עזרה HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

M551n

M551xh

M551dn

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

ךירדמ

שמתשמל

background image

תויוכז

םירצוי

ןוישירו

©

2011

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

לופכש

,

המאתה

וא

םוגרת

אלל

האשרה

שארמ

בתכבו

םירוסא

,

אלא

יפכ

ריתמש

תאז

קוחה

ןיינעל

תויוכז

םירצוי

.

עדימה

לולכה

ךמסמב

הז

ףופכ

םייונישל

אלל

העדוה

שארמ

.

יבתכ

תוירחאה

םידיחיה

רובע

םירצומה

םיתורישהו

לש

HP

םיניוצמ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

תוולנה

לכל

רצומ

תורישו

.

ןיא

שרפל

רבד

ךמסמב

הז

תוירחאכ

תפסונ

.

HP

אל

אשית

תוירחאב

תואיגשל

תוינכט

וא

תויועט

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

קמ

"

ט

:

CF079-90913

Edition 2, 9/2011

רוכזא

םינמיס

םיירחסמ

Adobe

®

,

Adobe Photoshop

®

,

Acrobat

®

,

ו

-

PostScript

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe

Systems Incorporated

.

Corel®

אוה

ןמיס

ירחסמ

וא

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

Corel Corporation

וא

לש

Corel Corporation

Limited

.

Intel® Core™

אוה

ןמיס

רחסמ

לש

Intel

Corporation

הראב

"

ב

תונידמבו

/

םירוזא

םירחא

.

Java™

אוה

ןמיס

ירחסמ

לש

Sun Microsystems,

Inc.

הראב

"

ב

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows XP®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Microsoft

Corporation

הראב

"

ב

.

UNIX

®

אוה

ןמיס

ירחסמ

םושר

לש

The Open

Group

.

ENERGY STAR

®

למסהו

לש

ENERGY STAR

®

םה

םינמיס

םימושר

לש

הרא

"

ב

.

background image

תומכסומ

תושמשמה

ךירדמב

הז

הצע

:

תוצעה

תוקפסמ

םיזמר

וא

ירוציק

ךרד

םיליעומ

.

הרעה

:

תורעהה

תוקפסמ

םיטרפ

םיבושח

תרבסהל

ןויער

םיוסמ

וא

עוציבל

המישמ

יהשלכ

.

תוריהז

:

ינמיס

'

תוריהז

'

םישמשמ

ןויצל

םיכילה

ךילעש

עצבל

ידכ

עונמל

ןדבוא

םינותנ

וא

קזנ

רצומל

.

הרהזא

!

תורהזא

תובסמ

תא

תמושת

ךבל

םיכילהל

םייפיצפס

שיש

עצבל

ידכ

עונמל

העיצפ

,

ןדבוא

יפורטסטק

לש

םינותנ

וא

קזנ

בחרנ

רצומל

.

iii

תומכסומ

תושמשמה

ךירדמב

הז

HEWW

background image

HEWW

iv

background image

ןכות

םיניינעה

1

עדימ

יסיסב

תודוא

רצומה

......................................................................................................................................

1

האוושה

ןיב

םירצומ

...................................................................................................................................

2

םינייפאמ

םייתביבס

...................................................................................................................................

4

ינייפאמ

תושיגנ

.........................................................................................................................................

5

יטבמ

רצומה

............................................................................................................................................

6

טבמ

םינפלמ

לע

רצומה

.............................................................................................................

6

טבמ

רוחאמ

לע

רצומה

..............................................................................................................

7

תואיצי

קשממ

..........................................................................................................................

8

םוקימ

לש

רפסמה

ירודיסה

רפסמו

םגדה

......................................................................................

8

2

יטירפת

חול

הרקבה

..............................................................................................................................................

9

ראתימה

לש

חול

הרקבה

..........................................................................................................................

10

הרזע

לש

חול

הרקבה

..............................................................................................................

10

יטירפת

חול

הרקבה

.................................................................................................................................

12

טירפתה

Sign In

)

הסינכ

(

........................................................................................................................

13

טירפתה

Retrieve Job From USB

)

רוזחא

הדובע

ךותמ

USB

(

...................................................................

14

טירפתה

Retrieve Job From Device Memory

)

רוזחא

הדובע

ןורכיזמ

ןקתהה

(

.............................................

15

טירפתה

Supplies

)

םירמוח

םילכתמ

(

........................................................................................................

16

טירפתה

Trays

)

םישגמ

(

..........................................................................................................................

18

טירפתה

Administration

)

לוהינ

(

..............................................................................................................

19

טירפתה

Reports

)

תוחוד

(

......................................................................................................

19

טירפתה

General Settings

)

תורדגה

תויללכ

(

............................................................................

19

טירפתה

Retrieve From USB Settings

)

רוזחא

תורדגהמ

USB

(

................................................

