HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Određivanje naziva za spremljeni zadatak

background image

Određivanje naziva za spremljeni zadatak

Slijedite ovaj postupak kako biste promijenili zadano ime za spremljeni zadatak.

1.

U izborniku File (Datoteka) u programu odaberite Print (Ispis).

2.

Odaberite uređaj, a zatim pritisnite gumb Svojstva ili Preference.

3.

Pritisnite karticu Job Storage (Memorija zadataka).

4.

Odaberite željeni način spremanja zadataka.

5.

Kako biste automatski generirali naziv zadatka povezan sa spremljenim dokumentom, u području

Naziv zadatka, pritisnite opciju Automatsko. Upravljački program koristi naziv datoteke

dokumenta, ako je dostupan. Ako nema naziva datoteke za dokument, upravljački program koristi

naziv softverskog programa ili vremensku oznaku za naziv zadatka.

Radi određivanja naziva zadatka, pritisnite opciju Prilagođeno i upišite naziv.

6.

Odaberite neku od opcija iz padajućeg popisa If job name exists (Ako naziv zadatka

postoji).

Odaberite opciju Use Job Name + (1-99) (Koristi spremljeni zadatak + (1 - 99))

za dodavanje broja na kraju postojećeg naziva.

Opciju Zamjena postojeće datoteke odaberite kada želite promijeniti zadatak koji već

ima taj naziv.