HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie

background image

Likvidace odpadů původci odpadů v domácnostech Evropské unie

Tento symbol na produktu nebo na jeho obalu označuje výrobek, který nesmí být ukládán spolu s ostatním
komunálním odpadem. Jako původci odpadního zařízení jste odpovědní za jeho likvidaci, tzn. předání
tohoto odpadu k recyklaci na k tomu určené sběrné místo pro elektrická a elektronická zařízení. Tříděný
sběr a recyklace odpadu po skončení životnosti zařízení pomáhá šetřit přírodní zdroje a zajistí recyklaci
odpadu způsobem šetrným k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Další informace o sběrných místech
odpadních zařízení určených k recyklaci získáte na příslušném městském nebo obecním úřadě, u
společnosti zajišťující sběr komunálního odpadu nebo v obchodě, kde jste zařízení zakoupili.