24

טירפת

Print Settings

)

תורדגה

הספדה

(

יללכ

...........................................................................

24

טירפתה

Default Print Options

)

תויורשפא

תרירב

לדחמ

הספדהל

(

.............................................

26

טירפתה

Display Settings

)

תורדגה

הגוצת

(

.............................................................................

26

טירפתה

Manage Supplies

)

לוהינ

םירמוח

םילכתמ

(

..................................................................

27

טירפתה

Manage Trays

)

לוהינ

םישגמ

(

...................................................................................

28

טירפתה

Network Settings

)

תורדגה

תשר

(

..............................................................................

29

טירפתה

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

.................................................................................................

34

טירפתה

Device Maintenance

)

תקוזחת

ןקתה

(

........................................................................................

36

v

HEWW

background image

טירפתה

Backup/Restore

)

יוביג

/

רוזחש

(

..................................................................................

36

טירפתה

Calibrate/Cleaning

)

לויכ

/

יוקינ

(

.................................................................................

36

טירפתה

USB Firmware Upgrade

)

גורדש

תחשוק

USB

(

.........................................................

37

טירפתה

תוריש

.....................................................................................................................

37

3

תונכות

רובע

Windows

.....................................................................................................................................

39

תוכרעמ

הלעפה

ילהנמו

ןקתה

תספדמ

םיכמתנ

רובע

Windows

.....................................................................

40

רחב

תא

להנמ

תספדמה

םיאתמה

ל

-

Windows

...........................................................................................

41

להנמ

הספדה

ילסרבינוא

לש

HP (UPD)

....................................................................................

41

UPD

-

יבצמ

הנקתה

..............................................................................................

42

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

ב

-

Windows

..................................................................................................

43

תורדגה

תופידע

הספדה

ב

-

Windows

........................................................................................

43

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

........................................................

43

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................................

43

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

..............................................................................................

44

תרסה

תספדמה

מ

-

Windows

...................................................................................................................

45

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

ל

-

Windows

..........................................................................................................

46

HP Web Jetadmin

..............................................................................................................

46

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

..............................................................................................

46

HP ePrint

...........................................................................................................................

46

הנכות

תוכרעמל

הלעפה

תורחא

.................................................................................................................

47

4

שומיש

רצומב

םע

Mac

.......................................................................................................................................

49

תונכות

יבשחמל

Mac

..............................................................................................................................

50

תוכרעמ

הלעפה

ילהנמו

תספדמ

םיכמתנ

רובע

Mac

.....................................................................

50

תנקתה

תונכות

תוכרעמל

הלעפה

לש

Mac

.................................................................................

50

תנקתה

תונכות

יבשחמל

Mac

םירבוחמה

תורישי

רצומל

...............................................

50

תנקתה

תונכות

יבשחמל

Mac

תשרב

תיווק

................................................................

51

תרדגה

הרוצתה

לש

תבותכ

ה

-

IP

.............................................................

51

תנקתה

הנכותה

....................................................................................

52

תרסה

להנמ

תספדמה

תוכרעממ

הלעפה

Mac

............................................................................

53

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

ב

-

Mac

.........................................................................................

53

תורדגה

תופידע

הספדה

ב

-

Mac

...............................................................................

53

יוניש

תורדגהה

יבגל

לכ

תודובע

הספדהה

דע

תריגסל

הנכותה

.......................................

53

יוניש

תורדגה

תרירב

לדחמה

רובע

לכ

תודובע

הספדהה

................................................

53

יוניש

תורדגה

הרוצתה

לש

רצומה

.............................................................................

54

הנכות

יבשחמל

Mac

..............................................................................................................

54

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

רובע

Mac

...........................................................

54

תחיתפ

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

...............................................

54

ינייפאמ

תינכות

תורישה

HP Printer Utility

..............................................

54

תוינכות

תוריש

תוכמתנ

רובע

Mac

............................................................................................

55

HEWW

vi

background image

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.............................................................................

55

HP ePrint

...........................................................................................................

55

AirPrint

..............................................................................................................

56

תומישמ

הספדה

תויסיסב

ב

-

Mac

..............................................................................................................

57

לוטיב

תדובע

הספדה

יבשחמב

Mac

..........................................................................................

57

יוניש

לדוגה

גוסהו

לש

ריינה

םע

Mac

.........................................................................................

57

תמאתה

לדוג

םיכמסמ

וא

הספדה

לע

ריינ

לדוגב

םאתומ

תישיא

יבשחמב

Mac

..................................

57

הריצי

הלעפהו

לש

תוכרע

תורדגומ

שארמ

הספדה

ב

-

Mac

.............................................................

58

תספדה

דומע

רעש

ב

-

Mac

......................................................................................................

58

שומיש

ינמיסב

םימ

ב

-

Mac

......................................................................................................

