау орнату

................................... 161

Windows жүйесінде арнайы тапсырмаларды басып шығару ................................. 161

Бизнес графикасын немесе маркетингтік материалды басып шығару

.... 161

Қолданылатын жылтыр қағаз

................................................ 161

Дуплексті туралауды орнату

.................................................. 162

Атмосфералық ықпалға мықты карталар мен сыртқы таңбаларды басып
шығару

................................................................................................ 163

Қолданылатын қатты қағаз

.................................................... 163

Walk-up USB басып шығару ................................................................................................ 164

9 Түс ............................................................................................................................... 165

Түсті

/түс параметрлерін реттеу ......................................................................................... 166

Басып шығару тапсырмасы үшін түс тақырыбын өзгерту

..................................... 166

Түс опцияларын өзгерту

..................................................................................... 167

Қолмен реттелетін түс опциялары

....................................................................... 167

HP EasyColor құралын пайдалану ........................................................................................ 169
Түстерді компьютер экранымен сəйкестендіріңіз

................................................................ 170

Үлгілер кітабының түсін сəйкестендіру

................................................................. 170

Түс үлгілерін басып шығару

................................................................................ 171

PANTONE® түс сəйкестендіруі ............................................................................ 171

10 Басқару жəне қызмет көрсету ....................................................................................... 173

Ақпараттық беттерді басып шығару

.................................................................................... 174

HP ендірілген веб-серверін пайдаланыңыз .......................................................................... 176

Желіге қосылу арқылы

HP ендірілген веб-серверін ашыңыз. ................................. 176

HP енгізілген веб-серверінің мүмкіндіктері ............................................................ 177

Ақпарат қойындысы

............................................................................. 177

KKWW

xi

background image

Жалпы қойындысы

............................................................................... 178

Басып шығару қойындысы

................................................................... 179

Ақаулықтарды жою қойындысы

............................................................ 179

Қауіпсіздік қойындысы

.......................................................................... 180

HP веб-қызметтері қойындысы .............................................................. 180
Желіге қосылу қойындысы

................................................................... 180

Басқа сілтемелер тізімі

......................................................................... 180

HP Web Jetadmin өнімін пайдалану ..................................................................................... 182
Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері

......................................................................................... 183

Қауіпсіздік мəлімделері

....................................................................................... 183

IP қауіпсіздігі ........................................................................................................ 183
HP ендірілген веб-серверін қауіпсіздендіру ........................................................... 183
Шифрлау қолдауы

: HP өнімділігі жоғары қауіпсіз қатты дискілер (шифрланған

қатты дискісі бар үлгілерге арналған

) .................................................................. 183

Тапсырма деректерін өшіру

................................................................................ 184

Тапсырма деректерін өшіру

.................................................................. 184

Ықпал етілетін деректер

....................................................................... 185

Сақталған тапсырмаларды қауіпсіздендіру

.......................................................... 185

Басқару панелінің мəзірлерін құрсаулау

.............................................................. 185

Форматтаушының қаңқасын құлыптаңыз

............................................................. 185

Үнемдеу параметрлері

....................................................................................................... 187

Жылдамдықты немесе қуаттың тұтынылуын оңтайландыру

................................ 187

Қуатты үнемдеу режимдері

................................................................................. 187

Күту режимін өшіру немесе қосу

........................................................... 187

Күту режимінің таймерін орнату

............................................................ 188

Күту режиміне өту кестесін орнату

........................................................ 188

Өнімді тазалау

................................................................................................................... 189

Қағаз жолын тазалау

........................................................................................... 189

Өнімді жаңарту

.................................................................................................................. 190

11 Мəселелерді шешу ....................................................................................................... 191

Өзіндік көмек

..................................................................................................................... 192

Жалпы проблемаларды шешудің тексеру тізімі

.................................................................. 193

Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар

.......................................................... 194

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

.......................................................................... 196

Басқару тақтасындағы хабарларды түсіндіру

...................................................................... 197

Басқару тақтасындағы хабарлардың түрі

............................................................. 197

Басқару тақтасындағы хабарлар

......................................................................... 197

Қағаз қате беріледі немесе кептеледі

................................................................................. 198

