HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - FCC määrused

background image

FCC määrused

Käesolev seade on testitud ja tunnistatud vastavaks B-klassi digitaalseadmete FCC eeskirjade 15. osas

kehtestatud piirmääradele. Need piirmäärad on loodud piisavaks kaitseks kahjulike mõjude vastu

elamupiirkondades. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat. Kui

käesolevat seadet ei paigaldata ega kasutata vastavalt juhistele, võib see kahjulikult ja häirivalt mõjutada

raadiosidet. Pole siiski garanteeritud, et teatava paigalduse korral häireid ei teki. Kui käesolev seade

põhjustab raadio- või televisiooniside kahjulikke ja häirivaid mõjutusi, mida saab kindlaks määrata

seadme välja- ja sisselülitamisega, peaks kasutaja püüdma neid kõrvaldada ühe või mitme järgmise

meetme abil:

Suunake või paigutage vastuvõtuantenn mujale.

Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.

Ühendage seade muusse pistikupessa või vooluahelasse kui see, millega on ühendatud vastuvõtja.

Pöörduge seadme müüja või kogenud raadio/TV-mehaaniku poole.

MÄRKUS.

Printeril tehtud muudatused või ümberseadistused, mida HP ei ole selgesti heaks kiitnud,

võivad võtta kasutajalt õiguse seda seadet kasutada.

FCC eeskirjade 15. osa B-klassi piirnormide täitmiseks on nõutav varjestatud liidesekaabli kasutamine.

236

Lisa D Normatiivne teave

ETWW