58

תספדה

רפסמ

םידומע

לע

ןויליג

ריינ

דחא

ב

-

Mac

.........................................................................

59

הספדה

וד

-

תידדצ

)

סקלפוד

(

ב

-

Mac

..........................................................................................

59

ןוסחא

תודובע

ב

-

Mac

.............................................................................................................

60

תרדגה

תויורשפא

עבצה

ב

-

Mac

...............................................................................................

61

שומיש

טירפתב

Services

)

םיתוריש

(

ב

-

Mac

.............................................................................

61

ןורתפ

תויעב

תכרעמב

Mac

......................................................................................................................

62

5

רוביח

רצומה

ל

-

Windows

..................................................................................................................................

63

בתכ

-

רותיו

לש

ףותיש

תוספדמ

..................................................................................................................

64

תורבחתה

תרזעב

USB

...........................................................................................................................

65

הנקתה

רוטילקתמ

..................................................................................................................

65

רוביח

תשרל

םע

Windows

......................................................................................................................

66

ילוקוטורפ

תשר

םיכמתנ

...........................................................................................................

66

תנקתה

רצומה

תשרב

תיווק

םע

Windows

.................................................................................

68

תרדגה

הרוצתה

לש

תבותכ

ה

-

IP

..............................................................................

68

תנקתה

הנכותה

.....................................................................................................

69

תעיבק

תורדגה

תשר

םע

Windows

..........................................................................................

70

הגצה

וא

יוניש

לש

תורדגה

תשרה

.............................................................................

70

הרדגה

וא

יוניש

לש

תמסיס

תשרה

............................................................................

70

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

TCP/IP IPv4

חולמ

הרקבה

................................................

70

הרדגה

תינדי

לש

ירטמרפ

IPv6 TCP/IP

חולמ

הרקבה

................................................

71

תוריהמ

תורשקתהה

תורדגהו

הספדה

וד

-

תידדצ

..........................................................

72

6

ריינ

ירמוחו

הספדה

.............................................................................................................................................

73

תנבה

שומישה

ריינב

................................................................................................................................

74

תויחנה

שומישל

ריינב

דחוימ

.....................................................................................................

74

יוניש

להנמ

תספדמה

ךכ

םיאתיש

לדוגל

ריינה

וגוסלו

ב

-

Windows

...................................................................

76

ילדוג

ריינ

םיכמתנ

...................................................................................................................................

77

יגוס

ריינ

םיכמתנ

....................................................................................................................................

80

תלוביק

םישגמה

םילסהו

...........................................................................................................................

82

תניעט

ריינ

םישגמב

.................................................................................................................................

83

vii

HEWW

background image

תניעט

שגמ

1

........................................................................................................................

83

הספדה

תופטעמ

....................................................................................................

84

ןעט

תא

שגמ

2

......................................................................................................................

85

ןעט

תא

שגמה

ילנויצפואה

ל

-

500

תונויליג

ירמוחלו

הספדה

םידבכ

)

שגמ

3

(

......................................

86

ןעט

שגמב

3

ריינ

לדוגב

ליגר

...................................................................................

87

ןעט

תא

שגמ

3

ריינב

לדוגב

םאתומ

תישיא

.................................................................

88

ןוויכ

ריינה

ךרוצל

תניעט

םישגמה

...............................................................................................

90

שגמ

1

.................................................................................................................

91

שגמ

2

וא

שגמ

3

ילנויצפואה

....................................................................................

93

תעיבק

הרוצת

לש

םישגמ

.........................................................................................................................

95

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

תעב

תניעט

ריינ

.....................................................................................

95

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

ךכ

םיאתיש

תורדגהל

תדובע

הספדה

.........................................................

95

תעיבק

הרוצת

לש

שגמ

חולמ

הרקבה

.........................................................................................

95

יוהיז

יטמוטוא

לש

םיפקש

לוטמל

יליע

)

בצמ

יוהיז

יטמוטוא

(

............................................................

96

תורדגה

השיח

תיטמוטוא

.........................................................................................

96

תריחב

ריינה

יפל

רוקמ

,

גוס

וא

לדוג

...........................................................................................

96

רוקמ

...................................................................................................................

96

גוס

לדוגו

..............................................................................................................

96

7

תוינסחמ

הספדה

,

הדיחי

ףוסיאל

רנוט

םירמוחו

םילכתמ

םירחא

...............................................................................

99

בתכ

-

רותיו

לש

ףותיש

תוספדמ

................................................................................................................

100

עדימ

לע

םירמוח

םילכתמ

.......................................................................................................................

101

טבמ

לע

םירמוח

םילכתמ

........................................................................................................................

102

טבמ

לע

תינסחמ

הספדהה

.....................................................................................................

102

לוהינ

תוינסחמ

הספדה

...........................................................................................................................

103

יוניש

תורדגה

רובע

תוינסחמ

הספדה

.......................................................................................

