HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - אינדקס

background image

םינפוג

הניעט

,

Mac

54

הקיפרג

תיקסע

הספדה

151

ד

םימגד

,

םינייפאמ

2

ראוד

ינורטקלא

,

תוארתה

55

סקלפוד

)

הספדה

וד

-

תידדצ

(

תורדגה

)

Windows

(

126

וד

-

תידדצ

,

הספדה

תורדגה

)

Windows

(

126

םיקסיד

םיחישק

םינפצומ

172

תלד

תינמי

תומיסח

ריינ

190

תלד

תינמי

הנותחת

תומיסח

ריינ

194

יפד

עדימ

הספדה

וא

הגצה

164

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

167

יפד

םינותנ

לע

תוחיטב

םירמוח

)

MSDS

(

236

ףד

בצמ

םירמוחה

םילכתמה

הספדה

111

תושירד

ןפדפד

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

166

תושירד

ןפדפד

טנרטניא

תרש

טנרטניא

ץבושמ

לש

HP

166

תושירד

הרוטרפמט

230

תושירד

תוחל

230

תושירד

תכרעמ

תרש

טנרטניא

ץבושמ

לש

HP

166

243

סקדניא

HEWW

background image

ה

דוחיאה

יפוריאה

,

קוליס

לש

דויצ

שמושמ

236

תולבגה

לע

םירמוח

235

תורדגה

ילהנמ

ןקתה

43

ילהנמ

ןקתה

)

Mac

(

53

תופידע

43

,

53

תוכרע

תורדגומ

שארמ

לש

ילהנמ

ןקתה

Mac

(

58

תורדגה

החטבא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

169

תורדגה

הספדה

וד

-

תידדצ

,

יוניש

72

תורדגה

הספדה

תומאתומ

תישיא

)

Windows

(

122

תורדגה

הייסיטרכה

'

עבצ

'

61

תורדגה

ןוכסיח

175

תורדגה

ןרצי

רוזחש

183

תורדגה

תוריהמ

תורשקתהה

72

תורדגה

להנמ

ןקתה

ב

-

Macintosh

ןוסחא

תודובע

60

ריינ

לדוגב

םאתומ

תישיא

57

תורדגה

להנמ

ןקתה

לש

Macintosh

הייסיטרכה

Services

61

תורדגה

ילהנמ

םינקתה

לש

Macintosh

ינמיס

םימ

58

תורדגה

ריינ

לדוגב

םאתומ

תישיא

Macintosh

57

תורדגה

עבצ

ןונווכ

198

תורדגה

תשר

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

170

תורדגה

הרוצת

,

םימגד

2

תרדגה

הרוצת

תבותכ

IP

68

הגה

ההשהו

הריחב

)

Windows

(

148

הנגה

לע

םינותנ

םינסחואמ

החטבא

173

הספדה

לוטיב

תודובע

120

תורדגה

)

Mac

(

58

תורדגה

)

Windows

(

121

ירזיבאמ

ןוסחא

USB

153

תודובע

תונסחואמ

147

הספדה

,

תוינסחמ

בצמ

ב

-

Macintosh

61

הספדה

,

תודובע

ןוסחא

ינמז

)

Windows

(

149

ןוסחא

םיקתוע

םיינמז

)

Windows

(

149

ןוסחא

םיקתוע

םייטרפ

םיעובק

)

Windows

(

149

ןוסחא

םיקתוע

םיעובק

)

Windows

(

149

הספדה

וד

-

תידדצ

תורדגה

)

Windows

(

126

ןוויכ

תניעט

ריינה

90

הספדה

וד

-

תידדצ

)

סקלפוד

(

יבשחמב

Mac

59

הלעפה

)

יבשחמב

Mac

(

55

הספדה

שגממ

2

85

הספדה

ינשמ

םידדצה

הלעפה

)

יבשחמב

Mac

(

55

הספדה

לע

ינש

ידצ

ריינה

ןוויכ

תניעט

ריינה

90

תספדה

n-up

59

הריחב

)

Windows

(

130

תספדה

USB

הרישי

153

תספדה

טנרטניא

HP ePrint

46

,

55

תועדוה

תוארתה

ראוד

ינורטקלא

55

יגוס

184

תועדוה

האיגש

תוארתה

ראוד

ינורטקלא

55

חול

הרקבה

184

יגוס

184

הנמזה

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

214

קמ

"

