HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Käyttöoikeussopimus

background image

Käyttöoikeussopimus

LUE SEURAAVAT EHDOT HUOLELLISESTI ENNEN TÄMÄN OHJEMISTOTUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ:

Tämä Käyttöoikeussopimus on (a) sinun (joko sinun itsesi tai edustamasi yhteisön) ja (b) Hewlett-Packard

Companyn (”HP”) välinen sopimus, joka koskee ohjelmistotuotteen (”Ohjelmisto”) käyttöä. Tätä

Käyttöoikeussopimusta ei sovelleta, jos sinun ja HP:n tai HP:n käyttämien toimittajien välillä on solmittu

erillinen käyttöoikeussopimus Ohjelmistosta, mukaan lukien online-dokumentaatioon sisältyvä

käyttöoikeussopimus. Ilmaus ”Ohjelmisto” voi sisältää (i) tietovälineet, (ii) käyttöoppaan ja muut

painotuotteet sekä (iii) online-dokumentaation tai sähköisen dokumentaation

(yhteisesti ”Käyttäjädokumentaatio”).

OHJELMISTOA KOSKEVAT OIKEUDET MYÖNNETÄÄN VAIN SILLÄ EHDOLLA, ETTÄ HYVÄKSYT KAIKKI

TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. OHJELMISTON ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN,

LATAAMINEN TAI MUU KÄYTTÖ ON OSOITUS TÄMÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN

HYVÄKSYMISESTÄ. JOS ET HYVÄKSY TÄTÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSTA, ÄLÄ ASENNA, LATAA TAI

MUUTOIN KÄYTÄ TÄTÄ OHJELMISTOA. JOS OLET OSTANUT OHJELMISTON, MUTTA ET HYVÄKSY

TÄTÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUSTA, PALAUTA OHJELMISTO OSTOPAIKKAAN 14 PÄIVÄN KULUESSA,

JOLLOIN OSTOHINTA PALAUTETAAN SINULLE. JOS OHJELMISTO ON ASENNETTU TAI SISÄLTYY

TOISEEN HP-TUOTTEESEEN, VOIT PALAUTTAA KÄYTTÄMÄTTÖMÄN TUOTTEEN

KOKONAISUUDESSAAN.

1.

KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTO. Ohjelmisto saattaa sisältää HP:n omistamien

ohjelmistojen (”HP:n ohjelmisto”) lisäksi muiden valmistajien käyttöoikeudenalaisia ohjelmistoja

(”Kolmannen osapuolen ohjelmisto” ja ”Kolmannen osapuolen käyttöoikeussopimus”). Jos sinulla on

Kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttöoikeussopimus, se on vastaavan Kolmannen osapuolen

käyttöoikeussopimuksen ehtojen alainen. Kolmannen osapuolen käyttöoikeussopimus on yleensä

tiedostossa, kuten license.txt- tai readme-tiedostossa. Ota yhteys HP:n tukeen, jos et löydä Kolmannen

osapuolen käyttöoikeussopimusta. Jos Kolmannen osapuolen käyttöoikeussopimukset sisältävät

avoimen lähdekoodin lisenssejä (esimerkiksi GNU General Public License) ja vastaava lähdekoodi

ei sisälly Ohjelmistoon, katso HP:n verkkosivustosta (hp.com) tuotetuen sivuilta, kuinka voit saada

kyseiset lähdekoodit.

2.

KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN OIKEUDET. Käyttöoikeussopimus antaa sinulle seuraavat oikeudet

sillä ehdolla, että kaikkia tämän käyttöoikeussopimuksen ehtoja noudatetaan:

a. Käyttö. HP myöntää sinulle luvan käyttää yhtä HP:n ohjelmiston kopiota. ”Käyttö” tarkoittaa

HP:n ohjelmiston asentamista, kopioimista, säilyttämistä, lataamista, suorittamista, näyttämistä

tai muuta käyttöä. HP:n ohjelmiston muokkaaminen ja HP:n ohjelmiston käyttöoikeuden

myöntämis- tai hallintaominaisuuksien poistaminen käytöstä on kielletty. Jos HP tarjoaa tämän

Ohjelmiston Käyttöä varten kuvantamis- tai tulostustuotteen mukana (esimerkiksi jos Ohjelmisto

on tulostinohjain, laiteohjelmisto tai lisäosa), HP:n ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan kyseisen

tuotteen kanssa (”HP-tuote”). Käytön lisärajoituksia voi olla käyttöoppaissa. HP:n ohjelmiston

osien erottaminen Käyttöä varten on kielletty. Sinulla ei ole oikeutta jakaa HP:n ohjelmistoa.

b. Kopioiminen. Kopiointioikeus tarkoittaa, että HP:n ohjelmistosta voi tehdä arkistointi- tai

varmuuskopioita, mikäli kukin kopio sisältää kaikki alkuperäisen HP:n ohjelmiston omistajan

ilmoitukset ja mikäli kutakin kopiota käytetään vain varmuuskopiointitarkoituksiin.

3.

PÄIVITYKSET. Jotta voit Käyttää HP:n ohjelmistoa, jonka HP tarjoaa päivityksenä tai täydennyksenä

(yhteisnimityksenä ”Päivitys”), on sinun ensin saatava käyttöoikeus alkuperäiseen HP:n ohjelmistoon,

jonka HP määrittää päivityskelpoiseksi. Jos Päivitys korvaa alkuperäisen HP:n ohjelmiston,

alkuperäistä HP:n ohjelmistoa ei saa enää käyttää. Tätä käyttöoikeussopimusta sovelletaan kaikkiin

FIWW

Käyttöoikeussopimus

223

background image

Päivityksiin, ellei HP toimita muita ehtoja Päivityksen mukana. Jos tämä käyttöoikeussopimus ja muut

ehdot ovat keskenään ristiriidassa, muut ehdot ovat voimassa.