103

הספדה

רשאכ

תינסחמ

הספדה

תברקתמ

ףוסל

הייח

םירעושמה

..................................

103

לעפה

וא

תבשה

תא

תויורשפאה

לש

Very Low Settings

)

תורדגה

סלפמ

ךומנ

דואמ

(

חולב

הרקבה

..............................................................................................................

103

ןוסחא

רוזחימו

לש

םירמוח

םילכתמ

..........................................................................................

104

רוזחימ

םירמוחה

םילכתמה

....................................................................................

104

ןוסחא

תוינסחמ

הספדה

........................................................................................

104

תוינידמ

HP

יבגל

תוינסחמ

הספדה

ןניאש

תרצותמ

HP

..............................................

104

רתא

טנרטניאה

לש

HP

המחלמל

םיפויזב

.................................................................................

104

תוארוה

הפלחה

....................................................................................................................................

105

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

.....................................................................................................

105

תפלחה

הדיחיה

ףוסיאל

רנוט

..................................................................................................

107

ןורתפ

תויעב

םירמוחב

םילכתמ

................................................................................................................

109

תקידב

תוינסחמ

הספדהה

......................................................................................................

109

הקידב

םא

םייק

קזנ

תינסחמב

הספדהה

...................................................................

109

םימגפ

םירזוח

.....................................................................................................

110

HEWW

viii

background image

תספדה

ףד

'

בצמ

םירמוחה

םילכתמה

'

......................................................................

111

שוריפ

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

רובע

םירמוח

םילכתמ

...............................................................

111

10.XX.YY Supply memory error

)

האיגש

ןורכיזב

רמוחה

הלכתמה

(

........................

111

Black cartridge low

)

סלפמ

ךומנ

תינסחמב

רנוטה

רוחשה

(

......................................

112

Black cartridge very low

)

סלפמ

ךומנ

דואמ

תינסחמב

רנוטה

רוחשה

(

......................

112

Cyan cartridge low

)

סלפמ

ךומנ

תינסחמב

רנוט

ןאיצה

(

..........................................

112

Cyan cartridge very low

)

סלפמ

ךומנ

דואמ

תינסחמב

רנוט

ןאיצה

(

...........................

112

Fuser kit low

)

תכרע

Fuser

היולב

(

......................................................................

113

Fuser kit very low

)

תכרע

Fuser

היולב

דואמ

(

......................................................

113

Incompatible color> cartridge

)

תינסחמ

>

עבצ

<

אל

המיאתמ

(

...............................

113

Incompatible fuser

)

Fuser

אל

םיאתמ

(

...............................................................

113

Magenta cartridge low

)

סלפמ

ךומנ

תינסחמב

רנוט

הטנגמה

(

.................................

114

Magenta cartridge very low

)

סלפמ

ךומנ

דואמ

תינסחמב

רנוט

הטנגמה

(

.................

114

Replace <color> cartridge

)

ףלחה

תינסחמ

>

עבצ

<

(

.............................................

114

Replace fuser kit

)

ףלחה

תא

תכרע

ה

-

Fuser

(

......................................................

115

Replace Supplies

)

תפלחה

םירמוח

םילכתמ

(

........................................................

115

Replace toner collection unit

)

ףלחה

תא

הדיחיה

ףוסיאל

רנוט

(

.............................

115

Replace toner collection unit

)

ףלחה

תא

הדיחיה

ףוסיאל

רנוט

(

.............................

116

Supplies in wrong position

)

םירמוח

םילכתמ

םוקימב

יוגש

(

...................................

116

Supplies low

)

סלפמ

ךומנ

םירמוחב

םילכתמה

(

.......................................................

116

Supplies very low

)

סלפמ

ךומנ

דואמ

םירמוחב

םילכתמה

(

.......................................

117

Toner Collection Unit Almost Full

)

הדיחיה

ףוסיאל

רנוט

טעמכ

האלמ

(

...................

117

Unsupported supply installed

)

םינקתומ

םירמוח

םילכתמ

םניאש

םיכמתנ

(

...............

117

Used supply in use

)

ןקתומ

רמוח

הלכתמ

שמושמ

(

................................................

117

Wrong cartridge in <color> slot

)

תינסחמ

היוגש

ץירחב

>

עבצ

<

(

............................

117

Yellow cartridge low

)

סלפמ

ךומנ

תינסחמב

רנוטה

בוהצה

(

.....................................

118

Yellow cartridge very low

)

סלפמ

ךומנ

דואמ

תינסחמב

רנוטה

בוהצה

(

.....................

118

8

תומישמ

הספדה

...............................................................................................................................................

119

לוטיב

תדובע

הספדה

ב

-

Windows

..........................................................................................................

120

תומישמ

הספדה

תויסיסב

ב

-

Windows

....................................................................................................

