HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Lõppkasutaja litsentsileping

background image

Lõppkasutaja litsentsileping

LUGEGE HOOLIKALT ENNE KÄESOLEVA TARKVARATOOTE KASUTAMIST. See lõppkasutaja

litsentsileping („EULA”) on leping (a) teie (või isik või olem, keda esindate) ja (b) Hewlett-Packard

Company („HP”) vahel, mis määrab tarkvaratoote („Software”) teiepoolset kasutamist. See EULA ei

rakendu, kui teie ja HP või selle edasimüüjate vahel on tarkvarale eraldi litsentsileping, sealhulgas võrgus

dokumenteeritud leping. Väljendiga „Tarkvara” võivad kaasneda (i) seotud kandjad, (ii) kasutajajuhend

ja muud prinditud materjalid ja (iii) „võrgu-” või elektrooniline dokumentatsioon (kokkuvõtlikult

„Kasutajadokumentatsioon”).

ÕIGUSED TARKVARALE ANTAKSE TEILE AINULT TINGIMUSEL, ET NÕUSTUTE KÕIKIDE SELLES EULAS

TOODUD KASUTUSTINGIMUSTEGA. KUI INSTALLITE, KOPEERITE, LAADITE ALLA VÕI KASUTATE SEDA

TARKVARA, NÕUSTUTE SELLE EULA TINGIMUSTEGA. KUI TE EI NÕUSTU SELLE EULAGA, ÄRGE

INSTALLIGE, LAADIGE ALLA EGA KASUTAGE SEDA TARKVARA. KUI OSTSITE TARKVARA, KUID EI

NÕUSTU EULAGA, TAGASTAGE TARKVARA OSTUKOHTA NELJATEISTKÜMNE PÄEVA JOOKSUL, ET

SAADA OSTUHINNA VÄÄRTUSES RAHATAGASTUS; KUI TARKVARA ON INSTALLITUD VÕI ANTUD

MÕNE MUU HP TOOTEGA, VÕITE TAGASTADA KOGU KASUTAMATA TOOTE.

1.

KOLMANDA OSAPOOLE TARKVARA. Tarkvara võib, lisaks HP toodetud tarkvarale („HP tarkvara”),

sisaldada kolmandate osapoolte litsentseeritud tarkvara („Kolmanda osapoole tarkvara” ja

„Kolmanda osapoole litsents”). Igasugune kolmanda osapoole tarkvara litsentseeritakse teile

vastavalt kolmanda osapoole litsentsis toodud kasutustingimustele. Üldiselt on kolmanda osapoole

litsents failis, nagu „license.txt” või failis „readme”. Kui te ei leia kolmanda osapoole litsentsi,

peaksite ühendust võtma HP toega. Kui kolmanda osapoole litsentsid sisaldavad litsentse, mis

võimaldavad lähtekoodi kasutamist (nt GNU üdine avalik ltsents) ja vastav lähtekood pole tarkvaraga

kaasas, kontrollige HP kodulehe (hp.com) tootetoe lehtedelt, kuidas seda lähtekoodi saada.

2.

LITSENTSIÕIGUSED. Järgides kõiki EULA-s toodud kasutustingimusi, rakenduvad teile järgmised

õigused.

a. Kasutus. HP annab teile litsentsi HP tarkvara ühe eksemplari kasutuseks. „Kasutus” tähendab

installimist, kopeerimist, salvestamist, laadimist, käitamist, kuvamist või muusugust HP tarkvara

kasutust. Te ei tohi HP tarkvara muuta või mõnda selle litsentsimis- või juhtelementi välja lülitada.

Kui HP annab tarkvara kasutamiseks pildindus- või printimistootega (näiteks kui tarkvara on

printeridraiver, püsivara või lisand), võib HP tarkvara kasutada ainult vastava tootega

(„HP toode”). Kasutuse lisapiirangud võivad ilmneda kasutajadokumentatsioonist. Te ei tohi

eraldada HP tarkvara komponentide osi kasutamiseks. Teile ei ole õigust HP tarkvara levitada.

b. Koopiate tegemine. Teil on õigus teha HP tarkvarast koopia arhiveerimiseks või varunduseks,

juhul kui iga koopiaga on kaasas kõik HP toodetud tarkvara teated ja koopiaid kasutatakse

ainult varunduse eesmärgil.

3.

TÄIUSTUSED. Kasutamaks HP pakutud HP tarkvara täiustuse, värskenduse või lisandina

(kokkuvõtlikult „Täiustus”), peab teil olema originaalse HP täiustuseks sobivaks tuvastatud HP tarkvara

litsents. Kui täiustus ületab originaalset HP tarkvara, ei tohi te enam sellist HP tarkvara kasutada.

Käesolev EULA rakendub igale täiustusele, v.a kui HP on täiustusele lisanud muud tingimused. Kui

muude tingimuste ja EULA vahel on erinevusi, jäävad kehtima muud tingimused.

ETWW

Lõppkasutaja litsentsileping

225

background image

4.