4.

SIIRTÄMINEN

a. Siirtäminen kolmannelle osapuolelle. HP:n ohjelmiston alkuperäinen loppukäyttäjä voi siirtää

HP:n ohjelmiston toiselle loppukäyttäjälle kerran. Siirto sisältää kaikki osat, median,

käyttöoppaat, tämän käyttöoikeussopimuksen ja, jos saatavilla, aitoustodistuksen. Siirto ei saa

olla epäsuora siirto, esimerkiksi konsignaatio. Ennen siirtoa loppukäyttäjä, joka vastaanottaa

siirrettävän Ohjelmiston, hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen. HP:n ohjelmiston siirron

yhteydessä käyttöoikeussopimuksesi päättyy automaattisesti.

b. Rajoitukset. HP:n ohjelmiston vuokraaminen tai lainaaminen on kielletty. HP:n ohjelmiston

kaupallinen osituskäyttö tai toimistokäyttö on kielletty. HP:n ohjelmiston alikäyttöoikeuden

myöntäminen, luovutus tai muu siirtäminen muulla kuin tässä käyttöoikeussopimuksessa

määritetyllä tavalla on kielletty.

5.

OMISTUSOIKEUDET. Kaikki Ohjelmiston ja Käyttöoppaiden immateriaalioikeudet omistaa HP tai

sen toimittajat. Immateriaalioikeudet on suojattu laeilla, mukaan lukien sovellettavissa olevilla

tekijänoikeus-, liikesalaisuus-, patentti- ja tavaramerkkilaeilla. Tuotteen tunnustietojen,

tekijänoikeusilmoituksen ja omistajan rajoitusten poistaminen Ohjelmistosta on kielletty.

6.

TAKAISINMALLINNUSTA KOSKEVA RAJOITUS. HP:n ohjelmiston takaisinmallinnus, takaisin

kääntäminen ja purkaminen osiin on kielletty muulla kuin sovellettavan lain oikeuttamalla tavalla ja

vain sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

7.

SUOSTUMUS TIETOJEN KÄYTTÖÖN. HP ja sen tytäryhtiöt voivat kerätä ja käyttää antamiasi

teknisiä tietoja koskien (i) Ohjelmiston tai HP:n tuotteen Käyttöä tai (ii) Ohjelmistoon tai HP:n

tuotteeseen liittyvien tukipalvelujen toimittamista. Kaikki tällaiset tiedot ovat HP:n

yksityisyydensuojakäytännön alaisia. HP ei käytä näitä tietoja tavalla, joka yksilöi sinut muutoin kuin

siinä määrin, mikä on tarpeellista Käytön parantamista tai tukipalvelujen tarjoamista varten.

8.

VASTUUNRAJOITUKSET. Huolimatta aiheutuneista vahingoista HP:n ja sen toimittajien, jotka

kuuluvat tämän käyttöoikeussopimuksen piiriin, kokonaisvastuu ja tämän käyttöoikeussopimuksen

sinulle sallimat korvaukset ovat enimmillään Tuotteesta maksamasi hinta tai 5 Yhdysvaltain dollaria.

SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA HP TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN

TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MINKÄÄNLAISISTA ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA,

EPÄSUORISTA TAI SEURANNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN TULOJEN TAI TIETOJEN

MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, HENKILÖKOHTAISET VAHINGOT TAI

YKSITYISYYDEN MENETYS), JOTKA LIITTYVÄT MILLÄÄN TAVALLA OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI

OHJELMISTON KÄYTTÖKELVOTTOMUUTEEN, VAIKKA HP:TÄ JA SEN TOIMITTAJIA OLISI

VAROITETTU VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA JA VAIKKA YLLÄ MAINITUN OIKEUSKEINON

KESKEINEN TARKOITUS EI TOTEUTUISI. Jotkut valtiot tai hallintoalueet eivät salli satunnaisten tai

seurannaisten vahinkojen pois sulkemista tai rajoitusta, joten yllä mainitut rajoitukset ja pois

sulkemiset eivät ehkä päde sinuun.

9.

YHDYSVALTOJEN VALTIONHALLINNON KÄYTTÄJÄT. Ohjelmisto on täysin kehitetty yksityisillä

varoilla. Koko Ohjelmisto on kaupallinen tietokoneohjelmisto sovellettavien hankintasäännösten

merkityksessä. Säännösten kohtien US FAR 48 CFR 12.212 ja DFAR 48 CFR 227.7202 mukaan

Ohjelmiston käyttö, toisintaminen ja paljastaminen Yhdysvaltojen valtionhallinnon tai sen

alihankkijoiden toimesta on yksinomaan tässä käyttöoikeussopimuksessa määritettyjen ehtojen

alaista lukuun ottamatta säännöksiä, jotka ovat sovellettavien pakollisten liittovaltion lakien vastaisia.

224

Liite B Huolto ja tuki

FIWW

background image

10.

VIENTILAKIEN NOUDATTAMINEN. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkia lakeja, sääntöjä ja

määräyksiä, (i) joita sovelletaan Ohjelmiston vientiin ja tuontiin, tai (ii) jotka rajoittavat Ohjelmiston

käyttöä, mukaan lukien ydinaseiden ja kemiallisten ja biologisten aseiden proliferaatioon liittyvät

rajoitukset.

11.

OIKEUKSIEN PIDÄTYS. HP ja sen toimittajat pidättävät kaikki oikeudet, joita tämä

käyttöoikeussopimus ei sinulle erityisesti myönnä.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

FIWW

Käyttöoikeussopimus

225