121

תחיתפ

להנמ

תספדמה

ב

-

Windows

.......................................................................................

121

תלבק

הרזע

יבגל

תויורשפא

הספדה

ב

-

Windows

.....................................................................

121

יוניש

רפסמ

םיקתועה

ב

-

Windows

.........................................................................................

122

תרימש

תורדגה

הספדה

תומאתומ

תישיא

ךרוצל

שומיש

רזוח

ב

-

Windows

....................................

122

שומיש

רוציקב

ךרד

הספדהל

ב

-

Windows

...............................................................

122

תריצי

ירוציק

ךרד

הספדהל

....................................................................................

123

רופיש

תוכיא

הספדהה

ב

-

Windows

........................................................................................

125

תריחב

לדוג

ףדה

ב

-

Windows

...............................................................................

125

תריחב

לדוג

ףד

םאתומ

תישיא

ב

-

Windows

.............................................................

126

תריחב

גוס

ריינה

ב

-

Windows

...............................................................................

126

ix

HEWW

background image

תריחב

שגמ

ריינה

ב

-

Windows

.............................................................................

126

תריחב

היצולוזרה

הספדהל

....................................................................................

126

הספדה

ינשמ

ידצ

ףדה

)

סקלפוד

(

ב

-

Windows

..........................................................................

126

הספדה

תינדי

ינשמ

ידצ

ףדה

ב

-

Windows

...............................................................

127

הספדה

תיטמוטוא

ינשמ

ידצ

ףדה

ב

-

Windows

.........................................................

128

תספדה

םידומע

םיבורמ

ןויליגב

ב

-

Windows

............................................................................

130

תריחב

ןוויכ

הספדהה

ב

-

Windows

.........................................................................................

131

תרדגה

תויורשפא

עבצ

ב

-

Windows

........................................................................................

133

שומיש

ב

-

HP ePrint

.............................................................................................................................

134

תומישמ

הספדה

תופסונ

ב

-

Windows

......................................................................................................

135

תספדה

טסקט

ינועבצ

רוחשב

-

ןבל

)

ינוג

רופא

(

ב

-

Windows

.........................................................

135

הספדה

לע

ריינ

םיבתכמ

ספדומ

שארמ

וא

לע

םיספט

ב

-

Windows

...............................................

135

הספדה

לע

ריינ

דחוימ

,

תויוות

וא

םיפקש

תכרעמב

Windows

......................................................

137

תספדה

דומעה

ןושארה

וא

ןורחאה

לע

ריינ

הנוש

ב

-

Windows

.....................................................

140

יוניש

לדוג

לש

ךמסמ

ךכ

םיאתיש

לדוגל

דומעה

תכרעמב

Windows

..............................................

142

תפסוה

ןמיס

םימ

ךמסמל

ב

-

Windows

.....................................................................................

144

תריצי

תרבוח

ב

-

Windows

....................................................................................................

144

שומיש

ינייפאמב

ןוסחא

תודובע

Windows

...............................................................................

146

תריצי

תדובע

הספדה

תנסחואמ

Windows

..............................................................

146

תספדה

הדובע

הנסחואש

......................................................................................

147

תקיחמ

הדובע

תנסחואמ

.......................................................................................

148

תרדגה

תויורשפא

ןוסחא

תודובע

ב

-

Windows

..........................................................

148

תספדה

קתוע

דחא

ההגהל

ינפל

תספדה

לכ

םיקתועה

................................

148

ןוסחא

ינמז

לש

הדובע

תישיא

רצומב

התספדהו

דעומב

רחואמ

רתוי

..............

149

ןוסחא

הדובע

רצומב

............................................................................

149

ןוסחא

הדובע

רצומב

תותימצל

...............................................................

149

תכיפה

הדובע

הנסחואש

תותימצל

תיטרפל

ידכ

אלש

ןתינ

היהי

הסיפדהל

אלל

PIN

.

.................................................................................................

149

תלבק

העדוה

והשימשכ

סיפדמ

הדובע

תנסחואמ

.

......................................

150

הרדגה

לש

םש

שמתשמה

רובע

הדובע

תנסחואמ

.

....................................

150

ןתמ

םש

הדובעל

תנסחואמ

.

..................................................................

150

תספדה

תודובע

תודחוימ

ב

-

Windows

.....................................................................................

151

תספדה

הקיפרג

תיקסע

וא

ירמוח

קוויש

....................................................................

151

שומיש

ריינב

קירבמ

ךמתנ

.....................................................................

151

תרדגה

רושייה

הספדהב

וד

-

תידדצ

.........................................................

152

הספדה

לש

תופמ

יטלשו

ץוח

םידימע

גזמל

ריווא

........................................................

152

יגוס

ריינ

חישק

םיכמתנ

.........................................................................

152

תספדה

USB

הרישי

.............................................................................................................................

153

9

עבצ

................................................................................................................................................................