םיט

רובע

215

תקזחה

תודובע

תרדגה

תויורשפא

)

Windows

(

148

תפלחה

תוינסחמ

הספדה

105

הייסיטרכה

Print

)

הספדה

(

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

168

הייסיטרכה

Services

ב

-

Macintosh

61

תרסה

הנקתהה

לש

תונכות

Mac

53

תרסה

הנקתה

לש

תנכות

Windows

45

תרסה

תונכות

Mac

53

תרסה

תנכות

Windows

45

תורעה

iii

תורעה

הרהזא

iii

תורעה

תוריהז

iii

הלעפה

/

יוביכ

,

רותיא

גתמה

6

תורהצה

תוחיטב

239

,

240

תורהצה

תוחיטב

רזייל

239

,

240

תורהצה

הניקת

תינכות

םודיקל

םירצומ

םייתודידי

הביבסל

233

תרהצה

EMC

)

האירוק

(

240

תרהצה

VCCI

-

ןפי

239

תרהצה

תוחיטב

רזייל

דנלניפ

240

תייהשה

הניש

הלעפה

176

התבשה

176

הכלשה

הפשאל

,

םויס

רוזחמ

םייחה

235

הכלשה

הפשאל

םויסב

רוזחמ

םייחה

235

המאתה

תיבטימ

לש

תוריהמ

וא

לוצינ

היגרנא

175

תמאתה

לדוג

םיכמסמ

Macintosh

57

טירפתה

Service

)

תוריש

,(

חול

הרקבה

37

הנקתה

רצומ

תותשרב

תויווק

,

Mac

51

הנכות

,

תותשרב

תויווק

69

הנכות

,

ירוביח

USB

65

תנקתה

רצומ

תותשרב

תויווק

,

Windows

68
תוארתה

ראודב

ינורטקלא

55

ז

יוהיז

יטמוטוא

לש

םיפקש

לוטמל

יליע

96

ןורכיז

לולכ

2

,

54

תואיגש

םירמוח

םילכתמ

111

תונורכיז

DIMM

החטבא

174

ח

תורבוח

הריצי

)

Windows

(

144

ירמוח

הספדה

73

םילדג

םיכמתנ

77

לדוג

םאתומ

תישיא

,

תורדגה

ב

-

Macintosh

57

הניעט

שגמב

1

83

HEWW

סקדניא

244

background image

םידומע

ןויליגל

59

דומע

ןושאר

58

ירמוח

הספדה

םידחוימ

תויחנה

74

ירמוח

הספדה

םיכמתנ

77

םירמוח

םילכתמ

הנמזה

214

הפלחה

תוינסחמ

הספדה

105

ףויז

104

רוזחמ

233

רוזחימ

104

ירפסמ

םיטירפ

215

בצמ

,

הגצה

תרזעב

תינכות

תורישה

לש

HP

54

תרצותמ

הניאש

HP

104

תואיגש

ןורכיז

111

םירמוח

םילכתמ

םיפיוזמ

104

םירמוח

םילכתמ

אלש

תרצותמ

HP

104

ירמוח

קוויש

הספדה

151

רוביח

USB

םע

Mac

50

USB

םע

Windows

65

רוביח

למשח

רותיא

7

רוביח

רישי

ןורתפ

תויעב

206

תומיסח

תוביס

185

תומיסח

ריינ

fuser

190

תלד

תינמי

190

תלד

תינמי

הנותחת

194

שגמ

1

188

שגמ

2

190

שגמ

3

194

לס

טלפ

188

רורחש

195

ט

הניעט

שגמ

1

83

שגמ

2

85

תניעט

ריינ

83

תניעט

םיצבק

,

Mac

54

םיספט

הספדה

)

Windows

(

135

י

הדיחי

ףוסיאל

רנוט

הפלחה

107

רושיי

הספדהב

וד

-

תידדצ

הרדגה

152

תואיצי

רותיא

8

תואיצי

קשממ

רותיא

7

,

8

כ

לבכ

,

USB

קמ

"

