HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Nedochází k automatickému podávání papíru

background image

Nedochází k automatickému podávání papíru

Nedochází k automatickému podávání papíru

Příčina

Řešení

V softwarové aplikaci je zvoleno ruční podávání.

Naplňte zásobník 1 papírem nebo stiskněte tlačítko

OK

, pokud

je papír vložen.

Není vložen správný formát papíru.

Vložte správný formát papíru.

Vstupní zásobník je prázdný.

Vložte do vstupního zásobníku papír.

Nebyl zcela odstraněn papír po předchozím zaseknutí.

Otevřete produkt a odstraňte veškerý papír v dráze papíru.

Pro vstupní zásobník není správně nakonfigurován formát
papíru.

Vytiskněte konfigurační stránku nebo pomocí ovládacího
panelu určete formát papíru, pro který je zásobník
nakonfigurován.

Vymezovače v zásobníku nejsou přiloženy k papíru.

Zkontrolujte, zda se vodítka dotýkají papíru.

Výzva pro ruční podávání je nastavena na hodnotu Vždy.
Produkt vždy zobrazí výzvu k použití ručního podávání, i když
je zásobník plný.

Naplňte zásobník 1 papírem nebo stiskněte tlačítko

OK

, pokud

je papír vložen.

Případně můžete změnit nastavení výzvy k ručnímu podávání
na hodnotu Pokud není naplněn, aby produkt zobrazoval
výzvu k ručnímu podávání pouze v případě, že zásobník je
prázdný.

Nastavení možnosti Použití požadovaného zásobníku
v nabídce Správa zásobníků je nastaveno na hodnotu
Výhradně a požadovaný zásobník je prázdný. Produkt
nepoužije jiný zásobník.

Naplňte požadovaný zásobník.

Nebo změňte nastavení v nabídce Správa zásobníků
z hodnoty Výhradně na hodnotu První. Produkt bude moci
používat jiné zásobníky, pokud nebudou v zadaném zásobníku
vložena média.

CSWW

Nedochází k automatickému podávání papíru

203