155

ןונווכ

עבצה

/

תורדגה

עבצ

........................................................................................................................

156

HEWW

x

background image

תפלחה

תכרע

עבצה

לש

תדובע

הספדהה

.................................................................................

156

יוניש

תויורשפא

עבצה

..........................................................................................................

156

תויורשפא

עבצ

תוינדי

............................................................................................................

157

שומיש

ב

-

HP EasyColor

......................................................................................................................

159

םאתה

םיעבצ

ךסמל

בשחמה

..................................................................................................................

160

תמאתה

עבצ

רפסל

תואמגוד

..................................................................................................

160

תספדה

תואמגוד

עבצ

...........................................................................................................

160

תמאתה

עבצ

PANTONE®

..................................................................................................

161

10

לוהינ

הקוזחתו

...............................................................................................................................................

163

תספדה

יפד

עדימ

..................................................................................................................................

164

שומיש

תרשב

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.................................................................................................

166

תחיתפ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

תועצמאב

רוביח

תשרל

.............................................................

166

ינייפאמ

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

לש

HP

.................................................................................

167

הייסיטרכה

Information

)

עדימ

(

............................................................................

167

הייסיטרכה

General

)

יללכ

(

..................................................................................

167

הייסיטרכה

Print

)

ספדה

(

......................................................................................

168

הייסיטרכה

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

...........................................................

169

הייסיטרכה

Security

)

החטבא

(

..............................................................................

169

הייסיטרכה

HP Web Services

)

יתוריש

טנרטניא

לש

HP

(

........................................

169

הייסיטרכה

Networking

)

הדובע

תשרב

(

.................................................................

170

המישרה

Other links

)

םירושיק

םיפסונ

(

..................................................................

170

שומיש

ב

-

HP Web Jetadmin

...............................................................................................................

171

ינייפאמ

החטבאה

לש

רצומה

...................................................................................................................

172

תורהצה

אשונב

החטבא

.........................................................................................................

172

תחטבא

IP

..........................................................................................................................

172

תחטבא

תרש

טנרטניאה

ץבושמה

............................................................................................

172

הכימת

הנפצהב

:

םיקסיד

םיחישק

HP High-Performance Secure Hard Disks

)

םימגדל

םע

קסיד

חישק

ןפצומ

(

.......................................................................................................................

172

ןייפאמה

Erase Job Data

)

קחמ

ינותנ

הדובע

(

.........................................................................

173

Erase Job Data

)

קחמ

ינותנ

הדובע

(

....................................................................

173

םינותנ

םיעפשומ

..................................................................................................

173

תחטבא

תודובע

הספדה

תונסחואמ

.........................................................................................

173

תליענ

יטירפת

חול

הרקבה

.....................................................................................................

174

תליענ

תבית

חול

םאה

...........................................................................................................

174

תורדגה

ןוכסיח

.....................................................................................................................................

175

המאתה

תיבטימ

לש

תוריהמ

וא

לוצינ

היגרנא

...........................................................................

175

יבצמ

ןוכסיח

למשחב

.............................................................................................................

175

התבשה

וא

הלעפה

לש

בצמ

הניש

...........................................................................

175

תרדגה

בצוק

ןמזה

הנישל

......................................................................................

176

רדגה

ןומזת

הניש

.................................................................................................

176

xi

HEWW

background image

יוקינ

רצומה

..........................................................................................................................................

177

יוקינ

ביתנ

ריינה

...................................................................................................................

177

םינוכדע

רצומל

.....................................................................................................................................

178

11

ןורתפ

תויעב

..................................................................................................................................................

179

הרזע

תימצע

........................................................................................................................................

180

תמישר

תולועפ

עוציבל

ךרוצל

ןורתפ

תויעב

תויללכ

......................................................................................

181

םימרוג

םיעיפשמה

לע

יעוציב

רצומה

........................................................................................

182

רוזחש

תורדגה

ןרצי

...............................................................................................................................

183

חונעפ

תועדוה

חול

הרקבה

.....................................................................................................................

184

יגוס

תועדוהה

לש

חול

הרקבה

................................................................................................

184

תועדוה

חול

הרקבה

..............................................................................................................

184

ריינה

אל

ןזומ

הכלהכ

וא

אוהש

עקתנ

........................................................................................................

185

רצומה

אל

ףסוא

ריינ

.............................................................................................................

185

רצומה

ףסוא

תונויליג

ריינ

םיבורמ

............................................................................................

185

תעינמ

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................

185

רורחש

תומיסח

ריינ

...............................................................................................................................

187

םימוקימ

לש

תומיסח

ריינ

.......................................................................................................

187

רורחש

תומיסח

רוזאב

לס

טלפה

.............................................................................................

188

רורחש

תומיסח

שגמב

1

........................................................................................................

188

רורחש

תומיסח

שגמב

2

........................................................................................................