ט

215

ןוויכ

ריינ

,

תעב

הניעט

90

ןוויכ

הספדה

הריחב

,

Windows

131

ןוויכ

הספדהה

ךרואל

הריחב

,

Windows

131

ןוויכ

הספדהה

בחורל

הריחב

,

Windows

131

םילכ

ןורתפל

תויעב

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

169

ילכ

ןורתפ

תויעב

ףד

יוקינ

177

תבותכ

IP

תרדגה

הרוצת

68

תבותכ

IPv4

70

תבותכ

IPv6

71

ל

חול

םא

החטבא

174

חול

הרקבה

החטבא

174

רותיא

6

ףד

יוקינ

,

הספדה

177

תורדגה

43

,

53

תועדוה

,

יגוס

184

טירפתה

Administration

)

לוהינ

(

19

טירפתה

General Settings

)

תורדגה

תויללכ

(

19

טירפתה

Network Settings

)

תורדגה

תשר

(

29

טירפתה

Print Options

)

תויורשפא

הספדה

(

26

טירפתה

Reports

)

תוחוד

(

19

טירפתה

Service

)

תוריש

(

37

םינצחל

10

תוירונ

10

הרזע

10

טירפת

Backup/Restore

)

יוביג

/

רוזחש

(

36

טירפת

Calibrate/Cleaning

)

יוביג

/

רוזחש

(

36

טירפת

Display Settings

)

תורדגה

הגוצת

(

26

טירפת

Manage Supplies

)

לוהינ

םירמוח

םילכתמ

(

27

טירפת

Manage Trays

)

לוהינ

םישגמ

(

28

טירפת

Print Settings

)

תורדגה

הספדה

(

24

טירפת

Supplies

)

םירמוח

םילכתמ

(

16

טירפת

Trays

)

םישגמ

(

18

טירפת

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

34

טירפת

USB Firmware Upgrade

)

גורדש

החשוק

ינקתהב

USB

(

37

חול

הרקבה

,

םיטירפת

Retrieve From USB Settings

)

תורדגה

רוזחא

מ

-

USB

24

Retrieve Job From USB

)

רוזחא

הדובע

ךותמ

USB

(

14

Sign In

)

הסינכ

(

13

ןצחל

ספא

10

ןצחל

לחתה

10

םינצחל

,

חול

הרקב

רותיא

10

ןצחל

בצמ

10

ןצחל

רוצע

10

ןצחל

הניש

10

ןצחל

טירפת

10

הדיכל

157

מ

תונסחואמ

,

תודובע

תרדגה

תומש

םישמתשמ

)

Windows

(

150

הספדה

147

הריצי

)

Windows

(

146

הקיחמ

148

ןתמ

תומש

)

Windows

(

150

תלבק

העדוה

והשימשכ

סיפדמ

הדובע

)

Windows

(

150

ינייפאמ

החטבא

67

245

סקדניא

HEWW

background image

םינייפאמ

2

םינייפאמ

םייתביבס

4

שגמ

1

הספדה

וד

-

תידדצ

59

תומיסח

ריינ

188

,

190

תלוביק

82

שגמ

2

תומיסח

ריינ

194

םישגמ

רותיא

6

הריחב

)

Windows

(

126

תורדגה

Macintosh

54

הספדה

וד

-

תידדצ

59

יוהיז

יטמוטוא

לש

םיפקש

לוטמל

יליע

96

הניעט

83

ןוויכ

ריינה

90

םילולכ

2

תעיבק

הרוצת

95

תלוביק

82

שגמ

ל

-

500

תונויליג

ירמוחו

הספדה

םידבכ

םימגד

םיללוכ

2

תומכסומ

,

ךמסמ

iii

תומכסומ

ךמסמב

iii

רצומ

לוטנ

תיפסכ

235

רוזחמ

4

,

233

רוזחמ

םירמוח

םילכתמ

104

הקיחמ

תודובע

תונסחואמ

148

תקיחמ

ינותנ

הדובע

החטבא

173

תוינסחמ

תוירחא

219

רוזחימ

104

תוינסחמ

,

הספדה

ירפסמ

םיקלח

215

ירפסמ

םיטירפ

215

תוינסחמ

הספדה

ןוסחא

104

תוירחא

219

הקידב

םא

םייק

קזנ

109

הפלחה

105

רוזחמ

233

רוזחימ

104

ירפסמ

םיקלח

215

ירפסמ

םיטירפ

215

בצמ

ב

-

Macintosh

61

קמ

"

םיט

215

תרצותמ

הניאש

HP

104

יבבש

ןורכיז

221

תוינסחמ

רנוט

.