Өнім қағазды тартып алмайды

............................................................................ 198

xii

KKWW

background image

Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады

.................................................... 198

Қағаз кептелістерінің алдын алу

.......................................................................... 198

Кептелістерді жою

............................................................................................................. 200

Кептелу орындары

.............................................................................................. 200

Шығару қалтасы аумағындағы кептелуді тазалау

................................................. 201

1-науадағы кептелуді тазалау .............................................................................. 201
2-науадағы кептелуді тазалау .............................................................................. 203
Оң жақтағы есіктегі кептелуді тазалау

................................................................. 203

Таңдаулы

500 парақты қағаз жəне ауыр баспа құралы науасындағы кептелуді

тазалау

(3-науа) .................................................................................................. 207

Төменгі оң жақ есіктегі кептелуді тазалау

(3-науа) ................................................ 207

Кептелісті жою параметрін өзгертіңіз

................................................................... 209

Қағаз автоматты түрде берілмейді

..................................................................................... 210

Баспа сапасын жақсарту

.................................................................................................... 211

Принтер драйверінде əрдайым дұрыс қағаз түрінің параметрін қолданыңыз

. ....... 211

Windows жүйесі үшін қағаз түрінің параметрін өзгерту .......................... 211
Mac жүйесі үшін қағаз түрінің параметрін өзгерту .................................. 212

Принтер драйверіндегі түс параметрлерін реттеу

................................................ 212

Баспа тапсырмасы үшін түс тақырыбын өзгерту

................................... 212

Түс опцияларын өзгерту

...................................................................... 213

HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану .................................... 214
Тазалағыш бетті басып шығару

........................................................................... 214

Түстерді бір деңгейге келтіру мақсатында өнімді тексеру

..................................... 215

Баспа картридждерін тексеру

.............................................................................. 215

Басып шығару қажеттіліктеріне жақсы сəйкес келетін принтер драйверін
пайдалану

.......................................................................................................... 216

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады

.................................................... 218

Өнім басып шығармайды

.................................................................................... 218

Өнім баяу басып шығарады

................................................................................ 219

Ауыспалы

USB баспа ақаулықтарын шешу ......................................................................... 220

USB құрылғысы енгізілгенде USB параметрлерінен шығарып алу мəзірі
ашылмайды

........................................................................................................ 220

Файл

USB құрылғысынан басылмайды ................................................................ 221

Басылатын файл

USB құрылғысынан ашу мəзірінде көрсетілмеген ...................... 221

Жалғауға қатысты мəселелер

........................................................................................... 222

Тікелей жалғау ақаулықтарын түзету

................................................................... 222

Желілік ақаулықтарды түзету

.............................................................................. 222

Төмен физикалық байланыс

................................................................. 222

Компьютер өнім үшін дұрыс емес

IP мекенжайын қолдануда ................. 223

Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес

. ................................. 223

KKWW

xiii

background image

Өнім желі үшін дұрыс емес сілтеме жəне дуплекс параметрлерін
пайдалануда

........................................................................................ 223

Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы
мүмкін

. ................................................................................................. 223

Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған

. ....... 223

Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес

. ......... 223

Windows жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу .......................... 224

Өнімнің принтер драйвері

Printer (Принтер) қалтасында көрінбейді ....................... 224

Бағдарламалық құралын орнату барысында экранға қателік жөнінде хабар
шығарылды

........................................................................................................ 224

Өнім

«Дайын» режимінде, бірақ ештеңе басып шығарылмайды ........................... 224

Mac жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу .................................. 226

Өнім атауы өнім тізіміндегі баспа жəне факс тізімінде көрсетілмейді

. ................... 226

Принтер драйвері баспа жəне факс тізіміндегі таңдалған өнімді автоматты түрде
орнатпайды

. ....................................................................................................... 226

Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді

. ...................................................... 226

USB кабелімен жалғанған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім баспа жəне факс
тізімінде көрсетілмейді

. ....................................................................................... 227

USB қосылымын пайдаланған кезде жалпы принтер драйверін қолданасыз .......... 227

Қосымша а Жабдықтар мен қосымша керек

-жарақтар ......................................................... 229

Бөлшектерге

, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ..................................... 230