190

רורחש

תומיסח

ריינ

תלדב

תינמיה

...........................................................................................

190

ררחש

תומיסח

שגמב

ילנויצפואה

ל

-

500

תונויליג

ירמוחלו

הספדה

םידבכ

)

שגמ

3

(

...........................

194

רורחש

תומיסח

ריינ

ךרד

תלדה

תינמיה

הנותחתה

)

שגמ

3

(

.........................................................

194

יוניש

הרדגהה

Jam Recovery

)

רוזחש

תובקעב

תמיסח

ריינ

(

.....................................................

195

ןיא

הנזה

תיטמוטוא

לש

ריינ

....................................................................................................................

196

רופיש

תוכיא

הספדהה

...........................................................................................................................

197

שמתשה

תרדגהב

גוס

ריינה

הנוכנה

להנמב

תספדמה

.................................................................

197

יוניש

תרדגה

גוס

ריינה

רובע

Windows

...................................................................

197

יוניש

תרדגה

גוס

ריינה

רובע

Mac

..........................................................................

197

ןונווכ

תורדגה

עבצה

להנמב

תספדמה

......................................................................................

198

תפלחה

תכרע

עבצה

לש

תדובע

הספדהה

................................................................

198

יוניש

תויורשפא

עבצה

..........................................................................................

199

שמתשה

ריינב

דמועה

תושירדב

טרפמה

לש

HP

........................................................................

199

תספדה

ףד

יוקינ

...................................................................................................................

200

לויכ

רצומה

ךרוצל

תמאתה

םיעבצה

.........................................................................................

200

תקידב

תוינסחמ

הספדהה

......................................................................................................

201

שמתשה

להנמב

תספדמה

םיאתמש

רתויב

יכרוצל

הספדהה

ךלש

..................................................

201

רצומה

אל

סיפדמ

וא

הספדההש

תיטיא

.....................................................................................................

203

רצומה

אל

סיפדמ

.................................................................................................................

203

רצומה

סיפדמ

טאל

...............................................................................................................

203

HEWW

xii

background image

ןורתפ

תויעב

תספדהב

USB

הרישי

..........................................................................................................

204

טירפתה

Retrieve From USB Settings

)

רוזחא

תורדגהמ

USB

(

וניא

חתפנ

רשאכ

התא

רבחמ

תא

רזיבא

ה

-

USB

.....................................................................................................................

204

ץבוקה

אל

ספדומ

רזיבאמ

ה

-

USB

ןוסחאל

................................................................................

204

ץבוקה

ךנוצרבש

סיפדהל

אל

עיפומ

טירפתב

Open From USB

)

החיתפ

ךותמ

USB

(

.....................

205

ןורתפ

תויעב

לש

תוירושיק

.....................................................................................................................

206

ןורתפ

תויעב

רוביח

-

רישי

........................................................................................................

206

ןורתפ

תויעב

תשר

................................................................................................................

206

רוביח

יזיפ

אל

ןיקת

...............................................................................................

206

בשחמה

שמתשמ

תבותכב

IP

היוגש

רובע

רצומה

......................................................

206

בשחמה

וניא

חילצמ

רשקתל

םע

רצומה

....................................................................

207

רצומה

שמתשמ

תורדגהב

תויוגש

רובע

רושיקה

תרושקתהו

ודה

-

תינוויכ

לש

תשרה

.........

207

ןכתיי

תונכותש

תושדח

תומרוג

תויעבל

תומיאת

.........................................................

207

ןכתיי

תרדגהש

בשחמה

וא

תנחת

הדובעה

היוגש

.......................................................

207

רצומה

תבשומ

וא

תורדגהש

תשר

תורחא

תויוגש

.......................................................

207

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

ב

-

Windows

.................................................................................................

208

להנמ

תספדמ

רובע

רצומה

אל

עיפומ

הייקיתב

תוספדמ

...............................................................

208

תעדוה

האיגש

הגצוה

ךלהמב

תנקתה

הנכותה

...........................................................................

208

רצומה

אצמנ

בצמב

'

ןכומ

,'

ךא

אל

ספדומ

רבד

............................................................................

208

ןורתפ

תויעב

תנכותב

רצומה

ב

-

Mac

........................................................................................................

210

םש

רצומה

אל

עיפומ

תמישרב

םירצומה

המישרבש

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

............................

210

להנמ

תספדמה

אל

רידגמ

ןפואב

יטמוטוא

תא

רצומה

רחבנש

המישרהמ

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

.................................................................................................................................

210

אל

החלשנ

תדובע

הספדה

רצומל

יוצרה

....................................................................................

210

רצומה

רבוחמ

תועצמאב

לבכ

USB

,

ךא

אוה

אל

עיפומ

המישרב

Print & Fax

)

הספדה

סקפו

(

רחאל

תריחב

להנמ

ןקתהה

.