האר

תוינסחמ

הספדה

עדימ

תודוא

רצומה

1

דחוימ

,

ריינ

הספדה

)

Windows

(

137

רוזחימ

תינכות

HP

תרזחהל

ירמוח

הספדה

םילכתמ

הנגהלו

לע

הביבסה

234

םיסכמ

,

רותיא

6

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

41

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

לש

HP

41

ילהנמ

ןקתה

םיילסרבינוא

41

הריחב

201

תורדגה

43

תורדגה

)

Mac

(

58

תורדגה

)

Windows

(

121

םיכמתנ

,

)

Windows

(

40

יגוס

ריינ

80

תוכרע

תורדגומ

שארמ

)

Mac

(

58

יוניש

תורדגה

)

Mac

(

53

יוניש

תורדגה

)

Windows

(

43

יוניש

םיגוס

םילדגו

לש

ריינ

76

ילהנמ

ןקתה

)

Mac

(

תורדגה

58

יוניש

תורדגה

53

ילהנמ

ןקתה

)

Windows

(

תורדגה

121

םיכמתנ

40

יוניש

תורדגה

43

ילהנמ

ןקתה

PCL

40

םיילסרבינוא

41

ילהנמ

ןקתה

תייצלומא

PS

40

לוענמ

החטבא

רותיא

7

תכיסמ

תשר

הנשמ

70

ירפסמ

םיקלח

תוינסחמ

הספדה

215

תופטעמ

הניעט

שגמב

1

83

ןוויכ

הניעט

90

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

40

,

50

תופמ

,

הספדה

152

טרפמ

יטסוקא

229

טרפמ

למשח

229

יטרפמ

רצומה

227

םיטרפמ

227

למשח

הקיטסוקאו

229

תביבס

הלעפה

230

יטרפמ

תביבס

הלעפהה

230

בצמ

הייסיטרכה

Services

ב

-

Macintosh

61

בצמ

ןקתה

הייסיטרכה

Services

ב

-

Macintosh

61

בצמ

םירמוח

םילכתמ

,

הייסיטרכה

Services

Macintosh

61

בצמ

הניש

הלעפה

175

התבשה

175

םישקמ

,

חול

הרקב

רותיא

10

תומישמ

הספדה

119

ינשמ

םידדצה

,

הספדה

הלעפה

)

יבשחמב

Mac

(

55

גתמ

הלעפה

/

יוביכ

,

רותיא

6

נ

תוירונ

חול

הרקב

10

תירונ

'

ןכומ

'

רותיא

10

תירונ

'

םינותנ

'

רותיא

10

תירונ

'

םיש

בל

'

רותיא

10

לוהינ

תשר

70

ריינ

הריחב

199

םילדג

םיכמתנ

77

לדוג

םאתומ

תישיא

,

תורדגה

ב

-

Macintosh

57

הספדה

לע

ריינ

םיבתכמ

ספדומ

שארמ

וא

לע

םיספט

)

Windows

(

135

תומיסח

185

הניעט

83

תניעט

שגמ

3

88

ןוויכ

הניעט

90

תוכירכ

,

שומיש

יגוסב

ריינ

םינוש

140

םיגוס

םיכמתנ

80

םידומע

ןויליגל

59

דומע

ןושאר

58

דומע

ןושאר

ןורחאו

,

שומיש

יגוסב

ריינ

םינוש

140

ריינ

,

הנמזה

214

ריינ

קירבמ

,

ךמתנ

151

HEWW

סקדניא

246

background image

ריינ

ספדומ

שארמ

הספדה

)

Windows

(

135

ריינ

דחוימ

הספדה

)

Windows

(

137

תויחנה

74

ריינ

םיבתכמ

הספדה

)

Windows

(

135

ריינ

חישק

152

יוקינ

רצומ

177

לולסמ

ריינה

177

,

200

ס

הביבס

,

םיטרפמ

230

יגוס

ריינ

הריחב

126

יוניש

76

גוס

ריינ

יוניש

197

תוללוס

תולולכ

235

סוטטס

תועדוה

,

יגוס

184

תינכות

תוריש

לש

HP

,

Mac

54

ינמיס

םימ

58

הפסוה

)

Windows

(

144

םילס

,

טלפ

תלוביק

82

ילס

טלפ

רותיא

6

לס

טלפ

רותיא

6

תומיסח

ריינ

188

לס

טלפ

יטרדנטס

רותיא

6

לגרס

,

םימגפ

םירזוח

110

ע

תודובע

תורדגה

Macintosh

55

תודובע

,

ןוסחא

תרדגה

תויורשפא

)