Бөлшек нөмірлері

.............................................................................................................. 231

Керек

-жарақтар ................................................................................................... 231

Баспа картридждері жəне тонер жинау құрылғысы

.............................................. 231

Кабельдер мен интерфейстер

............................................................................. 231

Техникалық қызмет көрсету жинағы

..................................................................... 232

Қосымша ə Қызмет жəне қолдау

........................................................................................ 233

Hewlett-Packard компаниясының шектеулі кепілдік туралы мəлімдемесі ............................... 234
HP компаниясының Жоғары қорғау кепілдігі: LaserJet баспа картриджіне шектеулі кепілдік
беру туралы мəлімдемесі

................................................................................................... 236

Түсті

LaserJet термобекіткіш жинағы, тонер жинау құрылғысы жəне тасымал жинағының

шектеулі кепілдік мəлімдемесі

............................................................................................ 237

Деректер баспа картриджінде сақталған

............................................................................. 238

Түпкі пайдаланушының лицензиялық келісімі

..................................................................... 239

OpenSSL ............................................................................................................................. 243
Пайдаланушының орындайтын жөндеудің кепілдік қызметі

................................................. 244

Тұтынушыларды қолдау

..................................................................................................... 245

xiv

KKWW

background image

Қосымша б Өнімнің ерекшеліктері

...................................................................................... 247

Физикалық ерекшеліктері

................................................................................................... 248

Энергияны тұтыну

, электрлік сипаттамалары жəне дыбыс бөлуі ......................................... 249

Қоршаған орта талаптарының ерекшеліктері

...................................................................... 250

Қосымша в Құқықтық ақпарат

............................................................................................ 251

FCC ережелері ................................................................................................................... 252
Өнімнің қоршаған ортаға зиянсыздығын бақылау бағдарламасы

......................................... 253

Қоршаған ортаны қорғау

..................................................................................... 253

Озон өндіру

........................................................................................................ 253

Тұтынылатын қуат

.............................................................................................. 253

Қағаз пайдалану

................................................................................................. 253

Пластмасса

........................................................................................................ 253

HP LaserJet принтерінің жабдықтары ..................................................................... 254
Қайтару жəне қайта пайдалану туралы ақпарат

................................................... 254

Америка Құрама Штаттары мен Пуэрто

-Рико ........................................ 254

Көптік қайтарылымдар

(бір картриджден көп) ......................... 254

Бір ғана картриджді қайтару

.................................................. 255

Тасымалдау

.......................................................................... 255

А

.Қ.Ш. тыс қайтарылымдар .................................................................. 255

Қағаз

.................................................................................................................. 255

Материалдық шектеулер

..................................................................................... 256

Еуропа Одағы аумағындағы жеке үйлерде тұратын пайдаланушылардың жабдық
қалдықтарын тастауы

......................................................................................... 256

Химиялық заттар

................................................................................................ 256

Материалдардың қауіпсіздігі туралы мəліметтер парағы

(MSDS) .......................... 257

Қосымша ақпарат алу үшін

.................................................................................. 257

Сəйкестік декларациясы

.................................................................................................... 258

Қауіпсіздік мəлімдемелері

.................................................................................................. 260

Лазерлік қауіпсіздік

............................................................................................. 260

Канада Сауда Министрлігінің ережелері

.............................................................. 260

Кедергілер жөніндегі жапондық ерікті бақылау кеңесінің мəлімдемесі
(Жапония) ........................................................................................................... 260
Электр сымына арналған нұсқаулар

.................................................................... 260

Электр сымы жөніндегі мəлімдеме

(Жапония) ...................................................... 261

EMC мəлімдемесі (Корея) .................................................................................... 261
Финляндия үшін лазерлік қауіпсіздік жөніндегі мəлімдеме

.................................... 261

GS мəлімдемесі (Германия) ................................................................................. 262
Заттар кестесі

(Қытай) ......................................................................................... 262

Қауіпті заттар мəлімдемесіндегі шектеулер

(Түркия) ............................................ 262

KKWW

xv

background image

Зиянды заттарға қатысты шектеулер мəлімдемесі

(Украина) ................................ 262

Индекс

.............................................................................................................................. 263

xvi

KKWW