............................................................................................................

210

התא

שמתשמ

להנמב

תספדמ

יללכ

תעב

שומישה

רוביחב

USB

...................................................

211

חפסנ

א

םירמוח

םילכתמ

םירזיבאו

........................................................................................................................

213

תנמזה

םיפלח

,

םירזיבא

םירמוחו

םילכתמ

.................................................................................................

214

קמ

"

םיט

...............................................................................................................................................

215

םירזיבא

..............................................................................................................................

215

תוינסחמ

הספדה

הדיחיו

ףוסיאל

רנוט

......................................................................................

215

םילבכ

םיקשממו

...................................................................................................................

215

תוכרע

הקוזחת

....................................................................................................................

215

חפסנ

ב

תוריש

הכימתו

........................................................................................................................................

217

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

לש

Hewlett-Packard

........................................................................................

218

תוירחא

Premium Protection

לש

HP

:

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

יבגל

תוינסחמ

הספדה

לש

LaserJet

..............

219

תרהצה

תוירחא

תלבגומ

תכרעל

Fuser

,

תדיחי

ףוסיא

רנוט

תכרעו

הרבעה

לש

Color LaserJet

........................

220

םינותנ

םינסחואמה

תינסחמב

הספדהה

.....................................................................................................

221

xiii

HEWW

background image

םכסה

ןוישיר

שמתשמל

הצק

...................................................................................................................

222

OpenSSL

..........................................................................................................................................

224

תוריש

תוירחא

ןוקיתל

ימצע

לע

-

ידי

חוקלה

.................................................................................................

225

תכימת

תוחוקל

.....................................................................................................................................

226

חפסנ

ג

יטרפמ

רצומה

..........................................................................................................................................

227

םיטרפמ

םייזיפ

.....................................................................................................................................

228

תכירצ

היגרנא

,

טרפמ

למשח

תוטילפו

תויטסוקא

.........................................................................................

229

םיטרפמ

םייתביבס

................................................................................................................................

230

חפסנ

ד

עדימ

הניקת

............................................................................................................................................

231

תונקת

FCC

........................................................................................................................................

232

תינכותה

םודיקל

םירצומ

םייתודידי

הביבסל

................................................................................................

233

הרימש

לע

תוכיא

הביבסה

......................................................................................................

233

רוציי

ןוזוא

............................................................................................................................

233

תכירצ

למשח

.......................................................................................................................

233

שומיש

ריינב

........................................................................................................................

233

יקלח

קיטסלפ

......................................................................................................................

233

םירמוח

םילכתמ

תוספדמל

HP LaserJet

................................................................................

233

תוארוה

הרזחה

רוזחימו

.........................................................................................................

234

תוצרא

תירבה

וטראופו

-

וקיר

...................................................................................

234

תורזחה

תובורמ

)

רתוי

תינסחממ

תחא

(

...................................................

234

תורזחה

תודדוב

..................................................................................

234

חולשמ

..............................................................................................

234

תורזחה

ןניאש

הראמ

"

ב

.........................................................................................

235

ריינ

....................................................................................................................................

235

תולבגה

לע

םירמוח

...............................................................................................................

235

קוליס

לש

דויצ

שמושמ

לע

-

ידי

םישמתשמ

יקשמב

תיב

םייטרפ

דוחיאב

יפוריאה

................................

236

םירמוח

םיימיכ

.....................................................................................................................

236

יפד

םינותנ

לע

תוחיטב

םירמוח

)

MSDS

(

..................................................................................

236

עדימ

ףסונ

...........................................................................................................................

236

תרהצה

תומיאת

....................................................................................................................................

237

תורהצה

תוחיטב

...................................................................................................................................

239

תוחיטב

רזייל

.......................................................................................................................

239

תונקת

DOC

תוידנק

.............................................................................................................

239

תרהצה

VCCI

)

ןפי

(

..............................................................................................................

239

תוארוה

לבכל

חתמה

.............................................................................................................

239

הרהצה

יבגל

לבכ

למשח

)

ןפי

(

.................................................................................................

239

תרהצה

EMC

)

האירוק

(

........................................................................................................

240

הרהצה

אשונב

רזייל

דנלניפ

.................................................................................................

240

תרהצה

GS

)

הינמרג

(

...........................................................................................................

241

HEWW

xiv

background image

תלבט

םירמוח

)

ןיס

(

..............................................................................................................

241

הרהצה

עגונב

תולבגמל

םירמוח

םינכוסמ

)

היקרוט

(

.....................................................................

241

הרהצה

רבדב

הלבגה

לע

םירמוח

םינכוסמ

)

הניארקוא

(

................................................................

241

סקדניא

...............................................................................................................................................................

243

xv

HEWW

background image

HEWW

xvi

background image

1

עדימ

יסיסב

תודוא

רצומה

האוושה

ןיב

םירצומ