HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP ülim kaitsegarantii: LaserJeti printerikasseti piiratud garantii aruanne

background image

HP ülim kaitsegarantii: LaserJeti printerikasseti
piiratud garantii aruanne

Käesoleval HP tootel on materjali- ja töödefektide puudumise garantii.

See garantii ei kehti toodetele, (a) mida on täidetud, ümber ehitatud, uuendatud või mille ehitust on mingil

viisil muudetud, (b) mille probleemid on tekkinud väärkasutuse, vale säilitamise või printeritoote

töökeskkonna nõuete rikkumise tõttu või (c) mis on kulunud tavakasutamise käigus.

Garantiiteenuse kasutamiseks tagastage toode selle ostukohta (koos probleemi kirjaliku seletuse ja

prindikvaliteedi näidistega) või pöörduge HP klienditeenindusse. HP otsustab seejärel defektseks osutunud

toodete asendamise või toote ostuhinna hüvitamise.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANNA HP OTSESEID VÕI EELDATAVAID

TÄIENDAVAID SUULISI VÕI KIRJALIKKE GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA ÜTLEB

SELGELT LAHTI TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE

KAUDSETEST GARANTIIDEST NING TINGIMUSTEST.

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD

MINGIL JUHUL OTSESTE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA KAUDSETE KAHJUDE EEST (KAASA

ARVATUD SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED), PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL,

SÜÜTEOL VÕI MUUL ALUSEL.

KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA SELLE

TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI

(VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

222

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

ETWW

background image

Värvilise LaserJeti kuumutikomplekti, tooneri
kogumisüksuse ja ülekandekomplekti piiratud
garantii avaldus

On garanteeritud, et selle HP seadme materjalidel ja valmistusel pole defekte ajani, mil printer kuvab

juhtpaneelil eluea lõppemise indikaatorit.

See garantii ei kehti seadmetele, (a) mida on remonditud, ümber töödeldud või üldse kuidagi ringi tehtud,

(b) millel on probleeme tulenevalt valest kasutamisest, väärast hoiustamisest või sellega töötamisest

väljaspool avaldatud keskkonnatingimusi selle printeri jaoks või (c) mis on tavapärase kasutamise tõttu

ära kulunud.

Garantiiteenuste saamiseks viige toode tagasi sinna, kust ta ostsite, (lisades probleemi kirjaliku kirjelduse)

või võtke ühendust HP klienditoega. HP omal valikul kas asendab printeri, mis on osutunud defektseks,

või tagastab teile ostusumma.

SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES ON ÜLALTOODUD GARANTII VÄLISTAV NING ÜKSKI TEINE

GARANTII VÕI TINGIMUS (KIRJALIK EGA SUULINE) POLE EI SELGESÕNALINE EGA VIHJELINE NING

HP EITAB ERITI JUST VIHJELISI GARANTIISID JA TINGIMUSI KAUBELDAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI

JA MINGITEKS KINDLATEKS EESMÄRKIDEKS SOBIVUSE KOHTA.

KOHALIKU SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI VASTUTA HP VÕI SELLE TARNIJAD ÜHELGI JUHUL

OTSESE, ERILISE, KAASNEVA, TULENEVA (K. A. KASUMI VÕI ANDMETE KADU) VÕI MUU KAHJU EEST,

PÕHJENDATULT KAS LEPINGUS, KAHJU TEKITAMISEL VÕI MUUDMOODI.

KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA SELLE

TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI

(VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

ETWW