Windows

(

148

םיבצמה

םינימזה

146

תודובע

,

הקזחה

תרדגה

תויורשפא

)

Windows

(

148

תודובע

הספדה

ןוסחא

ינמז

)

Windows

(

149

ןוסחא

םיקתוע

םיינמז

)

Windows

(

149

ןוסחא

םיקתוע

םייטרפ

םיעובק

)

Windows

(

149

ןוסחא

םיקתוע

םיעובק

)

Windows

(

149

תודובע

הספדה

תונסחואמ

החטבא

173

הריצי

)

Windows

(

146

תודובע

הספדה

תויטרפ

ןוסחא

תותימצל

)

Windows

(

149

תודובע

הקתעה

הריהמ

ןוסחא

)

Windows

(

149

תודובע

תונסחואמ

תרדגה

תומש

םישמתשמ

)

Windows

(

150

הספדה

147

הקיחמ

148

ןויצ

תומש

)

Windows

(

150

תלבק

העדוה

והשימשכ

סיפדמ

הדובע

)

Windows

(

150

תודובע

תויטרפ

ןוסחא

ינמז

Windows

(

149

תדובע

הספדה

לוטיב

57

תופידע

,

תורדגה

43

,

53

םיקתוע

יוניש

רפסמ

)

ב

-

Windows

(

122

הרזע

תויורשפא

הספדה

)

Windows

(

121

הרזע

,

חול

הרקבה

10

הרזע

תנווקמ

,

חול

הרקבה

10

הרזע

תימצע

השיג

180

דומע

ןורחא

הספדה

לע

ריינ

הנוש

)

Windows

(

140

ידומע

הכירכ

הספדה

לע

ריינ

הנוש

)

Windows

(

140

םידומע

ןויליגל

59

הריחב

)

Windows

(

130

םידומע

םיבורמ

ןויליגל

59

הספדה

)

Windows

(

130

דומע

ןושאר

הספדה

לע

ריינ

הנוש

)

Windows

(

140

שמתשה

ריינב

הנוש

58

דומע

רעש

הספדה

)

Mac

(

58

תיקסע

,

הקיפרג

הספדה

151

תוצע

iii

תריצע

תודובע

הספדה

120

תוכרע

תורדגומ

שארמ

)

Mac

(

58

פ

םימגפ

,

םירזוח

110

םימגפ

םינשנ

,

ןורתפ

תויעב

110

םילוקוטורפ

,

תשר

66

תחיתפ

ילהנמ

תספדמ

)

Windows

(

121

ןורתפ

תויעב

תספדהב

USB

הרישי

204

ןורתפ

תויעב

ןיא

הבוגת

203

תויעב

ב

-

Mac

210

תויעב

ב

-

Windows

208

תויעב

תספדהב

USB

הרישי

204

תויעב

תנזהב

ריינ

185

תויעב

רוביח

רישי

206

תויעב

תשר

206

תועדוה

,

יגוס

184

תועדוה

חול

הרקבה

184

תוארתה

ראוד

ינורטקלא

55

תומיסח

185

םימגפ

םירזוח

110

הבוגת

תיטיא

203

צ

עבצ

רופא

ילרטיינ

158

תויורשפא

ינוג

םייניב

158

תרקב

הצק

157

הספדה

ינוגב

רופא

Windows

(

135

תספדה

תואמגוד

עבצ

160

המאתה

רפסל

תואמגוד

160

תמאתה

Pantone

®

161

ןונווכ

156

ספדומ

תמועל

גצומ

160

לוהינ

155

שומיש

155

םיעבצ

המאתה

160

ק

יצבוק

PPD

)

PostScript Printer

Description

(

םילולכ

54

247

סקדניא

HEWW

background image

יצבוק

רואית

לש

תספדמ

PostScript

(PPD

(

םילולכ

54

החשוק

ןוכדע

,

Mac

54

ירוציק

ךרד

)

Windows

(

תריצי

123

שומיש

122

תוירושיק

ןורתפ

תויעב

206

ר

היצולוזר

הריחב

)

