HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

background image

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

HP TOODE

PIIRATUD GARANTII KESTUS

HP LaserJet Enterprise 500 värviline M551n, M551dn,
M551xh

Aastane kohapealne garantii

HP garanteerib teile kui lõpptarbijale, et HP riistvaras ja lisaseadmetes ei teki materjalidest ega ka

teostusest põhjustatud defekte ülaltoodud perioodi jooksul alates ostukuupäevast. Kui HP saab garantiiaja

jooksul teate sellistest defektidest, on HP kohustatud defektse toote omal äranägemisel kas parandama

või välja vahetama. Vahetustooted võivad olla uued või uutega funktsionaalselt võrdväärsed.

HP garanteerib teile, et HP tarkvaras ei teki ostukuupäevast algava eespool nimetatud perioodi jooksul

programmi õige installimise ja kasutamise korral programmijuhiste täitmisel tõrkeid, mis oleksid tingitud

puudustest materjalide ja teostuse kvaliteedis. Kui HP-le teatatakse garantiiaja jooksul sellistest puudustest,

asendab HP tarkvara, mis selliste defektide tõttu programmeeritud juhiseid ei täida.

HP ei garanteeri ühegi HP toote või tarkvara katkematut ega vigadeta tööd. Kui HP ei suuda mõistliku aja

jooksul defektset kehtiva garantiiga toodet parandada ega välja vahetada, on teil toote kiirel tagastamisel

õigus saada ostuhinna ulatuses hüvitust.

HP tooted võivad sisaldada taastatud varuosi, komponente või materjale, mis on jõudluselt uutega

samaväärsed.

Garantii ei kehti defektidele, mis tulenevad (a) ebaõigest või ettenähtule mittevastavast hooldusest või

kalibreerimisest, (b) mitte-HP tarnitud tarkvarast, liidestest või osadest, (c) omavolilisest modifitseerimisest

või väärkasutusest, (d) töötamisest väljaspool toote töökeskkonna näitajate avaldatud piirmäärasid või

(e) töökoha ebaõigest ettevalmistusest või hooldusest.)

SEL MÄÄRAL, KUI KOHALDATAVAD KOHALIKUD SEADUSED SEDA LUBAVAD, EI ANTA OTSESEID VÕI

EELDATAVAID TÄIENDAVAID GARANTIISID EGA TINGIMUSI HP TOODETE KOHTA JA HP LOOBUB

SELGESTI KAUBASTATAVUSE JA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KAUDSEST GARANTIIST. Teatud

riikides/regioonides, osariikides või provintsides pole lubatud kaudse garantii kestust piirata ning seega

ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile kohalduda. See garantii annab teile teatud seaduslikud

õigused, kuid teil võib olla veel muid õigusi, mis võivad riigiti/regiooniti, osariigiti või provintsiti erineda.

HP piiratud garantii kehtib kõigis riikides/regioonides, kus HP osutab sellele tootele tugiteenuseid ja kus

HP seda toodet on turustanud. Pakutava garantiihoolduse tase võib sõltuda kohalikest standarditest. HP

ei muuda toote kuju, komplektsust ega funktsioone selle kasutamiseks riigis/regioonis, kus kehtivate

seaduste või eeskirjade tõttu pole toodet ette nähtud kasutada.

SEL MÄÄRAL, KUI SEE ON KOHALIKE SEADUSTEGA LUBATUD, ON EESPOOL NIMETATUD HÜVITUSED

AINSAD TEILE ANTAVAD HÜVITUSED. VÄLJA ARVATUD EESPOOL MAINITUD ASJAOLUDEL, EI

VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD MINGIL JUHUL ANDMETE KAOTSIMINEKU EGA OTSESTE,

KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKE EGA JÄRELDUSLIKE KAHJUDE EEST (KAASA ARVATUD

SAAMATAJÄÄNUD TULU VÕI KAOTSILÄINUD ANDMED), PÕHINEGU NEED SIIS LEPINGUL, SÜÜTEOL

VÕI MUUL ALUSEL. Teatud riikides/regioonides, osariikides või provintsides pole lubatud ettenägematuid

ega järelduslikke kahjusid välistada ega piirata ning seega ei pruugi ülaltoodud piirang või välistus teile

kohalduda.

220

Lisa B Hooldus- ja tugiteenused

ETWW

background image

KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA SELLE

TOOTE TEILE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAID KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI

(VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

ETWW

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

221