ÜLEKANNE.

a. Kolmanda osapoole ülekanne. HP tarkvara esialgne lõppkasutaja võib teha ühekordse

HP tarkvara ülekande teisele lõppkasutajale. Igasugune ülekanne hõlmab kõiki komponentide

osi, kandjaid, kasutajadokumentatsiooni, käesolevat EULA-t ja võimalusel ka

autentsussertifikaati. Ülekanne ei tohi olla kaudne ülekanne, näiteks saadetisena. Enne

ülekannet nõustub ülekantavat tarkvara vastuvõttev lõppkasutaja käesoleva EULA-ga.

HP tarkvara ülekandmisel lõpetatakse teie litsents automaatselt.

b. Piirangud. Te ei tohi HP tarkvara välja üürida, liisida ega laenutada või seda kasutada

kommertsteenusena või kogu kontoris. HP tarkvara all-litsentsimine, määramine või muud moodi

ülekandmine on lubatud ainult nii, nagu käesolevas EULA-s mainitud.

5.

TOOTJA ÕIGUSED. Kõik tarkvaras ja kasutajadokumentatsioonis toodud intellektuaalsed

omandiõigused kuuluvad HP-le või selle edasimüüjatele ja on seadusega kaitstud, sealhulgas kehtiva

autoriõiguse, ametisaladuste, patendi- ja kaubamärgiseadused. Te ei eemalda tarkvaralt ühtegi

tootetunnust, autorikaitse teadet või tootja piirangut.

6.

PÖÖRDPROJEKTEERIMISE PIIRANGUD. Te ei tohi HP tarkvara pöördprojekteerida,

pöördkompileerida või pöördtransleerida, välja arvatud vastava piirini, kui see on lubatud kehtiva

seaduse järgi.

7.

NÕUSOLEK ANDMETE KASUTUSEKS. HP ja selle sidusettevõtted võivad koguda ja kasutada

teiepoolset tehnilist teavet seoses (i) teie tarkvarakasutuse või HP toote kasutusega või (ii) tugiteenuste

pakkumisega seoses tarkvara või HP tootega. Sellisele teabele rakendub HP privaatsuspoliitika. HP

ei kasuta seda teavet kujul, mis aitaks teie isikut tuvastada, välja arvatud piirini, mis on vajalik teie

tarkvarakasutuse tõhustamiseks ja tugiteenuste pakkumiseks.

8.

VASTUTUSE PIIRAMINE. Välja arvatud kahju, mis võib tekkida, on HP ja selle edasimüüjate

koguvastutus ja teile antav hüvitis vastavalt käesolevale EULA-le mitte suurem kui toote eest makstud

hind või viis USA dollarit. KEHTIVA SEADUSE MAKSIMAALSES ULATUSES EI OLE HP VÕI SELLE

TARNIJAD VASTUTAVAD ÜHEGI ERILISE, JUHUSLIKU, KAUDSE, EGA JÄRELKAHJU EEST

(SEALHULGAS KAHJU SAAMATA JÄÄNUD TULUDEST, KAOTATUD ANDMETEST,

TÖÖKATKESTUSEST, ISIKLIKUST KAHJUST VÕI PRIVAATSUSE KADUMISEST), MIS ON SEOTUD

TARKVARA KASUTAMISEGA VÕI VÕIMETUSEGA TARKVARA KASUTADA, ISEGI KUI HP VÕI

MÕNI TARNIJA ON TEADLIK SELLISE KAHJU VÕIMALIKKUSEST JA ISEGI KUI ÜLALTOODUD

LAHENDUS EI TÄIDA OMA EESMÄRKI. Teatud osariikides või aladel pole lubatud ettenägematuid

ega kaudseid kahjusid välistada ega piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile

kohalduda.

9.

USA VALITSUSE KLIENDID. Tarkvara on välja töötatud erakuludega. Kogu tarkvara on äriliseks

kasutamiseks mõeldud arvutitarkvara vastavalt kehtivatele soetuseeskirjadele. Seega vastavalt

eeskirjadele US FAR 48 CFR 12,212 ja DFAR 48 CFR 227,7202 on tarkvara kasutamine,

paljundamine ja avalikustamine USA valitsuse või mõne USA valitsuse alltöövõtjale sätestatud

vastavalt käesolevas lõppkasutaja litsentsilepingus toodud kasutustingimustele, välja arvatud

olukordades, mis ei vasta kehtivatele kohalikele föderaalseadustele.

10.

VASTAVUS EKSPORDISEADUSTELE. Järgite kõiki seadusi, reegleid ja eeskirju, mis (i) kehtivad

tarkvara eksportimise või importimise puhul või (ii) piiravad tarkvara kasutust, sealhulgas piirangud

tuuma-, keemiliste või bioloogiliste relvade levikule.

11.

ÕIGUSTE KAITSMINE. HP ja selle tarnijad jätavad endale kõik õigused, mida EULA-s ei ole teile

määratud.

226

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

ETWW

background image

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

ETWW

Lõppkasutaja litsentsileping

227