Windows

(

126

ןוישיר

,

הנכות

222

תמישר

םירושיק

םירחא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

170

תשר

תורדגה

,

הגצה

70

תורדגה

,

יוניש

70

המסיס

,

הרדגה

70

המסיס

,

יוניש

70

תותשר

HP Web Jetadmin

171

החטבא

67

תרדגה

הרוצת

66

תבותכ

IPv4

70

תבותכ

IPv6

71

תכיסמ

תשר

הנשמ

70

םילוקוטורפ

םיכמתנ

66

רעש

תרירב

לדחמ

70

יתרש

הספדה

םילולכ

2

תותשר

,

תויווק

תנקתה

רצומ

,

Mac

51

תנקתה

רצומ

,

Windows

68

ש

בבש

ןורכיז

,

תינסחמ

הספדה

רואית

221

תואיגש

הנכות

208

רוזחש

תורדגה

ןרצי

183

יוניש

לדוג

םיכמסמ

Macintosh

57

יוניש

לדוג

לש

םיכמסמ

Windows

142

יוניש

הנק

הדימ

לש

םיכמסמ

Windows

142

תוריש

תוחוקלה

לש

HP

226

םיטלש

,

הספדה

152

תומש

םישמתשמ

הרדגה

תודובעב

תונסחואמ

)

Windows

(

150

תומש

תודובע

ןויצ

)

Windows

(

150

תרימש

תודובע

םיבצמה

םינימזה

146

רעש

,

תרדגה

תרירב

לדחמ

70

רעש

תרירב

לדחמ

,

הרדגה

70

םיפקש

הספדה

)

Windows

(

137

תרש

טנרטניא

ץבושמ

)

EWS

(

רוביח

תשר

166

תרש

טנרטניא

ץבושמ

)

EWS

(

תאצקה

תואמסיס

172

תרש

טנרטניא

ץבושמ

)

EWS

(

לש

HP

רוביח

תשר

166

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

46

HP Web Services

169

יפד

עדימ

167

םילכ

ןורתפל

תויעב

169

תמישר

םירושיק

םירחא

170

הרוצת

תיללכ

167

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

תורדגה

החטבא

169

תורדגה

תשר

170

הייסיטרכה

Print

)

הספדה

(

168

תרש

הספדה

קמ

"

ט

215

תרש

הספדה

HP Jetdirect

םימגד

םיללוכ

2

תרש

הספדה

Jetdirect

םימגד

םיללוכ

2

קמ

"

ט

215

ת

תויוות

הספדה

)

Windows

(

137

הנכות

HP Web Jetadmin

46

Mac

54

תויעב

208

תורדגה

43

,

53

םכסה

ןוישיר

הנכות

222

תרסה

הנקתהה

ב

-

Windows

45

תרסה

הנקתה

ב

-

Mac

53

הנקתה

,

תותשרב

תויווק

69

הנקתה

,

םירוביח

65

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

40

,

50

תרש

טנרטניא

ץבושמ

46

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

54

הנכות

ל

-

HP-UX

47

הנכות

ל

-

Linux

47

הנכות

ל

-

SAPx

47

הנכות

ל

-

Solaris

47

הנכות

ל

-

UNIX

47

תינכות

Environmental Product

Stewardship Program

)

תינכותה

םודיקל

םירצומ

םייתודידי

הביבסל

(

233

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

54

תינכות

תוריש

לש

HP

54

ןומזת

הניש

הלעפה

176

התבשה

176

תונוכת

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

166

תונוכת

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

)

EWS

(

166

הכימת

תנווקמ

226

הכימת

תינכט

תנווקמ

226

הכימת

תנווקמ

226

תכימת

תוחוקל

תנווקמ

226

טירפת

Administration

)

לוהינ

,(

חול

הרקבה

19

טירפת

Backup/Restore

)

יוביג

/

רוזחש

,(

חול

הרקבה

36

טירפת

Calibrate/Cleaning

)

יוביג

/

רוזחש

,(

חול

הרקבה

36

טירפת

Display Settings

)

תורדגה

הגוצת

,(

חול

הרקבה

26

טירפת

General Settings

)

תורדגה

תויללכ

,(

חול

הרקבה

19

טירפת

Manage Supplies

)

לוהינ

םירמוח

םילכתמ

,(

חול

הרקבה

27

טירפת

Network Settings

)

תורדגה

תשר

,(

חול

הרקבה

29

טירפת

Print Options

)

תויורשפא

הספדה

,(

חול

הרקבה

26

טירפת

Print Settings

)

תורדגה

הספדה

,(

חול

הרקבה

24

טירפת

Reports

)

תוחוד

,(

חול

הרקבה

19

HEWW

סקדניא

248

background image

טירפת

Retrieve From USB Settings

)

תורדגה

רוזחא

מ

-

USB

(

24

טירפת

Retrieve Job From

USB

)

רוזחא

הדובע

ךותמ

USB

(

14

טירפת

Sign In

)

הסינכ

(

13

טירפת

Supplies

)

םירמוח

םילכתמ

,(

חול

הרקבה

16

טירפת

Trays

)

םישגמ

,(

חול

הרקבה

18

,

28

טירפת

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

,(

חול

הרקבה

34

טירפת

USB Firmware Upgrade

)

גורדש

החשוק

ינקתהב

USB

,(

חול

הרקבה

37

טירפת

רוזחא

הדובע

ןורכיזמ

ןקתהה

15

יטירפת

חול

הרקבה

רוזחא

הדובע

ןורכיזמ

ןקתהה

15

םיטירפת

,

חול

הרקבה

Administration

)

לוהינ

(

19

Backup/Restore

)

יוביג

/

רוזחש

(

36

Calibrate/Cleaning

)

יוביג

/

רוזחש

(

36

Display Settings

)

תורדגה

הגוצת

(

26

General Settings

)

תורדגה

תויללכ

(

19

Manage Supplies

)

לוהינ

םירמוח

םילכתמ

(

27

Manage Trays

)

לוהינ

םישגמ

(

28

Network Settings

)

תורדגה

תשר

(

29

Print Options

)

תויורשפא

הספדה

(

26
Print Settings

)

תורדגה

הספדה

(

24

Reports

)

תוחוד

(

19

Retrieve From USB Settings

)

תורדגה

רוזחא

מ

-

USB

(

24

Retrieve Job From USB

)

רוזחא

הדובע

ךותמ

USB

(

14

Sign In

)

הסינכ

(

13

Supplies

)

םירמוח

םילכתמ

(

16

Trays

)

םישגמ

(

18

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

34

USB Firmware Upgrade

)

גורדש

החשוק

ינקתהב

USB

(

37

רוזחא

הדובע

ןורכיזמ

ןקתהה

15

תוריש

37

תגוצת

הקיפרג

טסקטו

,

חול

הרקבה

10

הרוצת

תיללכ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

167

תרוצת

USB

,

Mac

50

תרוצת

USB

,

Windows

65

תונקת

DOC

תוידנק

239

A

AirPrint

56

B

Bonjour

יוהיז

166

E

Explorer

,

תואסרג

תוכמתנ

תרש

טנרטניא

ץבושמ

לש

HP

166

F

fuser

תומיסח

ריינ

190

H

HP Easy Color

התבשה

159

שומיש

159

HP ePrint

רואית

46

,

55

HP ePrint

,

שומיש

134

HP Tough Paper

)

ריינ

HP Tough

(

152

HP Utility

,

Mac

54

HP Web Jetadmin

46

,

171

HP Web Services

הלעפה

169

HP Web Services

)

יתוריש

טנרטניא

לש

HP

,(

הלעפה

134

I

Internet Explorer

,

תואסרג

תוכמתנ

תרש

טנרטניא

ץבושמ

166

IPsec

172

J

Jetadmin, HP Web

46

,

171

M

Mac

תויעב

,

ןורתפ

תויעב

210

תורדגה

ילהנמ

ןקתה

53

,

58

רסה

הנכות

53

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

50

יוניש

םיגוס

םילדגו

לש

ריינ

57

הנכות

54

Macintosh

יוניש

לדוג

םיכמסמ

57

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

54

הכימת

226

N

Netscape Navigator

,

תואסרג

תוכמתנ

תרש

טנרטניא

ץבושמ

166

S

Sleep Schedule

)

ןומזת

בצמ

הניש

(

הרדגה

176

T

TCP/IP

הרדגה

תינדי

לש

תרוצת

םירטמרפ

ב

-

IPv4

70

הרדגה

תינדי

לש

תרוצת

םירטמרפ

ב

-

IPv6

71

W

Windows

תורדגה

להנמ

ןקתה

43

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

41

ילהנמ

ןקתה

םיכמתנ

40

תוכרעמ

הלעפה

תוכמתנ

40

249

סקדניא

HEWW

background image

HEWW

סקדניא

250

background image
background image

*CF079-90913*

*CF079-90913*

CF079-90913